Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 rapporterades sex fall av påssjuka (figur 1). Samtliga var laboratoriebekräftade, medianåldern var 35 år (spridning 5–79 år) och majoriteten var kvinnor (84 procent, n=5). Tre fall uppgavs vara vaccinerade, medan tre hade okänd vaccinationsstatus. Av de rapporterade fallen smittades fyra troligen i Sverige. För de andra två saknades angivet sannolikt smittland.

Två prover inkom till Folkhälsomyndigheten för molekylär typning. I ett av proven påvisades genotyp H medan det andra inte var möjligt att genotypa. Diagnosen för övriga fyra fall ställdes genom antikroppspåvisning och därför var närmare karakterisering inte möjlig.

De senaste tio åren har medianen varit 23 fall av påssjuka per år (spridning 6–44 fall) (figur 1). Majoriteten av dessa har varit äldre än 20 år och könsfördelningen har varit jämn (figur 2). Majoriteten av de typade virusstammarna, 88 procent, har varit av genotyp G.

Figur 1. Antalet rapporterade fall av påssjuka under åren 2012–2021.

Stapeldiagram som visar antalet fall av påssjuka 2012-2021. Flest antal fall kan ses under 2013 (n=44) och minst antal fall under 2021 (n=6). Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 2. Antalet rapporterade fall av påssjuka per åldersgrupp och kön under åren 2012–2021.

Stapeldiagram över ålders- och könsfördelning bland rapporterade fall av påssjuka 2012-2021. Jämn könsfördelning och flest fall bland vuxna 20-49 år. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer