Hivinfektion – sjukdomsstatistik

Lyssna

Hiv tillhör de anmälningspliktiga sjukdomarna och rapporteras sedan 1983. Anmälningarna sker anonymt med en så kallad rikskod som inte är unikt knuten till en individ.

Eftersom hiv är en kronisk sjukdom kan varje fall rapporteras flera gånger i samband med flytt mellan regionen eller byte av behandlingsansvarig klinik. Det kan medföra att samma person anmäls flera gånger. Rensning av dubbletter görs kontinuerligt av regionen men multipelt anmälda fall kan ändå förekomma och eventuellt ge en viss osäkerhet i årsstatistiken.

Annan benämning: Aids.

Informationsinsats om hiv

För vårdpersonal: Hiv idag – Kunskap om hiv för hälso- och sjukvården

Sjukdomsinformation

Hiv
Årsrapport

Hivinfektion 2015

År 2015 rapporterades 450 fall av hivinfektion i Sverige, och under den senaste femårsperioden har i medeltal 455 nya fall rapporterats varje år (figur 1). Av dem är cirka 80 procent utlandsfödda personer varav en stor andel fått hivinfektionen före ankomsten till Sverige. Åtminstone 107 av de rapporterade fallen har en tidigare diagnos i ett annat land men har rapporteras till Folkhälsomyndigheten under 2015, efter ankomst till Sverige.

I Sverige har cirka 12 000 fall av hiv rapporterats sedan 1983, då aids blev anmälningspliktigt enligt smittskyddslagen. Drygt 7 000 personer lever i dag med en diagnostiserad hivinfektion i Sverige (InfCare HIV). Detta innebär en hivprevalens på cirka 74 personer per 100 000 invånare (cirka 0,07 %) vilket är bland de lägsta i Europa.

Figur 1: Antal rapporterade fall av hiv 2006–2015.

Antal rapporterade fall av hiv 2006–2015

Under 2015 uppgavs heterosexuell smittväg för majoriteten av alla anmälda fall. Sedan 2011 har antalet fall som fått hivinfektionen genom heterosexuell kontakt minskat med 25 procent. Rapporteringen av fall med smittvägen sex mellan män (MSM) ökade fram till 2013 men har därefter, under de senaste två åren, legat på en jämn nivå. För cirka 12 procent av alla fall saknas information om smittväg, vilket kan bero på att många fall rapporteras långt efter att överföringen av hiv skett (figur 2).

Under 2015 utgjorde kvinnor 30 procent av det totala antalet fall, vilket är på samma nivå som tidigare år (tabell 1). Medelåldern vid fallanmälan var för kvinnor 36 år och för män 37 år (tabell 2).

Figur 2: Antal rapporterade fall av hiv 2011–2015 per smittväg.

Antal rapporterade fall av hiv 2011–2015 per smittväg

Tabell 1: Alla rapporterade fall av hiv 2015, per smittväg och kön.
Förekomst Heterosexuell kontakt Sex mellan män Injektionsberoende Okänd smittväg Annan smittväg (a) Summa
Kvinna 126 - 2 27 19 174
Man 86 117 13 37 23 276
Summa 212 117 15 64 42 450

(a) Annan smittväg avser oftast hiv överförd utomlands genom mor-till-barn, blodtransfusion eller annan sjukvårdsrelaterad smitta, olyckor, tatuering etc.

Tabell 2: Ålder vid anmälan för alla rapporterade fall av hiv 2015, per smittväg och kön.
Förekomst Heterosexuell kontakt Sex mellan män Injektionsberoende Okänd smittväg Annan smittväg Alla smittvägar
Medelålder kvinnor 37 år (14-72) - 41 år (39-43) 37 år (18-70) 27 år (2-54) 36 år (2-72)
Medelålder män 42 år (23-74) 34 år (18-76) 42 år (32-54) 39 år (16-74) 27 år (1-71) 37 år (1-76)

Smittland Sverige

Av de fall som rapporterats de senaste fem åren har mellan 15 procent och 25 procent varje år uppgett Sverige som smittland. Fler fall rapporterades av hivöverföringar i Sverige under 2015 (84 fall) än 2014 (68 fall). Sedan 1983 har majoriteten av inhemska fall rapporterats ha fått hivinfektionen via sex mellan män. Under 2015 uppgavs för 39 fall smittvägen sex mellan män, vilket är något fler än 2014 (34 fall), men betydligt färre än perioden 2011–2013 då i genomsnitt 64 fall rapporterades per år. De senaste fem åren har antalet rapporterade fall bland personer som injicerar droger legat under 10 fall per år. Endast 2 fall av hiv överförd i Sverige rapporterades i denna grupp under 2015 (figur 3).

Det vanligaste födelselandet för fall med inhemskt överförd hiv var Sverige med 51 fall. Resterande 33 fall hade 24 olika födelseländer och det rapporterades 1–3 fall från varje födelseland utanför Sverige.

Av de rapporterade fallen med smittland Sverige var cirka 30 procent kvinnor (tabell 3). Andelen kvinnor har ökat något under 2014 och 2015, till följd av att andelen fall rapporterade med smittvägen sex mellan män har minskat. Medelåldern vid fallanmälan var för kvinnor 41 år och för män 36 år (tabell 4).

Figur 3: Antal rapporterade fall av hiv 2011–2015 med smittland Sverige, per smittväg.

Antal rapporterade fall av hiv 2011–2015 med smittland Sverige, per smittväg

Tabell 3: Rapporterade fall av hiv 2015 med smittland Sverige, per smittväg och kön.
Förekomst Heterosexuell kontakt Sex mellan män Injektionsberoende Okänd smittväg Summa
Kvinna 23 - 0 0 23
Man 16 39 2 4 61
Summa 39 39 2 4 84
Tabell 4: Ålder vid anmälan för fall av hiv 2015 med smittland Sverige, per smittväg och kön.
Förekomst Heterosexuell kontakt Sex mellan män Injektionsberoende Okänd smittväg Alla smittvägar
Medelålder kvinnor 41 år (19-65) - - - 41 år (19-65)
Medelålder män 44 år (23-74) 33 år (18-68) 49 år (44-54) 40 år (28-58) 36 år (18-74)

Smittland annat än Sverige

Av alla fall 2015 rapporterade 78 procent (355 fall) att de fått hivinfektionen i ett annat land än Sverige, vilket är lägre än 2014. För tio fall saknas information om smittland. De senaste fem åren har andelen utlandssmittade fall legat mellan 75 och 85 procent. Vid utlandssmitta angavs smittvägen heterosexuell kontakt i hälften av fallen och sex mellan män i cirka 20 procent av fallen. Överföring av hiv från mor till barn under graviditet eller förlossning i utlandet rapporterades i 15 fall och bland personer som injicerar droger i 13 fall. För 15 procent (53 fall) av rapporterade fall med utlandssmitta saknades information om smittväg (figur 4).

Fyrtio personer var födda i Sverige men hade fått hivinfektion utomlands, till exempel på semesterresa eller vid tillfälligt boende i annat land. Det vanligaste landet som rapporteras bland svenskfödda som fått hivinfektionen utomlands var Thailand med 17 fall. Bland personer födda i Sverige var heterosexuell kontakt den smittväg som rapporterades oftast vid utlandsmitta (22 fall).

Andelen kvinnor av dem som fått hivinfektionen i ett annat land än Sverige var 40 procent (tabell 5). Medelåldern vid fallanmälan var för kvinnor 35 år och för män 37 år. Hivdiagnosen kan dock i ett antal fall ha skett vid yngre ålder i ett annat land än Sverige (tabell 6).

Figur 4: Antal rapporterade fall av hiv 2011–2015 som fått infektionen utomlands, per smittväg.

Antal rapporterade fall av hiv 2011–2015 som fått infektionen utomlands, per smittväg

Tabell 5: Rapporterade fall av hiv 2015 som fått infektionen utomlands, per smittväg och kön.
Förekomst Heterosexuell kontakt Sex mellan män Injektionsberoende Mor-till-barn (förlossning/graviditet) Annan smittväg Okänd smittväg Summa
Kvinna 103 - 2 6 13 27 151
Man 70 76 11 9 12 26 204
Summa 173 76 13 15 25 53 355
Förekomst Heterosexuell kontakt Sex mellan män Injektionsberoende Okänd smittväg Annat Alla smittvägar
Tabell 6: Ålder vid anmälan för fall av hiv 2015 som fått infektionen utomlands, per smittväg och kön.
Medelålder kvinnor 36 år (14-72) - 41 (39-43) 37 år(18-70) 36 år (2-54) 35 år (2-72)
Medelålder män 41 år (24-69) 34 år (20-76) 40 år (32-53) 39 år (16-74) 39 år (1-71) 37 år (1-76)

Barn och unga

Cirka 130 barn och unga under 18 år lever idag med hiv i Sverige. Under 2015 rapporterades 24 fall av hiv bland barn och unga. Av de 24 rapporterade fallen uppgavs 15 ha fått hivinfektionen från sin mor vid förlossningen eller under graviditeten. Ingen överföring av hiv från mor till barn skedde i Sverige.

Geografisk spridning i Sverige

Liksom tidigare är rapporterades flest fall av hiv under 2015 från storstadsregionerna. Från Stockholms län anmäldes cirka en tredjedel av alla fall.

Figur 5: Antal rapporterade fall av hiv per län 2013–2015.

Antal rapporterade fall av hiv per län 2013–2015

Analys

Det totala antalet fall av hiv som rapporteras i Sverige har legat på en liknande nivå de senaste tio åren. Variationer mellan åren har i viss mån avspeglat ändringar i migrationsströmningar. Under 2015 rapporterades färre antal fall med smittland annat än Sverige, vilket kan var en följd av att människor kom till Sverige framförallt från länder med relativt låg förekomst av hiv (Syrien, Afghanistan och Irak).

Under de senaste fem åren har antalet fall där Sverige uppges som smittland minskat överlag. Sedan 2013 har antalet fall där smittöverföringen skett i Sverige varit färre än 100 per år. Särskilt markant är minskningen bland män som har sex med män, men också hivöverföringar i bland personer som injicerar droger har tydligt minskat. En viktig anledning till att smittspridningen minskat i Sverige är att en stor andel av de personer som diagnostiserats med hiv får effektiv vård och behandling. Drygt 95 procent av dem som lever med hiv i Sverige har behandling mot hiv och av dessa räknas 95 procent som välbehandlade (InfCare HIV). Effektiv behandling medför att risken för överföring av hiv vid anala och vaginala samlag är minimal om kondom används och mycket låg även om kondom inte används.

Smittsamhet vid behandlad hivinfektion

Hivinfektion kan vara asymtomatisk under flera års tid varför de som bär på hiv kan sakna kännedom om att de är infekterade. Den andel som lever med hiv utan att känna till sin infektion kan uppskattas som mörkertalet av samtliga personer som har hiv. Äldre beräkningar har uppskattat mörkertalet i Sverige till 10–20 procent (EPI-aktuellt, vol 6, nr 42, 18 oktober 2007). Folkhälsomyndigheten har gjort en uppdaterad men preliminär uppskattning av mörkertalet till cirka 10 procent av samtliga hivpositiva personer som lever i Sverige vilket då skulle uppgå till < 8 000. Beräkningar med hjälp av mer avancerade modeller väntas inom kort, varför denna skattning av mörkertalet kan komma att revideras.

För att bibehålla den positiva trenden med låg smittspridning av hiv i Sverige är testning för hiv, men även andra sexuellt överförda och blodburna infektioner, en viktig preventiv insats, både för att kunna erbjuda den enskilde behandling och för att förhindra att vidare smittspridning. Säker och kontrollerad hivtestning kan bedrivas inom och utanför den allmänna hälso- och sjukvården och ska vara lätt tillgänglig för alla och anpassad till de behov som finns inom olika grupper i befolkningen som har en ökad risk att få hiv. Speciellt viktigt är att erbjudande om testning och rådgivning även når personer som nyligen kommit till Sverige i samband med hälsoundersökningar. För att nå personer som injicerar droger med prevention är lågtröskelmottagningar med möjlighet till sprututbyte en viktig insats som nu (juni 2016) finns på sju ställen i landet.