Salmonellainfektion – sjukdomsstatistik

Lyssna

Salmonellainfektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och Folkhälsomyndigheten.

Salmonellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Salmonella 2009

Trender

Under 2009 anmäldes totalt 3 054 fall av salmonellainfektion. Detta är en minskning med drygt 1 000 fall jämfört med de 4 183 som anmäldes 2008. Skillnaden ses framför allt för de utlandssmittade med en minskning med 31 %, men även de inhemskt smittade har minskat med 13 %. Det lägre antalet utlandssmittade kan delvis förklaras med att inte lika många svenskar reste utomlands under 2009 (Rese- och Turistdatabasen, Resurs AB). Under året inträffade inga större utbrott vilket förklarar det lägre antalet inhemska fall.

Anmälda fall av salmonellainfektion varierar från år till år beroende på hur många utbrott som inträffat. En trendanalys mellan 1997 och 2009 visar att det inte finns någon trend genom åren för de inhemska salmonellafallen. Däremot uppvisade det totala antalet (inhemska och utlandssmittade) salmonellafall under samma period en signifikant minskande trend.

Ålder och kön

Bland de inhemskt smittade fallen dominerade små barn (0–4 år) och vuxna (30 år och uppåt). Könsfördelningen var jämn, med ungefär lika många smittade män som kvinnor. Den minskning av fall som noterats jämfört med året 2008 syns inte lika tydligt i de yngsta åldersgrupperna som bland vuxna över 50 år.

Geografisk fördelning

Flest fall anmäldes liksom tidigare år från de tre största länen medan incidensen var högst för Blekinge med 11,8 följt av Kalmar (10,7) och Skåne (9,9).

Smittland

Majoriteten av salmonellafallen smittas utomlands, vilket är unikt för Sverige jämfört med större delen av Europa. Liksom tidigare år var Thailand det resmål där flest smittades. Under 2009 smittades dock färre fall i Thailand (809 fall) jämfört med 2008 (1 219). Däremot reste fler svenskar till Thailand 2009 än 2008 (Rese- och Turistdatabasen, Resurs AB). Detta visar att antalet fall per resor till Thailand minskade under 2009. Denna kvot har under perioden 2000–2009 varit relativt konstant men det är för tidigt att säga om den minskning som noterades under 2009 blir bestående. Motsvarande analys för svenskars resor till Spanien (fastlandet, Kanarieöarna och Mallorca) visar att trots att betydligt fler svenskar reser till Spanien jämfört med Thailand, anmäls färre fall med salmonellainfektion. Antal fall per resor har under 2000–2009 därför legat betydligt lägre än för Thailand och även minskat under perioden. Resultatet visar därför att risken att smittas av Salmonella är avsevärt högre i Thailand än i Spanien (Figur).

Efter Thailand kom Turkiet (258 fall), Egypten (162) och Spanien (122). Information om smittland saknades för 51 fall (1,6 %).

Serotyper

Av de 593 inhemska salmonellafallen serotypades 93 %. Andelen serotypade var lägre för de utlandssmittade (24 %). Den vanligaste inhemska serotypen under 2009 var liksom tidigare år Salmonella enterica serovar Typhimurium (32 % av de typade fallen). För denna serotyp var fagtypen 104 vanligast (21 % av alla Typhimurium). Efter S. Typhimurium kom S. Enteritidis (17 %) och S. subspecies I (12 %). Den vanligaste fagtypen för S. Enteritidis var fagtyp 8 (28 %).

Utbrott

Under året inträffade 13 mindre utbrott med totalt 94 fall. Några av de mer intressanta nämns nedan.

På en förskola i Stockholms län smittades 3 barn av förorenat akvarievatten och 1 förälder sekundärsmittades. Hos både patienter och akvarievatten kunde S. Java påvisas.

Under 2009 har antalet fall av S. Enteritidis fagtyp 8 varit fler än normalt. Fallen har tillhört olika utbrott. I ett av dessa smittades 8 personer på en gruppresa till Ryssland och Lettland, andra fall har Danmark som smittland. Flera personer smittades i Sverige under ett sommarutbrott av S. Enteritidis fagtyp 8 som följdes av sporadiska fall under hösten. Smittkällan har dessvärre inte kunnat spåras för dessa.

S. Napoli påvisades även detta år i importerad ruccolasallat och minst 2 fall smittades med samma stam som påvisades i sallaten.

Under augusti 2009 fick Sverige plötsligt 4 fall av S. Typhimurium fagtyp U292 med samma MLVA-stam som för det stora salmonellautbrottet i Danmark som pågått sedan 2008. Sverige har förvånande nog endast haft 4 tidigare fall under 2008 i detta utbrott som totalt har haft mer än 1 200 fall i Danmark. De nya svenska fallen utreddes grundligt av svenska och danska myndigheter men den gemensamma smittkällan kunde aldrig återfinnas och inga ytterligare svenska fall anmäldes efter dessa.

S. Reading har även detta år drabbat personer med direkt eller indirekt koppling till smittade gårdar i Skåne. S. Reading har sedan 2007 hittats på både människor, djur, foder och i miljön i en region i Skåne och under 2009 anmäldes 8 humanfall.

S. subspecies I är en sammanfattande benämning på ett antal olika serotyper som ej har namngivits. Denna grupp utgör den tredje vanligaste typen av Salmonella och under året har flera mindre utbrott utretts. De olika stammarna av den vanligaste typen kan särskiljas med hjälp av MLVA-subtypning och på så vis kan utbrott av denna typ upptäckas. Smittkällan har endast kunnat påvisas för ett av utbrotten, där humanfall kunde kopplas till en smittad gård. I övrigt är subspecies I svår att utreda då det inte är helt klart varifrån den kommer och hur den sprids. En ökning har setts av denna typ genom åren, både i Sverige och i flera andra länder i Europa och utredningar pågår kring detta.

Efter ett bröllop smittades 8 personer med S. Typhimurium fagtyp 104. En utredning av den mat som serverats gjordes men man kunde inte identifiera något särskilt livsmedel som smittkälla. Under året inträffade även flera andra mindre utbrott av samma fagtyp men med en annan MLVA-stam. Inte heller där kunde smittkällan hittas.

Årets största utbrott inträffade i Kalmar och Blekinge under sommaren och drabbade 19 personer. Majoriteten av dessa hade smittats av S. Typhimurium fagtyp 41, men även andra fagtyper förekom i utbrottet. En identisk utbrottsstam identifierades med MLVA för de 19 fallen. Intervjuer med fallen visade att ungefär hälften hade ätit langos på en festival och hälften hade ätit på samma pizzeria. Trots en utförlig utredning med berörda smittskyddsenheter och kommuner kunde den exakta kopplingen mellan festivalen och pizzerian aldrig helt förklaras.

Figur. Antal salmonellafall per resor till Thailand och Spanien.

Figur. Antal salmonellafall per resor till Thailand och Spanien.