Salmonellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten.

Salmonellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Salmonella 2008

Trender

Under 2008 anmäldes totalt 4 183 fall av salmonellainfektion, vilket är något fler än året innan (3 933). Det rapporterades fler utlandssmittade än under den tidigare 5-årsperioden. 16 % (681) uppgavs vara smittade i Sverige, vilket är betydligt lägre jämfört med åren 2006 och 2007 då andelen för inhemsk smitta låg kring 25 %. Detta kan förklaras av att det var färre större inhemska utbrott under 2008 än tidigare år.

Ålder och kön

De inhemska fallen var relativt jämnt spridda under året med en mindre topp under sommarmånaderna. Könsfördelningen var också relativt jämn, men med något fler kvinnor (54 %) är män. Åldersfördelningen var spridd men med flest fall kring 50-årsåldern. Barn under 5 år stod för 16 % av de anmälda inhemska fallen.

Geografisk fördelning

De tre största länen hade flest anmälningar med Västra Götaland i topp. Tittar man däremot på incidensen, det vill säga antal fall per invånare, så låg Gotland, Örebro och Skåne i topp.

Smittland

Den låga andelen inhemsk smitta är unik för Sverige jämfört med större delen av övriga Europa och beror på att vi har en mycket god salmonellakontroll på svenska djur och livsmedel. Bland de utlandssmittade fallen var liksom tidigare år Thailand det resmål där flest svenskar fick salmonellainfektion. Ungefär en tredjedel av de anmälda fallen rapporterades ha Thailand som smittland.

Serotyper

De tre vanligaste inhemska serotyperna under året var Salmonella enterica serovar Typhimurium (35 %), S. Enteritidis (13 %) och S. Subspecies I (9 %).

Utbrott

Under året upptäcktes 18 mindre utbrott eller anhopningar av fall med totalt 130 drabbade. Detta var fler utbrott jämfört med tidigare år, men det totala antalet drabbade var betydligt färre. Majoriteten av utbrotten har utretts med hjälp av DNA-tekniker, MLVA och PFGE. I och med detta kunde en smittkälla fastställas för omkring en tredjedel av utbrotten.

Under hösten utreddes ett utbrott av S. Napoli som kunde kopplas till importerad ruccolasallad från Italien. Två olika butikskedjor drog tillbaka salladen, men ett drygt 10-tal fall kunde kopplas till produkten dessförinnan. Under hösten anmäldes även flera fall av S. Thompson. PFGE-analys visade att 4 fall hade en salmonellastam med ett mönster som redan 2004 återfanns i importerad italiensk ruccolasallad och hos svenska patienter. Under senare år har salmonella hittats i olika typer av sallader och andra grönsaker och utbrott har misstänkts eller kunnat spåras till dessa produkter. De är speciellt känsliga då de oftast äts utan värmebehandling.

Året har präglats av internationella salmonellautbrott som på olika vis har berört Sverige och där Folkhälsomyndigheten har deltagit i utredningarna. Danmark drabbades av det största europeiska utbrottet under året, där över 1 200 fall har rapporterats hittills (mars 2009). Förvånande nog drabbades få svenskar och de som drabbades hade alla besökt Danmark.

Under slutet av året utreddes ett nordiskt utbrott som drabbade Norge, Danmark och Sverige. Smittkällan kunde spåras till danskt kött som sålts i svenska butiker.
Majoriteten av svenskarna var, som nämnts ovan, utlandssmittade och salmonellautbrott upptäcktes även bland dessa. Minst ett 30-tal svenska och isländska turister drabbades under sommaren av salmonellainfektion som kunde kopplas till ett hotell på Rhodos i Grekland.