Salmonellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten.

Salmonellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Salmonellainfektion 2017

Bakgrund

Salmonella (S.) är en zoonotisk bakterie som är vanlig i stora delar av världen hos många olika djurslag, till exempel nötkreatur, grisar, hönsfåglar, vilda fåglar, hund, katt, orm och sköldpadda. Bakterien utsöndras i avföringen och kan sedan spridas vidare via vatten, livsmedel eller kontakt med smittade djur. Vanligen ses ett akut insjuknande (inkubationstid ca 1–3 dygn) med buksmärtor, feber, diarréer och ibland kräkningar.

Utfall

Under 2017 var incidensen 23 fall per 100 000 invånare vilket är i stort sett oförändrat jämfört med föregående år. Det totala antalet fall var 2 279 under året och ett av tre fall smittades i Sverige. Incidensen för fall smittade i Sverige var 7,9 fall per 100 000 invånare.

Den totala incidensen har sedan 1998 halverats (figur 1), vilket beror på att färre smittas i utlandet. Den minskande trenden ses även i övriga Europa och tros förklaras av förbättrade kontrollprogram inom kycklingindustrin. Detta spelar troligen roll för den svenska incidensen av fall smittade utomlands. Incidensen för smittade i Sverige varierar mellan åren, vilket till stor del beror på att det vissa år varit större utbrott där många personer drabbats. En trendanalys av incidensen för smittade i Sverige för de senaste tjugo åren visar att incidensen är oförändrad (figur 2).

Figur 1. Incidensen (antalet fall per 100 000 invånare) av salmonella, totalt samt uppdelat på smittade i Sverige och utomlands 1998–2017.

Graf som visar incidensen av salmonella 1998-2017

Figur 2. Incidensen (antalet fall per 100 000 invånare) av salmonella smittade i Sverige 1998–2017, totalt och justerad för kända utbrott samt trend justerad för kända utbrott (negativ binomial regression).

Graf som visar incidensen av salmonella justerad för utbrott

Ålder och kön

Liksom tidigare rapporterades en medianålder kring 40 år. Av samtliga rapporterade fall 2017 var medianålder 39 år med spridning 0 till 98 år. Incidensen för smittade i Sverige var högst för barn under ett år medan åldersgruppen 1–4 år hade högst incidens för smittade i utlandet (figur 3). Liksom tidigare rapporterades ungefär lika många kvinnor som män med salmonellainfektion. Av fallen 2017 var 1 163 män (51 procent) och 1 115 kvinnor (49 procent). Uppgift om kön saknades för ett fall.

Figur 3. Incidensen (antalet fall per 100 000 invånare) av fall med salmonella per åldersgrupp 2017, uppdelat på smittade i Sverige respektive utomlands.

Graf som visar incidensen för salmonella per smittland

Smittland

Under året rapporterades 798 fall som smittade i Sverige och 1 465 fall som smittade utomlands. Sexton fall saknade uppgift om smittland. De vanligaste smittländerna utanför Sverige var Thailand, Spanien och Grekland.

Geografisk fördelning i Sverige

Incidensen för fall smittade i Sverige varierar mellan länen beroende på om det har förekommit utbrott. Under 2017 var incidensen högst i Jämtland (11 fall per 100 000 invånare) och Värmland (10 fall per 100 000 invånare).

Säsongsvariation

Av fall som smittas i Sverige rapporteras vanligen ett större antal under juli och augusti. För 2017 var september den månad där flest antal fall smittade i Sverige rapporterades. Det beror delvis på ett stort utbrott där totalt 72 personer insjuknade, varav 66 under september. Liksom för tidigare år rapporterades flest smittade utomlands i januari och augusti (figur 4).

Figur 4. Antalet fall av salmonella per månad smittade i och utanför Sverige, 2017.

Graf som visar incidensen för salmonella per månad och smittland

Utbrott

Under 2017 utreddes åtta utbrott av salmonella av Folkhälsomyndigheten i samarbete med berörda smittskyddsenheter, kommuner och nationella myndigheter. Ett större utbrott orsakades av salami medan polska ägg visade sig vara smittkälla vid två utbrott. Tre utbrott utreddes utan att smittkälla kunde fastställas. Med start i oktober pågår ett utbrott av salmonella där alla fall har bott på äldreboenden eller vårdats på olika sjukhus under inkubationsperioden. Smittkällan har ännu inte identifierats.

Se fördjupad information om utbrott.

Mikrobiologi

Epidemiologisk typning av salmonella utförs på Folkhälsomyndigheten med fokus på fall smittade i Sverige. För 2017 typades isolat från 988 fall. Flera utbrott identifierades och en fördjupad analys av resultaten finns beskriven i länken nedan.

Se fördjupad information mikrobiologi.

Sammanfattande bedömning

Incidensen för smittade i Sverige var något högre under året jämfört med de senaste åren. Antalet fall smittade i Sverige varierar dock från år till år beroende på antalet utbrott. Sett över en tjugoårsperiod finns ingen trend för att incidensen för smittade i Sverige ökar eller minskar. I jämförelse med de flesta europeiska länder har vi också en relativt låg incidens av salmonella i Sverige.

Knappt två tredjedelar av fallen 2017 var smittade i utlandet. Det är viktigt att informera resenärer om riskerna att smittas av salmonella och andra smittsamma sjukdomar i syfte att ytterligare minska förekomsten. Även när de återvänder hem till Sverige är det viktigt att ge information för att förebygga sekundär överföring till andra personer, livsmedel och djur.

Läs mer

Årssammanfattning 2017

Sjukdomsinformation om salmonellainfektion

Tabellsamling - årsrapporter 2017

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Salmonella – ett nationellt strategidokument

Mikrobiella och immunologiska övervakningsprogram