Hivinfektion – sjukdomsstatistik

Lyssna

Hiv tillhör de anmälningspliktiga sjukdomarna och rapporteras sedan 1983. Anmälningarna sker anonymt med en så kallad rikskod som inte är unikt knuten till en individ.

Eftersom hiv är en kronisk sjukdom kan varje fall rapporteras flera gånger i samband med flytt mellan regionen eller byte av behandlingsansvarig klinik. Det kan medföra att samma person anmäls flera gånger. Rensning av dubbletter görs kontinuerligt av regionen men multipelt anmälda fall kan ändå förekomma och eventuellt ge en viss osäkerhet i årsstatistiken.

Annan benämning: Aids.

Informationsinsats om hiv

För vårdpersonal: Hiv idag – Kunskap om hiv för hälso- och sjukvården

Sjukdomsinformation

Hiv
Årsrapport

Hivinfektion 2023

Sammanfattning och bedömning

Under 2023 rapporterades 304 fall av hivinfektion motsvarande en incidens av 2,9 fall per 100 000 invånare. Det är en minskning i antalet fall med 31 procent jämfört med 2022 då 443 fall rapporterades. Antalet fall 2023 ligger på lägsta nivå sedan början av 2000-talet. Under året rapporterades en relativ stor minskning i antalet fall från Ukraina jämfört med 2022 (51 fall jämfört med 102 fall i 2022).

Av samtliga fall rapporterades flest fall i åldersgruppen 30–39 år och medianåldern var 38 år (spridning 1–79 år). Liksom tidigare år var hivinfektion vanligare bland män (64 procent; n=196).

Av alla rapporterade fall uppgavs att13 procent (n=40) hade fått infektionen i Sverige (figur 1). Medianåldern bland dessa var högre (41 år med spridning 23–75 år) och i högre utsträckning män (78 procent) än de som fått infektionen utomlands (medianålder 38 år och 61 procent män). Bland de som fått infektionen utomlands (n=242) var de vanligaste smittländerna Ukraina (n=50), följt av Thailand (n=18) och Uganda (n=14).

Av de 40 fall som fått infektionen i Sverige överfördes 43 procent genom heterosexuell kontakt och 48 procent tillhörde gruppen män som har sex med män (MSM) (tabell 1). Sedan 2020 har antalet nya rapporterade fall minskat bland MSM som fått infektionen i Sverige.

Bland de 242 fall som fått infektionen utomlands fick 38 procent hivinfektionen genom heterosexuell kontakt. Motsvarande andel för överföringen genom MSM var 29 procent. År 2023 rapporterades färre heterosexuellt överförda infektioner bland de som fått infektionen utomlands jämfört med 2022, delvis på grund av färre fall från Ukraina. Dessutom fortsatte tidigare minskning i antalet fall med heterosexuell smittväg bland personer födda utanför Sverige (figur 2).

För 15 fall angavs delning av orena injektionsverktyg som smittväg (5 procent av samtliga fall), vilket är jämförbart med tidigare år. De flesta fall (n=13) hade fått infektionen utomlands. Liksom tidigare år saknade en stor andel (20 procent) information om smittväg (tabell 1).
Flest fall rapporterades från storstadsregionerna, både bland personer som uppgav Sverige som smittland och de som uppgav att de fått infektionen utomlands. Den största andelen fall (42 procent) rapporterades från region Stockholm.

Spridningen av hiv inom Sverige är fortsatt mycket begränsad.

Figur 1. Antalet rapporterade fall av hivinfektion som smittats i Sverige, utanför Sverige och där smittland är okänt samt totalt smittade under åren 2014–2023.

Under alla år har de flesta fallen fått hivinfektionen utomlands. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Tabell 1. Antalet fall av hivinfektion per smittväg som fått infektionen i Sverige, utanför Sverige och där smittland är okänt samt totalt smittade år 2023.
Smittväg per smittland Sverige (antal) Utomlands (antal) Uppgift saknas (antal) Totalt (antal)
Heterosexuell kontakt 17 92 4 113
Män som har sex med män (MSM) 19 70 9 98
Orena injektionsverktyg 2 13 0 15
Övriga smittvägar 0 18 0 18
Uppgift saknas 2 49 9 60
Totalsumma 40 242 22 304

Figur 2. Antalet fall av hivinfektion som smittats i eller utanför Sverige per smittväg under åren 2014–2023.

De flesta fallen har fått infektionen utanför Sverige via sexuell kontakt med motsatt kön. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer