Hivinfektion – sjukdomsstatistik

Lyssna

Hiv tillhör de anmälningspliktiga sjukdomarna och rapporteras sedan 1983. Anmälningarna sker anonymt med en så kallad rikskod som inte är unikt knuten till en individ.

Eftersom hiv är en kronisk sjukdom kan varje fall rapporteras flera gånger i samband med flytt mellan regionen eller byte av behandlingsansvarig klinik. Det kan medföra att samma person anmäls flera gånger. Rensning av dubbletter görs kontinuerligt av regionen men multipelt anmälda fall kan ändå förekomma och eventuellt ge en viss osäkerhet i årsstatistiken.

Annan benämning: Aids.

Informationsinsats om hiv

För vårdpersonal: Hiv idag – Kunskap om hiv för hälso- och sjukvården

Sjukdomsinformation

Hiv
Årsrapport

Hivinfektion 2019

Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades 449 fall av hivinfektion vilket är något färre jämfört med 2018 (n=481) men i paritet med medelvärdet för de senaste 5 åren (2014-2018: genomsnitt 452 fall/per år). Incidensen var 4,4 fall per 100 000 invånare. Av samtliga fall rapporterade 17 procent (n=78) Sverige som smittland (figur 1). Av de personer som fått infektionen utomlands (n=352) angavs Thailand, Etiopien och Eritrea vara de vanligaste smittländerna. Bland personer som fått infektionen i Sverige uppgavs 53 procent (n=41/78) ha smittats genom sex mellan män (MSM) och 35 procent (n=27/78) genom heterosexuell kontakt. Utöver det uppgavs 10 procent (n=8/78) ha infekterats via orena injektionsverktyg (tabell 1). De senaste åren har personer som smittats utomlands via sex mellan män kraftigt ökat (figur 2).

Flest fall av hivinfektion rapporterades i åldersgruppen 30-39 år. Antal fall över 50 år har ökat de senaste åren (2014: n=46; 2019: n=89, figur 3). Under 2019 var medianåldern för rapporterad hivinfektion 38 år (spridning 0-75 år). Liksom tidigare år rapporterades totalt flest män med hivinfektion (64 procent; n=288). Personer som rapporterar fått sin infektion i Sverige var i högre utsträckning män (74 procent) och hade en högre medianålder (45 år) än de som smittades utomlands (tabell 2). Liksom tidigare år rapporterades flesta fall från storstadsregionerna. Den största andelen (44 procent) rapporterades från region Stockholm, både bland personer som uppgivit smittland Sverige och bland de som fått infektionen utomlands. Under 2019 publicerade Folkhälsomyndigheten kunskapsunderlaget ”Smittsamhet vid behandlad hivinfektion” som vänder sig till personal inom smittskyddet och hälso- och sjukvården och är tänkt att fungera som underlag för bedömningar när de i sin yrkesverksamhet möter personer som lever med hiv.

Sammantaget rapporterades ungefär lika många fall under 2019 jämfört med senaste 10 år. Sedan 2010 har hivöverföring utomlands bland MSM ökat från cirka 50 fall till över 100 fall per år. Spridningen av hiv inom Sverige är fortsatt mycket begränsad.

Figur 1. Antal rapporterade fall av hivinfektion per smittland under åren 2010-2019.

Figur 1. Antal rapporterade fall av hivinfektion per smittland under åren 2010-2019.

Figur 2. Antal rapporterade fall av hivinfektion per smittväg och smittland under åren 2010-2019. MSM=män som har sex med män.

Figur 2. Antal rapporterade fall av hivinfektion per smittväg och smittland under åren 2010-2019.

Figur 3. Antal rapporterade fall av hivinfektion per åldersgrupp under åren 2010-2019.

Figur 3. Antal rapporterade fall av hivinfektion per åldersgrupp under åren 2010-2019.

Tabell 1. Antal rapporterade fall av hivinfektion per smittväg och smittland under 2019.
Smittväg Smittland Sverige Utomlands Information saknas Totalt antal rapporterade fall av hivinfektion 2019
Heterosexuell 27 173 4 204
Män som har Sex med Män (MSM) 41 110 3 154
Orena injektionsverktyg 8 12 1 21
Övriga smittvägar 0 21 0 21
Information saknas 2 36 11 49
Totalsumma 78 352 19 449

Rapporterade åldrar (tabell 2) anges vid anmälningsdatum vilket inte är detsamma som åldern vid överföring av infektionen

Tabell 2. Könsfördelning och medianålder bland rapporterade fall av hivinfektion per smittland under 2019.
Smittland Män % (antal) Kvinnor % (antal) Medianålder (spridning) bland män Medianålder (spridning) bland kvinnor
Sverige (n=78) 76 (59) 24 (19) 45 (19-74) 44 (26-73)
Utomlands (n=352) 62 (216) 38 (136) 36 (1-75) 38 (0-71)
Uppgift saknas (n=19)
Totalt (n=449) 64 (288) 36 (161) 37,5 (1-75) 39 (0-73)

Läs mer