Hivinfektion – sjukdomsstatistik

Lyssna

Hiv tillhör de anmälningspliktiga sjukdomarna och rapporteras sedan 1983. Anmälningarna sker anonymt med en så kallad rikskod som inte är unikt knuten till en individ.

Eftersom hiv är en kronisk sjukdom kan varje fall rapporteras flera gånger i samband med flytt mellan regionen eller byte av behandlingsansvarig klinik. Det kan medföra att samma person anmäls flera gånger. Rensning av dubbletter görs kontinuerligt av regionen men multipelt anmälda fall kan ändå förekomma och eventuellt ge en viss osäkerhet i årsstatistiken.

Annan benämning: Aids.

Informationsinsats om hiv

För vårdpersonal: Hiv idag – Kunskap om hiv för hälso- och sjukvården

Sjukdomsinformation

Hiv
Årsrapport

Hivinfektion 2018

Sammanfattning och bedömning

År 2018 rapporterades 481 fall av hivinfektion i Sverige vilket är något fler än senaste åren. Incidens var 4,7 fall per 100 000 invånare 2018. Noterbart är att incidensen räknas ut för antalet diagnosticerade fall i Sverige, trots att många fått sin infektion, och eventuellt också diagnos, tidigare i ett annat land innan ankomst till Sverige. Sjuttiofem procent av fallen var migranter. Antal fall som rapporterade smittland Sverige (n=76) låg på samma nivå som de senaste åren (figur 1). Annat smittland än Sverige uppgavs i 382 fall och 23 fall saknade information om smittland. Vanligaste smittländerna utanför Sverige var liksom tidigare år Thailand och Eritrea.

Majoriteten av fall med rapporterat smittland Sverige (n=76) diagnosticerades bland män som har sex med män (MSM; n=39). Heterosexuell överföring av hiv i Sverige uppgavs i 29 fall och fyra fall rapporterade smitta genom orena injektionsverktyg (tabell S1). Hiv-överföring utomlands ökade något bland män som har sex med män under 2018, 116 fall jämfört med 87 fall per år i medeltal under den tidigare femårsperioden. För övriga smittvägar sågs inga stora förändringar i antalet rapporterade fall med annat rapporterat smittland än Sverige.

Under 2018 rapporterades totalt fler fall i åldersgrupperna 30-60 år och något färre fall i åldersgrupperna under 30 år jämfört med tidigare femårsperiod (figur 2). Liksom tidigare rapporterades fler män än kvinnor med hivinfektion, totalt 64 procent var män (n=306). Av samtliga rapporterade fall var medianåldern 38 år (spridning 1-77 år) och ingen skillnad sågs mellan kvinnor och män. Rapporterade åldrar anges vid anmälningsdatum vilket inte är detsamma som åldern vid överföring av infektionen. Liksom tidigare år rapporterades 2018 de flesta fall av hivinfektion från storstadsregionerna. Den största andelen (40 procent) rapporterades i region Stockholm, både bland personer som uppgivit smittland Sverige och bland de som fått infektionen utomlands.

Sammantaget rapporterades fler fall under 2018 av hivinfektion i åldersgrupperna 30-60 år och bland män som har sex med män MSM med annat rapporterat smittland än Sverige jämfört med tidigare år. Spridningen av hiv inom Sverige är fortsatt mycket begränsad.

Figur 1. Antal rapporterade fall av hivinfektion per smittland under åren 2009-2018.

Figur 1. Antal rapporterade fall av hivinfektion per smittland under åren 2009-2018.

Figur 2. Antal rapporterade fall av hivinfektion per åldersgrupp under åren 2013-2018.

Figur 2. Antal rapporterade fall av hivinfektion per åldersgrupp under åren 2013-2018.

Figur 3. Antal rapporterade fall av hivinfektion per smittväg och smittland under åren 2009-2018. MSM=Män som har Sex med Män.

Figur 3. Antal rapporterade fall av hivinfektion per smittväg och smittland under åren 2009-2018. MSM=Män som har Sex med Män.

Läs mer