Salmonellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten.

Salmonellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Salmonella 2018

Sammanfattning och bedömning

Under 2018 rapporterades 2040 fall av salmonella motsvarande en incidens av totalt 20 fall per 100 000 invånare vilket i stort sett är oförändrat i förhållande till tidigare år (figur 1). En tredjedel av fallen smittades i Sverige (n=677/2040) med en incidens av 6,6 fall per 100 000 invånare. Av de utlandssmittade (n=1355) smittades flest i Thailand, Turkiet, Spanien och Grekland. Av totala antalet smittade var 53 procent män. Medianåldern var 42 år och spridningen 0-99 år. För inhemskt smittade var incidensen högst för fall i åldersgruppen över 80 år följt av barn mellan 1-4 år (figur 2).

Säsongsvariationen för inhemskt och utlandssmittade följer mönstret från tidigare år med flest utlandssmittade under januari och augusti (n=180) för respektive månad (figur 3). Det sammanfaller i tid med att många reser utomlands vid jul och under sommarsemestern. Augusti var också den månad då flest fall av inhemsk smitta rapporterades (n=133). Under maj månad rapporterades 94 fall och ökningen under denna månad sammanfaller med ett antal utbrott som pågick under den tidsperioden (tabell S1). Under 2018 var Folkhälsomyndigheten involverade i sju inhemska utbrotts utredningar av Salmonella med sammanlagt 152 fall (tabell S1).

Epidemiologisk typning av inhemska fall utförs för utbrottsdetektion. Under 2018 typades isolat från 864 fall; 91 procent av alla fall smittade i Sverige och 18 procent av alla fall smittade i utlandet. Bland fall smittade i Sverige är S. Enteritidis (19 procent), S. Typhimurium (17 procent) och monofasisk S. Typhimurium (12 procent) de vanligaste serotyperna. Fördelningen mellan dessa serotyper varierar mellan åren vilket till stor del återspeglar vilka serotyper som orsakat större utbrott (tabell 1). Ytterligare ett 70-tal serotyper identifierades hos fall smittade i Sverige under året. Av de fall som smittats utomlands och typades var S. Enteritidis vanligast (42 procent).

Figur 1. Incidens av salmonella fördelade på inhemsk smitta och smitta utanför Sverige under åren 1998-2018.

Figur 1. Incidens av salmonella fördelade på inhemsk smitta och smitta utanför Sverige under åren 1998-2018.

Figur 2. Incidens av salmonella per åldersgrupp smittade i Sverige och utomlands under 2018.

Figur 2. Incidens av salmonella per åldersgrupp smittade i Sverige och utomlands under 2018.

Figur 3. Antal fall av salmonella smittade i Sverige och utomlands per månad under 2018.

Figur 3. Antal fall av salmonella smittade i Sverige och utomlands per månad under 2018.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om salmonellainfektion
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Diagramsamling 2018 (PDF, 1,6 MB)