Hivinfektion – sjukdomsstatistik

Lyssna

Hiv tillhör de anmälningspliktiga sjukdomarna och rapporteras sedan 1983. Anmälningarna sker anonymt med en så kallad rikskod som inte är unikt knuten till en individ.

Eftersom hiv är en kronisk sjukdom kan varje fall rapporteras flera gånger i samband med flytt mellan regionen eller byte av behandlingsansvarig klinik. Det kan medföra att samma person anmäls flera gånger. Rensning av dubbletter görs kontinuerligt av regionen men multipelt anmälda fall kan ändå förekomma och eventuellt ge en viss osäkerhet i årsstatistiken.

Annan benämning: Aids.

Informationsinsats om hiv

För vårdpersonal: Hiv idag – Kunskap om hiv för hälso- och sjukvården

Sjukdomsinformation

Hiv
Årsrapport

Hivinfektion 2017

Bakgrund

Hivinfektion och aids orsakas av humant immunbristvirus (hiv) som isolerades för första gången 1983 och har fått en pandemisk spridning. Hiv kan överföras sexuellt vid oskyddade vaginala, anala och orala samlag. Man kan också få hiv från orena injektionsverktyg, via blodtransfusion eller transplantation av vävnader och organ. Smittöverföring från mor till barn kan ske under graviditeten, i samband med förlossning eller amning. Obehandlad leder hiv till det dödliga sjukdomstillståndet acquired immune deficiency syndrome (aids). Idag är behandlingen mot hiv så effektiv att den sänker virusnivån till praktiskt taget noll. Med omätbara virusnivåer och användning av kondom är smittrisken minimal vid sexuella kontakter.

Utfall och trend

Incidensen av fall av hivinfektion var år 2017 4,3 fall per 100 000 invånare (434 fall), en oförändrad nivå sedan tidigare år. Incidensen räknas ut för antalet diagnosticerade fall i Sverige trots att många fått sin infektion, och eventuellt också diagnos, tidigare i ett annat land. De senaste tio åren har i medeltal 456 fall rapporterats per år (figur 1).

Figur 1. Antalet rapporterade fall av hivinfektion, 2008–2017.

Graf som visar antalet fall av hivinfektion 2008-2017.

Ålder och kön

Den rapporterade medelåldern var 37 år med spridning 0–72 år. Liksom tidigare rapporterades fler män än kvinnor med hivinfektion. Av fallen år 2017 var 273 män (63 procent) och 161 kvinnor (37 procent) (figur 2).

Figur 2. Antalet rapporterade fall bland kvinnor och män, 2008–2017.

Graf som visar antalet rapporterade fall uppdelat på kön 2008-2017.

Medianåldern för kvinnor var 36 år (spridning 0 till 72 år) och för män 38 år (spridning 0 till 71 år). Medianåldern för fall där infektionen överförts i Sverige var 41 år (spridning 0 till 72 år). Åldrarna anges vid anmälningsdatum vilket inte är detsamma som åldern vid överföring av infektionen.

Smittväg

Bland samtliga rapporterade fall under 2017 uppgav 212 att infektionen överförts via heterosexuell kontakt och 128 via sex mellan män. Bland personer som injicerar droger rapporterades 20 fall och 14 fall rapporterades med smittvägen från mor till barn.

Av fall som uppgivit Sverige som smittland (77 fall) hade majoriteten fått hivinfektionen genom sex mellan män (36 fall), 24 fall uppgav heterosexuell kontakt och 10 fall rapporterades med smittväg injektionsberoende.

Smittland

År 2017 rapporterades 77 fall (18 procent) där överföringen av infektionen skett i Sverige, vilket är färre än medeltalet av rapporteringar med smittland Sverige de senaste tio åren (102 fall) (figur 3). Annat smittland än Sverige uppgavs i 342 fall och 15 fall saknade information om smittland. De vanligaste smittländerna utanför Sverige var Thailand och Eritrea.

Figur 3. Antalet rapporterade fall av hivinfektion smittade i Sverige och utomlands, 2008–2017.

Graf som visar antalet fall av hivinfektion smittade i Sverige och utomlands 2008-2017

Geografisk fördelning i Sverige

Liksom tidigare år rapporterades flest fall av hivinfektion under 2017 från storstadsregionerna. Majoriteten av fall rapporterades i Stockholms län, både bland alla fall och bland de som uppgivit smittland Sverige. (figur 4).

Figur 4. Antalet rapporterade fall av hiv per län 2015–2017.

Grafen visar länsfördelning bland rapporterade fall av hiv

Nytt för året

Under 2017 gjorde Folkhälsomyndigheten en översyn av den nationella strategin mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar (proposition 2005/06:60) som antogs av riksdagen 2005. Översynen omfattade de nationella hivmålen, den nationella och internationella folkhälsopolitiken och situationen för strategins prioriterade nyckelgrupper utifrån epidemiologiska data och beteendevetenskapliga studier samt de insatser som genomförts under perioden 2006–2016. I rapporten finns exempel på viktiga strategiska områden inom vilka arbetet behöver effektiviseras för att spridningen och konsekvenserna av hiv ska begränsas i samhället och för enskilda personer samt för att diskrimineringen ska upphöra.

Sammanfattande bedömning och förslag på åtgärder

Totalt rapporterades 434 fall av hivinfektion 2017. Under de senaste åren har antalet fall där Sverige uppges som smittland minskat, efter år 2013 har färre än 100 fall per år rapporterats med överföring i Sverige. En viktig anledning till att smittspridningen minskat i Sverige är att en stor andel av de personer som diagnostiserats med hiv får effektiv vård och behandling. Cirka 95 procent av de som lever med känd hivdiagnos i Sverige behandlas mot hiv och av dessa räknas drygt 95 procent som välbehandlade (InfCareHIV). Effektiv behandling medför att risken för överföring av hiv vid anala och vaginala samlag är minimal om kondom används och mycket låg även om kondom inte används.

För att behålla den positiva trenden med låg smittspridning av hiv i Sverige är testning en viktig preventiv insats, både för att kunna erbjuda den enskilde behandling och för att förhindra vidare smittspridning. Säker hivtestning kan bedrivas inom och utanför den allmänna hälso- och sjukvården och ska vara lätt tillgänglig för alla och anpassad till de behov som finns inom olika grupper i befolkningen som har en ökad risk att få hiv. Speciellt viktigt är att rådgivning och erbjudande om testning även når personer som nyligen kommit till Sverige, till exempel i samband med hälsoundersökningar. För att nå personer som injicerar droger är lågtröskelmottagningar med möjlighet till sprututbyte en viktig insats som nu finns på elva platser i Sverige.

Läs mer