Salmonellainfektion – sjukdomsstatistik

Lyssna

Salmonellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och Folkhälsomyndigheten.

Salmonellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Salmonella 2014

Utfall och trend

Totalt rapporterades 2213 fall (22,8 fall per 100 000 invånare) av salmonellainfektion till Folkhälsomyndigheten under 2014 vilket är färre än föregående år (2838 fall). Av dessa var 547 fall (25 %) inhemska vilket motsvarar 5,6 fall per 100 000 invånare. Antalet inhemskt smittade har under den senaste 10-årsperioden pendlat mellan 525 fall och som mest 1013 fall per år, antalet fall 2014 ligger inom denna variation. Trenden för antalet utlandssmittade har varit nedåtgående sedan slutet av 1990-talet. Andelen utlandssmittade har varierat över åren och under 2014 var den något lägre än 2013 (figur 1).

Figur 1: Antal anmälda fall av salmonellainfektion smittade i Sverige, utomlands och med okänt smittland 1997-2014.

Antal anmälda fall av salmonellainfektion smittade i Sverige, utomlands och med okänt smittland 1997-2014

Smittland

Under 2014 smittades 1634 svenskar av Salmonella utomlands. De vanligaste smittländerna var Thailand (350 fall), Turkiet (280 fall) och Spanien (121 fall).

Ålder och kön

För de fall som under 2014 smittades i Sverige var medianåldern 40 år (0-92 år). För de utlandssmittade var medianåldern 38 år (0-85 år). Antalet fall per 100 000 invånare var störst i åldersgruppen 71-80 år och 0-10 år (figur 2).

Störst andel fall fanns i den yngsta åldersgruppen (15 %) respektive i åldersgruppen 41-50 (17 %) bland personer smittade i Sverige respektive personer smittade utomlands. Bland de fall som smittats i Sverige var 50 procent kvinnor. Bland utlandssmittade fall var 48 procent kvinnor.

Figur 2: Antal anmälda fall av salmonellainfektion i Sverige per 100 000 invånare i respektive åldersgrupp, 2014.

Antal anmälda fall av salmonellainfektion i Sverige per 100 000 invånare i respektive åldersgrupp, 2014

Geografisk spridning i Sverige

Incidensen av inhemsk salmonellainfektion varierar årligen mellan länen beroende på om det har förekommit utbrott med lokal eller regional spridning. De län som under 2014 hade högst incidens av inhemsk salmonellainfektion var Blekinge (8 fall per 100 000 invånare), Södermanland (8), Halland (8) och Västmanland (8).

Säsongsvariation

Liksom andra bakteriella magsjukor, som sprids med livsmedel och vatten, brukar antalet fall av inhemsk salmonellainfektion öka under slutet av sommaren, speciellt i augusti och september. Under 2014 rapporterades flest inhemska fall under augusti (71 fall) följt av juli (67) och september (67). Lägst antal fall smittade i Sverige rapporterades i december (18) (figur 3).

Figur 3: Antal rapporterade fall av salmonellainfektion i Sverige 2014 per månad.

Antal rapporterade fall av salmonellainfektion i Sverige 2014 per månad

Epidemiologisk typning

Det finns mer än 2500 olika serotyper av Salmonella och nya typer upptäcks kontinuerligt. Under 2014 serotypades 91 % (499 fall) av alla inhemska salmonellafall inom Folkhälsomyndighetens nationella mikrobiella övervakningsprogram. De inhemska fallen dominerades av S. Typhimurium (23 %), följt av S. Enteritidis (19 %) och S. monofasisk Typhimurium (14 %) (Appendix 1). Av de utlandssmittade salmonellafallen typades 15 % (238 fall) och bland dessa var, liksom tidigare år, S. Enteritidis vanligast (40 %) (Appendix 2). Fördelningen av MLVA-profiler (Multiple Locus Variable-number Tandem Repeat Analysis) bland de isolat av S. Typhimurium och S. monofasik Typhimurium som typats presenteras i appendix 3 och 4. Fördelningen av fagtyper bland de isolat av S. Enteritidis som typats presenteras i appendix 5.

Utbrott

Under 2014 rapporterades bara åtta mindre utbrott med Salmonella. Fallen var oftast spridda över olika delar av Sverige. Utbrottsutredningarna blev därför utmanande och tyvärr hittades sällan källan till utbrottet.

I juli 2014 var det ett litet utbrott med S. Typhimurium (6 fall) med MLVA-profilen. Alla fallen hade ätit på samma matställe i en galleria. Där misstänkte man att smittkällan var en wok-rätt med kyckling. Livsmedelsprover togs men S. Typhimurium hittades inte utan istället fann man S. Give och S. Albany.

I augusti var det ett litet utbrott av S. Montevideo (8 fall) och alla fallen hade ätit sallad på samma restaurang. Cantaloupe-melon som serverades med skalet på misstänktes vara smittkällan, men det kunde aldrig fastställas.

Diskussion

Under det senaste årtiondet har antalet svenska utlandssmittade salmonellafall anmälda minskat kraftigt och under åren 2004-2014 har även antalet rapporterade salmonellafall inom den Europeiska unionen (EU) mer än halverats. En stor anledning till att risken för salmonellasmitta i europeiska länder har minskat är ett antal åtgärder inom EU för att kontrollera Salmonella inom fjäderfänäringen. Men trots att antalet utlandssmittade fall med salmonellainfektion avtar, är majoriteten (75 % under 2014) av alla fall i Sverige smittade utomlands. Det är därför viktigt att fortsätta informera om risker för salmonellainfektion och andra mag- och tarmsmittor vid resa utomlands och hur dessa risker kan minimeras. Information om hur risken för tarmsmitta kan minska är speciellt viktig till de yngre resenärerna som ofta reser lite mer primitivt och till familjer som reser med små barn.

Under 2013 publicerades ett myndighetsgemensamt (Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Socialstyrelsen, Statens veterinärmedicinska anstalt och Folkhälsomyndigheten (dåvarande Smittskyddsinstitutet)) strategidokument för att minska förekomsten av Salmonella och för att fortsätta att verka för förbättrad övervakning och kontroll av Salmonella ur ett internationellt perspektiv.

Appendix 1: Antal rapporterade fall av Salmonella i Sverige per serotyp 2014.

Appendix 1: Antal rapporterade fall av Salmonella i Sverige per serotyp 2014

Appendix 2: Antal rapporterade fall av Salmonella smittade utomlands per serotyp 2014.

Appendix 2: Antal rapporterade fall av Salmonella smittade utomlands per serotyp 2014

Appendix 3: Antal rapporterade fall av Salmonella Typhimurium per MLVA-profil 2014.

Appendix 3: Antal rapporterade fall av Salmonella Typhimurium per MLVA-profil 2014

Appendix 4: Antal rapporterade fall av Salmonella monofasisk Typhimurium per MLVA-profil 2014.

Appendix 4: Antal rapporterade fall av Salmonella monofasisk Typhimurium per MLVA-profil 2014

Appendix 5: Antal rapporterade fall av Salmonella Enteritidis per fagtyp 2014.

Appendix 5: Antal rapporterade fall av Salmonella Enteritidis per fagtyp 2014