Salmonellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten.

Salmonellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Salmonella 2010

Salmonellainfektion – Salmonella species (ej tyfoid eller paratyfoid)

Trender

Under 2010 anmäldes totalt 3 609 fall av salmonellainfektion (38,4 fall per 100 000 invånare och år). Detta är en ökning med 18 % jämfört med de 3 054 som anmäldes 2009. Ökningen inträffade framför allt bland de inhemskt smittade (830 fall; 8,8 fall per 100 000), en ökning på 39 % jämfört med 2009, men även de utlandssmittade (2 712 fall) ökade med 13 %. Under 2010 ökade antalet utlandsresor med 12 % (Rese- och turistdatabasen, Resurs AB) mot 2009 vilket kan förklara ökningen av utlandssmittade salmonellafall under 2010. Ökningen för de inhemska fallen förklaras av flera utbrott under 2010.

Ålder och kön

För de inhemskt smittade fallen var 47 % 30-69 år. Barn (0-9 år) stod för 17 %. Bland de utlandssmittade fallen anmäldes fler fall bland vuxna jämfört med de inhemskt smittade. Könsfördelningen var liksom tidigare år jämn för både inhemskt- och utlandssmittade fall.

Geografisk fördelning

Flest inhemska fall anmäldes liksom tidigare år från de tre största länen, medan incidensen var högst för Dalarna (26,3 fall per 100 000), Kalmar (22,3 fall per 100 000) och Skåne (11,4 fall per 100 000). Dessa län hade större utbrott under året, vilket förklarar den högre incidensen.

Smittland

Av salmonellafallen var endast 23 % rapporterade som inhemskt smittade. Denna låga andel är unik för Sverige jämfört med större delen av Europa. Det är därför viktigt att rapportera inhemsk incidens (8,8 fall per 100 000) och incidens för totalt antal fall (38,4 fall per 100 000) skilda från varandra. Sveriges incidens i internationella sammanhang blir annars missvisande hög.
Liksom tidigare år var Thailand det resmål där flest svenskar smittades av Salmonella. Under de senaste åren har färre svenskar smittats i Thailand än tidigare, medan resorna till Thailand har ökat. Detta har resulterat i en minskande risk (fall per 100 000 resor) för att smittas av Salmonella i Thailand. Efter Thailand hade Turkiet (405 fall) och Egypten (318 fall) flest fall.
Reserelaterade risker för Salmonella och olika resmål har under 2010 publicerats i nyhetsbrevet Epi-aktuellt (2010-11-25) och mera detaljerade resultat kommer att publiceras i en vetenskaplig rapport under 2011.

Säsongsvariation

De inhemska salmonellafallen anmäls med en tydlig säsongsvariation med flest fall under sommarmånaderna maj till september. Flest utlandssmittade fall anmäls däremot under de månader då många svenskar reser utomlands till varma länder det vill säga januari till mars.

Serotyper

Av de 830 inhemska fallen serotypades 94 % medan motsvarande siffra för de utlandssmittade var 18 %. För de inhemska fallen var serotypen Typhimurium vanligast (29 %) medan Enteritidis var vanligast bland de utlandssmittade (46 %). Detta speglar Sveriges unika läge med färre fall av inhemsk Salmonella och där Typhimurium är vanligaste serotypen, medan det i övriga Europa är Enteritidis som är vanligast (ECDC och EFSA summary report zoonoses 2009). För de inhemska fallen var Enteritidis näst vanligast (12 %) och monofasisk Typhimurium (Subspecies I 4,[5], 12:i:-) tredje vanligast (11 %). Under 2010 och 2011 pågår ett projekt för att kartlägga egenskaper hos den både nationellt och internationellt allt vanligare typen ”monofasisk Typhimurium”.

Utbrott

Under året inträffade 17 salmonellautbrott med totalt 224 fall. Många orsakades av dålig livsmedelshygien och kontaminerade råvaror på restauranger. Årets största utbrott inträffade i Kalmar län under sommaren och var kopplat till en restaurang. Minst 42 fall med Typhimurium fagtyp NT (Non Typable) inträffade. Salmonella kunde konstateras både hos kökspersonalen och i livsmedel från restaurangen och orsaken till utbrottet var dålig livsmedelshygien. 2 olika restaurangutbrott inträffade i Dalarna. Ett kunde kopplas till en thai- och kinarestaurang och 18 fall smittades med en speciell typ av Subspecies I (4,5, 12:b:-, d-tartrat positiv). Det andra utbrottet kopplades till en pizzeria med en långvarig kontamination av Enteritidis fagtyp 2 som hann orsaka 2 utbrott med totalt 20 fall innan en total sanering satte stopp för smittspridningen. Även Skåne drabbades av ett större restaurangutbrott. 18 fall av S. Infantis kunde med hjälp av PFGE matchas med Salmonella-isolat i falafel från en snabbmatsrestaurang. Efter en personalfest på en livsmedelsbutik i Jönköpings län smittades 10 personer av S. Newport. Ytterligare 10 fall i landet påvisades med samma serotyp och PFGE visade nära släktskap med fallen från personalfesten. Utredningen pekade på salladsmix som misstänkt smittkälla, men det kunde inte bekräftas genom fynd av Salmonella i salladen. En av årets större utredningar, men med färre fall, var ett utbrott av S. Senftenberg bland framför allt äldre kvinnor. En tillfälligt kontaminerad leverans av linfrön misstänktes som smittkälla, men trots en omfattande provtagning av linfrön kunde inte heller den misstanken bekräftas.