Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 rapporterades 107 fall av listeriainfektion motsvarande en incidens av 1,0 fall per 100 000 invånare (figur 1), vilket är något fler fall jämfört med 2020 (n=88). Majoriteten av fallen (90 procent) smittades i Sverige. Medianåldern var 78 år (spridning 0–98 år) och 54 procent av fallen (n=58) var män. Liksom tidigare år rapporterades flest fall i åldersgruppen över 80 år (figur 2). Tre gravida kvinnor och tre spädbarn med listeriainfektion rapporterades under året. Av de rapporterade fallen avled 20 procent (n=21) inom en månad från provtagningsdatum.

Under 2021 kunde fem sjukdomsfall med serotyp IIa ST14 kopplas till ett kluster med 14 fall i Belgien. Belgiens fall rapporterades mellan 2014–2021 och utbrottsstammen kunde även påvisas i lax från Norge. För de svenska fallen var norsk hemrimmad lax den misstänkta smittkällan men produkten kunde inte provtas. Två sjukdomsfall med serotyp IIa ST759 (en sekvenstyp som inte har påvisats i Sverige tidigare) kunde kopplas till en lokal charkuterianläggning och ett fall med ST18 kunde kopplas till en getost producerad på ett lokalt gårdsmejeri. Fynden på mejeriet ledde till återkallanden av produkter från marknaden. Under hösten 2021 ingick 10 fall med serotyp IIb ST1593 i ett kluster. Samma stam av ST1593 påvisades hos åtta fall hösten 2019. Ingen smittkälla har kunnat identifieras.

Bland de 100 typade isolaten 2021 var de vanligaste molekylära serotyperna IIa (n=64) och IVb (n=22) följt av IIb (n=12) och IIc (n=2) och bland sekvenstyperna dominerade ST8 (n=12) och ST1 (n=11). Baserat på typningsdata identifierades totalt 33 isolat i 13 olika kluster varav 10 kluster även inkluderade identiska eller närbesläktade listeriaisolat identifierade före år 2021. Andelen isolat som tillhörde ett kluster låg på samma nivå som under 2020 (33 procent) men var lägre jämfört med medelvärdet för 2017–2019 (50 procent).

Sammantaget var incidensen för listeriainfektion något högre 2021 jämfört med 2020 och sett över en längre tidsperiod ses en uppåtgående trend av listeriainfektion i Sverige (figur 1).

Figur 1. Incidensen av listeriainfektion under åren 2001–2021 samt trendkurva (negativ binomial regression). Den högre incidensen åren 2013–2014 förklaras av två stora utbrott med totalt 49 respektive 28 identifierade sjukdomsfall.

Linjediagram som visar incidens och skattad trend av listerios 2012-2021. Diagrammet visar en ökande trend över tid. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 2. Antalet fall av listeriainfektion per åldersgrupp under 2021.

Stapeldiagram som visar antal fall av listerios per åldersgrupp 2021. Diagrammet visar en ökning av fall i äldre åldersgrupper. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer