Hivinfektion – sjukdomsstatistik

Lyssna

Se även: Aids.

Hivinfektion överförs främst genom sexuell kontakt eller genom blodkontakt, då oftast vid injektions missbruk. Man kan bära infektionen utan att ha symtom och det är kan därför dröja innan man blir diagnosticerad. Behandling håller infektionen under kontroll och forskning visar att livslängden för hivinfekterade personer med behandling närmar sig den som gäller för befolkningen i allmänhet. Det är därför viktigt att det finns lätt tillgänglig och erbjuds hivtestning i samhället så att de som bär på hiv får kännedom om sin diagnos och kan få behandling så snabbt som möjligt.

Hiv tillhör de anmälningspliktiga sjukdomarna och rapporteras sedan 1983. Anmälningarna sker anonymt med en så kallad rikskod som inte är unikt knuten till en individ. Eftersom hiv är en kronisk sjukdom kan varje fall rapporteras flera gånger i samband med flytt mellan regionen eller byte av behandlingsansvarig klinik. Det kan medföra att samma person anmäls flera gånger. Rensning av dubbletter görs kontinuerligt av regionen men multipelt anmälda fall kan ändå förekomma och eventuellt ge en viss osäkerhet i årsstatistiken.

Informationsinsats om hiv

För vårdpersonal: Hiv idag – Kunskap om hiv för hälso- och sjukvården

Sjukdomsinformation

Hiv
Årsrapport

Hivinfektion 2022

Under 2022 ökade antalet fall av många smittsamma sjukdomar jämfört med 2021, särskilt under hösten och vintern. Ökningen bedöms bero på att kontakterna mellan människor och resandet successivt återgått till nivåer som liknar de före pandemin av covid-19. Sannolikt har även befolkningens immunitet mot flera smittsamma sjukdomar minskat under pandemin, vilket medfört att fler var mottagliga för infektioner när kontakterna ökade. Läs mer om de smittsamma sjukdomarna i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2022

Sammanfattning och bedömning

Under 2022 rapporterades 446 fall av hivinfektion motsvarande en incidens av 4,2 fall per 100 000 invånare. Det är en ökning jämfört med 2020–2021 (genomsnitt 336 fall per år) och på samma nivå som under perioden innan pandemin 2015–2019 (genomsnitt 445 fall per år). Ökningen av fallen återfinns framför allt bland personer som kom till Sverige på grund av kriget i Ukraina. Flertalet av dem hade en sedan tidigare känd hiv-diagnos med pågående antiretroviral behandling vid ankomst till Sverige. De flesta av fallen från Ukraina var kvinnor (61 procent).

Av samtliga fall rapporterades flest fall i åldersgruppen 30–39 år och medianåldern var 39 år (spridning 1–76 år). Liksom tidigare år var hivinfektion vanligare bland män (59 procent; n=265).

Av samtliga fall rapporterades 12 procent (n=54) ha fått infektionen i Sverige (figur 1). Medianåldern bland dessa var högre (42 år med spridning 18–67 år) och i högre utsträckning män (74 procent) än de som fått infektionen utomlands (medianålder 38 år och 57 procent män). Bland de som fått infektionen utomlands (n=382) var de vanligaste smittländerna Ukraina (n=104), följt av Thailand (n=37) och Uganda (n=12).

Av de 54 fall som fått infektionen i Sverige överfördes 52 procent genom sexuell kontakt med motsatt kön och 46 procent genom sexuell kontakt med samma kön, varav alla tillhörde gruppen MSM (tabell 1). Av de 382 fall som fått infektionen utomlands fick 44 procent hivinfektionen genom sexuell kontakt med motsatt kön. Motsvarande andel för överföringen genom sexuell kontakt med samma kön var 28 procent, varav största delen MSM (n=101). Bland de som fått infektionen utomlands rapporterades fler infektioner genom sexuell kontakt med motsatt kön jämfört med åren 2020–2021 (figur 2). En stor andel av dessa (32 procent) utgjordes av flyktingar från Ukraina.

Av samtliga fall angavs 12 fall med orena injektionsverktyg som smittväg, vilket är fler än 2021, men jämförbart med tidigare år. Alla 12 fall hade fått infektionen utomlands. Liksom tidigare år saknade en stor andel (17 procent) information om smittväg (tabell 1).

Flest fall rapporterades från storstadsregionerna, både bland personer som uppgav Sverige som smittland och de som uppgav att de fått infektionen utomlands. Den största andelen fall (41 procent) rapporterades från region Stockholm.

Spridningen av hiv inom Sverige är fortsatt mycket begränsad.

Figur 1. Antalet rapporterade fall av hivinfektion som fått infektionen i Sverige, utanför Sverige och där smittland är okänt samt totalt smittade åren 2013–2022. Antalet fall för 2021 har under året korrigerats från 352 till 326 fall.

Figuren visar antal nyrapporterade fall uppdelade på smittland mellan åren 2013-2022. Under alla år har flesta fall fått hivinfektionen utomlands.

Tabell 1. Antalet fall av hivinfektion per smittväg som fått infektionen i Sverige, utanför Sverige och där smittland är okänt samt totalt smittade år 2022.
Smittväg per smittland Sverige Utomlands Uppgift saknas Totalt
Sexuell kontakt med motsatt kön 28 168 3 199
Sexuell kontakt med samma kön 25 106 1 132
Orena injektionsverktyg 0 12 0 12
Övriga smittvägar 0 28 0 28
Uppgift saknas 1 68 6 75
Totalsumma 54 382 10 446

Figur 2. Antalet fall av hivinfektion som fått infektionen i eller utanför Sverige per smittväg under åren 2013–2022.

Antalet fall uppdelad på smittland och smittväg. De flesta fallen har fått infektionen utanför Sverige via sexuell kontakt med motsatt kön.

Läs mer