Hivinfektion – sjukdomsstatistik

Lyssna

Se även: Aids.

Hivinfektion överförs främst genom sexuell kontakt eller genom blodkontakt, då oftast vid injektions missbruk. Man kan bära infektionen utan att ha symtom och det är kan därför dröja innan man blir diagnosticerad. Behandling håller infektionen under kontroll och forskning visar att livslängden för hivinfekterade personer med behandling närmar sig den som gäller för befolkningen i allmänhet. Det är därför viktigt att det finns lätt tillgänglig och erbjuds hivtestning i samhället så att de som bär på hiv får kännedom om sin diagnos och kan få behandling så snabbt som möjligt.

Hiv tillhör de anmälningspliktiga sjukdomarna och rapporteras sedan 1983. Anmälningarna sker anonymt med en så kallad rikskod som inte är unikt knuten till en individ. Eftersom hiv är en kronisk sjukdom kan varje fall rapporteras flera gånger i samband med flytt mellan regionen eller byte av behandlingsansvarig klinik. Det kan medföra att samma person anmäls flera gånger. Rensning av dubbletter görs kontinuerligt av regionen men multipelt anmälda fall kan ändå förekomma och eventuellt ge en viss osäkerhet i årsstatistiken.

Informationsinsats om hiv

För vårdpersonal: Hiv idag – Kunskap om hiv för hälso- och sjukvården

Sjukdomsinformation

Hiv
Årsrapport

Hivinfektion 2013

Utfall och trend

År 2013 rapporterades 461 nya fall av hivinfektion, vilket är något fler än 2012 men på samma nivå som genomsnittet den senaste tioårsperioden (figur 1). Variationer mellan enskilda år beror framför allt på vissa skillnader i antalet rapporterade fall bland migranter, smittade före ankomst till Sverige, vilket påverkas av ändrade migrantströmningar till Sverige från högendemiska länder.

Figur 1. Hivfall rapporterade i Sverige 2004-2013.

Hivfall rapporterade i Sverige 2004-2013

Smittvägar Sverige

Antalet personer som smittats med hiv i Sverige (86 fall 2013) har varit relativt stabilt den senaste tioårsperioden men vissa skillnader finns vad gäller olika smittvägar (figur 2).

Antalet fall som rapporterar smitta i Sverige genom heterosexuell kontakt (22 fall 2013) har inte ändrats nämnvärt sedan början av 2000-talet, medan de smittade i Sverige genom injektionsmissbruk (2 fall 2013) har minskat under samma period (figur 2) efter en topp 2007.

Figur 2. Smittade i Sverige, smittvägar 2004-2013.

Smittade i Sverige, smittvägar 2004-2013

De som smittats i Sverige genom sex mellan män (MSM) har ökat sedan 2004 men stabiliserats de senaste åren på ca 65 fall (62 fall 2013). En fortsatt ökning ses dock bland utlandsfödda med smittväg sex mellan män, där 29 fall rapporterades 2013 (figur 3).

Figur 3. Män som har sex med män, smittade i Sverige 2004-2013.

Män som har sex med män, smittade i Sverige 2004-2013

Smittvägar utom Sverige

Av alla 461 rapporterade fall av hiv under 2013 var 353 (76 %) smittade i annat land än Sverige. Den vanligast rapporterade smittvägen vid utlandssmitta var heterosexuell kontakt (192 fall 2013), medan smitta genom sex mellan män anmäldes som smittväg i 84 fall. Tolv fall av utlandssmitta rapporterades genom injektionsmissbruk (figur 4).

Figur 4. Hivinfektion, smittade utomlands 2009-2013.

Hivinfektion, smittade utomlands 2009-2013
Av de som smittats utomlands var 300 personer också födda i annat land än Sverige (85 %) och till största delen smittade genom heterosexuell kontakt. Men de senaste tio åren har andelen utlandsfödda MSM som smittats utomlands (65 fall 2013) ökat.

Hivsmitta i utlandet i samband med graviditet och förlossning rapporterades för 6 fall under 2013.

Ålder och kön

Majoriteten av alla rapporterade fall av hivinfektion 2013 var män; 294 fall mot 166 fall som var kvinnor. Medianåldern var 35 år för kvinnor (spridning 0-63 år) och 37 år för män (spridning 0-83 år). Åldrarna är angivna vid diagnos- eller anmälningsdatum vilket kan skilja sig från åldern vid smitta.

Geografisk spridning i Sverige

Flest fall rapporterades i Stockholm (128 fall) vilket är 28 % av alla anmälda fall. Utslaget på invånarantalet i länen rapporterades högst incidens från Stockholms län (9 fall per 100 000 invånare) följt av Kronobergs län och Västernorrlands län (8 fall per 100 000 invånare) (figur 5), varav flertalet var smittade utomlands.

Figur 5. Hivfall per 100 000 invånare 2013.

Hivfall per 100 000 invånare 2013

Aids

Under 2013 rapporterades 37 fall av aids, vilket är det lägsta antalet någonsin. I flertalet fall rör det sig om personer som diagnosticerats med hiv i sent skede och därmed inte haft behandling som kunnat förhindra utvecklingen av aids. Aids är inte obligatoriskt att anmäla sedan 2005 vilket troligen betyder att det finns en viss underrapportering.

Analys

Det finns idag ca 6400 personer med känd hivdiagnos som har kontakt med infektionssjukvården i Sverige. Det innebär en hivprevalens i Sverige på ca 65 personer per 100 000 invånare (0,06 %).

Antalet rapporterade fall av hiv i Sverige har legat på samma nivå de senaste tio åren. En viss ökning har skett i gruppen utlandsfödda som smittats före ankomst till Sverige. Det är viktigt att migranter tidigt nås av erbjudande om kostnadsfria hälsoundersökningar och möjlighet till hivtest oavsett anledning till inflyttningen.

Bland de som smittats genom sex mellan män ses en ökning av utlandsfödda, också MSM smittade i utlandet ökar något. Riktade preventionsinsatser för MSM-gruppen är fortsatt betydelsefulla, speciellt viktigt är att dessa åtgärder även når utlandsfödda.

Antalet hivsmittade genom injektionsmissbruk har minskat de senaste åren vilket troligen har flera orsaker, såsom större tillgång till rena kanyler och sprutor och ändrade injektionsvanor. Spridning av hiv ibland injektionsmissbrukare sker ofta i samband med utbrott inom gruppen, för att minska risken med smittspridning och nya utbrott är sprututbytesprogram en viktig åtgärd. Dessa program finns numera i Stockholm, Kalmar, Malmö, Lund och Helsingborg.

Under 2013 publicerade Smittskyddsinstitutet (numera Folkhälsomyndigheten) tillsammans med RAV (referensgruppen för antiviral terapi) ett kunskapsunderlag om risken för överföring av smitta vid behandlad hivinfektion. Underlaget visar att en väl fungerande behandling medför att risken för smittöverföring vid anala och vaginala samlag minskar till minimal om kondom används och ingen misstanke finns om annan sexuellt överförbar infektion. En väl fungerande behandling minskar också påtagligt risken för överföring av smitta vid sprutdelning mellan personer som injicerar narkotika liksom risken för smitta i samband med graviditet och förlossning ("Smittsamhet vid behandlad hivinfektion", Folkhälsomyndigheten 2014).

För det fortsatta preventionsarbetet är en viktig insats att det finns lättillgänglig testning av hög kvalitet och att man i vården testar de som så önskar för att minska andelen hivinfekterade personer som är omedvetna om sin infektion. Därmed ges fler hivsmittade tillgång till behandling och vård vilket minskar smittspridningen och har en positiv påverkan på hälsan hos den som bär på hiv.