Hivinfektion – sjukdomsstatistik

Lyssna

Hiv tillhör de anmälningspliktiga sjukdomarna och rapporteras sedan 1983. Anmälningarna sker anonymt med en så kallad rikskod som inte är unikt knuten till en individ.

Eftersom hiv är en kronisk sjukdom kan varje fall rapporteras flera gånger i samband med flytt mellan regionen eller byte av behandlingsansvarig klinik. Det kan medföra att samma person anmäls flera gånger. Rensning av dubbletter görs kontinuerligt av regionen men multipelt anmälda fall kan ändå förekomma och eventuellt ge en viss osäkerhet i årsstatistiken.

Annan benämning: Aids.

Informationsinsats om hiv

För vårdpersonal: Hiv idag – Kunskap om hiv för hälso- och sjukvården

Sjukdomsinformation

Hiv
Årsrapport

Hivinfektion 2016

Hivinfektion och aids orsakas av humant immunbristvirus (hiv) som isolerades för första gången 1983 och har fått en pandemisk spridning. Hiv kan överföras sexuellt vid oskyddade vaginala, anala och orala samlag. Man kan också få hiv från orena injektionsverktyg, via blodtransfusion eller transplantation av vävnader och organ. Smittöverföring från mor till barn kan ske under graviditeten, i samband med förlossning eller amning. Obehandlad leder hiv till det dödliga sjukdomstillståndet acquired immune deficiency syndrome (aids). Idag är behandlingen mot hiv så effektiv att den sänker virusnivån till praktiskt taget noll. Med omätbara virusnivåer och användning av kondom minimeras risken att viruset överförs till andra vid sexuella kontakter.

Utfall

År 2016 rapporterades 430 fall av hivinfektion i Sverige. De senaste tio åren har i medeltal 463 fall rapporterats per år (figur 1). Incidensen år 2016 var 4,3 fall per 100 000 invånare, en oförändrad nivå sedan tidigare år.

Figur 1. Antal rapporterade fall av hiv 2007–2016.

Figur 1. Antal rapporterade fall av hiv 2007–2016

Ålder och kön

Den rapporterade medianåldern var 37 år med spridning 0–77 år. Liksom tidigare rapporterades fler män än kvinnor med hivinfektion. Av fallen år 2016 var 267 män (62 procent) och 162 kvinnor (38 procent), ett fall rapporterades utan uppgift om kön (figur 2).

Figur 2. Antal rapporterade fall bland kvinnor och män 2007–2016.

Figur 2. Antal rapporterade fall bland kvinnor och män 2007–2016

Medianåldern för kvinnor var 36,5 år (spridning 0–77 år) och för män 37 år (spridning 1–72 år). Medianåldern för fall där infektionen överförts i Sverige var 42 år (spridning 0–66 år). Åldrarna anges vid anmälningsdatum vilket kan skilja sig från åldern vid överföring av infektionen.

Smittväg

Bland rapporterade fall i Sverige under 2016 uppgav 200 att infektionen överförts via heterosexuell kontakt och 135 via sex mellan män. Bland personer som injicerar droger rapporterades 26 fall och 11 fall rapporterades med smittvägen från mor till barn. Av de fall som uppgivit Sverige som smittland (67 fall) hade majoriteten fått hivinfektionen genom sex mellan män (35 fall), 20 fall uppgav heterosexuell kontakt och nio fall rapporterades med smittväg injektionsberoende.

Smittland

År 2016 rapporterades 67 fall (16 procent) där överföringen av infektionen skett i Sverige, vilket är färre än medeltalet av rapporteringar med smittland Sverige de senaste tio åren (109 fall) (figur 3). Annat smittland än Sverige uppgavs i 343 fall och 20 fall saknade information om smittland. De vanligaste smittländerna utanför Sverige var under 2016 Thailand, Eritrea och Spanien.

Figur 3. Antal rapporterade fall av hiv uppdelat på smittland.

Figur 3. Antal rapporterade fall av hiv uppdelat på smittland

Geografisk fördelning i Sverige

Liksom tidigare år rapporterades flest fall av hiv under 2016 från storstadsregionerna. Från Stockholms län anmäldes drygt en tredjedel av alla fall.

Figur 4. Antal rapporterade fall av hiv per län 2014–2016.

Figur 4. Antal rapporterade fall av hiv per län 2014–2016

Nytt för året

Under hösten 2016 genomförde Folkhälsomyndigheten en nationell informationssatsning om hiv. Dagens effektiva medicinska behandling mot hivinfektion medför en drastiskt minskad sjuklighet, dödlighet och smittsamhet hos personer med hivinfektion och syftet med informationskampanjen var att öka kunskapen om hiv och hur det är att leva med hiv i Sverige idag.

Sammanfattande bedömning och förslag på åtgärder

Totalt rapporterades 430 fall av hivinfektion 2016. Under de senaste åren har antalet fall där Sverige uppges som smittland minskat, under de senaste fem åren har färre än 100 fall per år rapporterats med överföring i Sverige. En viktig anledning till att smittspridningen minskat i Sverige är att en stor andel av de personer som diagnostiserats med hiv får effektiv vård och behandling. Cirka 95 procent av dem som lever med hiv i Sverige behandlas mot hiv och av dessa räknas drygt 95 procent som välbehandlade (InfCareHIV, april 2017). Effektiv behandling medför att risken för överföring av hiv vid anala och vaginala samlag är minimal om kondom används och mycket låg även om kondom inte används.

Smittsamhet vid behandlad hivinfektion

För att behålla den positiva trenden med låg smittspridning av hiv i Sverige är testning en viktig preventiv insats, både för att kunna erbjuda den enskilde behandling och för att förhindra vidare smittspridning. Säker hivtestning kan bedrivas inom och utanför den allmänna hälso- och sjukvården och ska vara lätt tillgänglig för alla och anpassad till de behov som finns inom olika grupper i befolkningen som har en ökad risk att få hiv. Speciellt viktigt är att rådgivning och erbjudande om testning även når personer som nyligen kommit till Sverige, till exempel i samband med hälsoundersökningar. För att nå personer som injicerar droger är lågtröskelmottagningar med möjlighet till sprututbyte en viktig insats som nu finns på tio platser i Sverige.

Läs mer