Den nedåtgående trenden för totalantalet salmonellafall höll i sig även år 2004. Antalet inhemska fall var det lägsta (497 personer) sen 1998. Detta är en minskning från föregående år med 38 %, vilket kan förklaras med ett litet antal utbrott med få fall involverade. Se tabell och diagram nedan.

Månadsvariationen i antalet anmälda salmonellafall smittade i landet liknade den tidigare år med en liten topp under sensommaren. Minskningen var jämnt fördelad över årets månader, dock observerades en extra kraftig minskning i juli och augusti. Den enda månad då antalet fall ökade var januari, vilket kan förklaras med det utbrott i Sydsverige som kunde kopplas till dansk skinka på ett julbord år 2003, där flera av fallen anmäldes i början av år 2004.

Spridningen av inhemska fall över landet visade inga större förändringar. I Jämtlands, Skånes och Stockholms län var minskningen dock påtaglig.

De inhemska salmonellafallen var jämnt fördelade mellan män och kvinnor samt över de olika åldersgrupperna. Minskningen från året innan syntes i princip i samtliga grupper, men var extra uttalad bland 0-9- och 20-29-åringar. Misstänkta inhemska smittkällor som uppgavs var: mat/vatten (72 %), personkontakt (5 %) och djur (2 %). 59 olika serotyper fanns bland de inhemskt smittade fallen. De vanligaste var Salmonella Typhimurium (38 %) och Salmonella Enteritidis (15 %).

  • De mest frekvent angivna smittländerna var Thailand (16 %), Sverige (14 %) och Spanien (11 %).
  • Under året rapporterades fem stycken utbrott med totalt 42 sjuka personer.
  • I juni insjuknade fem personer i Stockholmstrakten i Salmonella Typhimurium fagtyp 104 efter att ha ätit rostbiff på en restaurang.
  • Under sommaren smittades nio personer på ett par platser i södra Sverige av Salmonella Typhimurium fagtyp 120. Korv misstänktes vara smittkällan.
  • I slutet av sommaren insjuknade tre personer i en familj efter att ha ätit olika kycklingrätter från en kinarestaurang. Salmonella Bardo kunde isoleras från den råa kycklingen, som härstammade från Brasilien.
  • Under hösten insjuknade tretton personer i olika delar av Sverige med Salmonella Thompson. Under samma period rapporterades ett utbrott av samma salmonellatyp i Norge, samt en markant ökning av fall i Storbritannien. Med hjälp av mikrobiologiska och epidemiologiska utredningar kunde fallen i Sverige och Norge kopplas till varandra och en gemensam smittkälla, ruccolasallad importerad från Italien. Bakteriologiska analyser av den italienska ruccolasalladen visade att den innehöll ett flertal olika typer av Salmonella samt även Campylobacter.