Hivinfektion – sjukdomsstatistik

Lyssna

Se även: Aids.

Hivinfektion överförs främst genom sexuell kontakt eller genom blodkontakt, då oftast vid injektions missbruk. Man kan bära infektionen utan att ha symtom och det är kan därför dröja innan man blir diagnosticerad. Behandling håller infektionen under kontroll och forskning visar att livslängden för hivinfekterade personer med behandling närmar sig den som gäller för befolkningen i allmänhet. Det är därför viktigt att det finns lätt tillgänglig och erbjuds hivtestning i samhället så att de som bär på hiv får kännedom om sin diagnos och kan få behandling så snabbt som möjligt.

Hiv tillhör de anmälningspliktiga sjukdomarna och rapporteras sedan 1983. Anmälningarna sker anonymt med en så kallad rikskod som inte är unikt knuten till en individ. Eftersom hiv är en kronisk sjukdom kan varje fall rapporteras flera gånger i samband med flytt mellan regionen eller byte av behandlingsansvarig klinik. Det kan medföra att samma person anmäls flera gånger. Rensning av dubbletter görs kontinuerligt av regionen men multipelt anmälda fall kan ändå förekomma och eventuellt ge en viss osäkerhet i årsstatistiken.

Informationsinsats om hiv

För vårdpersonal: Hiv idag – Kunskap om hiv för hälso- och sjukvården

Sjukdomsinformation

Hiv
Årsrapport

Hivinfektion 2020

Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades 364 fall av hivinfektion motsvarande en incidens av 3,5 per 100 000 invånare. Det är en minskning med 18 procent jämfört med 2019 (n=446) och antalet fall var det lägsta sedan början av 2000-talet. Minskningen sågs både bland de som fått infektionen i Sverige och utomlands (figur 1).

Av samtliga fall rapporterades 15 procent (n=54) med Sverige som smittland (tabell 1). Bland de personer som fått infektionen utomlands var Thailand, Kenya och Nigeria de vanligaste smittländerna.

Av de 54 fall som fått infektionen i Sverige 2020 var den vanligast rapporterade smittvägen heterosexuell kontakt, följt av kontakt genom sex mellan män (MSM) och infektion via orena injektionsverktyg (tabell 1). Andelen fall, av de som fått infektionen i Sverige, som uppgavs ha fått infektionen via MSM minskade från 53 procent 2019 (n=41/78) till 37 procent 2020 (n=20/54). Bland de som fått infektionen utomlands rapporterades färre infektioner framförallt genom heterosexuell kontakt och bland män via sex mellan män och (figur 2). En stor andel (20 procent) saknade information om smittväg under 2020.

Liksom tidigare år var hivinfektion under 2020 vanligare bland män (62 procent; n=227). Flest fall rapporterades i åldersgruppen 30–39 år. Medianåldern var 39 år (spridning 1–79 år). I alla åldersgrupper rapporterades färre fall under 2020 jämfört med 2019, utom bland fall över 50 år (figur 3). Personer som fått infektionen i Sverige var i högre utsträckning män (69 procent) och hade en högre medianålder (44,5 år) än de som fått infektionen utomlands.

Liksom tidigare år rapporterades flest fall från storstadsregionerna, både bland personer som uppgav Sverige som smittland och de som att de fått infektionen utomlands. Den största andelen fall (37 procent) rapporterades från region Stockholm.

Sammantaget rapporterades under 2020 färre fall av hivinfektion jämfört med 2019 i alla ovan nämnda grupper förutom bland fall över 50 år. Antalet fall under 2020 var det lägsta sedan 2002. Spridningen av hiv inom Sverige är fortsatt mycket begränsad.

Tabell 1. Antalet fall av hivinfektion per smittväg som fått infektionen i Sverige, utomlands och där informationen saknas under 2020.
Smittväg per smittland Sverige Utomlands Information om smittland saknas Totalt antal rapporterade fall 2020
Heterosexuell 22 117 2 141
Män som har sex med män (MSM) 20 90 3 113
Orena injektionsverktyg 8 5 0 13
Övriga smittvägar 0 24 0 24
Information saknas 4 45 24 73
Total 54 281 29 364

Figur 1. Antalet fall av hivinfektion som fått infektionen i Sverige, utomlands och där informationen saknas samt totalt åren 2011–2020.

Linjediagram över antal fall av hivinfektion per smittland. Utom lands dominerar. Topp 2018, sedan minskning.

Figur 2. Antalet fall av hivinfektion som fått infektionen i eller utanför Sverige per smittväg under åren 2011–2020. MSM=män som har sex med män.

Linjediagram över antalet fall av hivinfektion. Heterosexuell kontakt utomlands dominerar.

Figur 3. Antalet fall av hivinfektion per åldersgrupp under åren 2011–2020.

Linjediagram över antalet fall av hivinfektion per åldersgrupp. Över 40 dominerar.

Läs mer