Trender

Antalet anmälda salmonellafall var i samma storleksordning som de senaste åren. Antalet personer smittade i Sverige ökade visserligen med 33 % från året innan, men 2004 var de inhemska fallen å andra sidan ovanligt få.

Geografisk spridning

Incidensen i de flesta länen låg mellan fem och nio fall per 100 000 invånare. Sedan fanns det vissa län som sticker ut som Jämtland med låga 0,7 eller Södermanland med höga 16,4. Den kraftiga ökningen i Södermanland kan troligen till viss del förklaras av det relativt stora utbrottet på en kinarestaurang under hösten.

Kön och ålder

De inhemska salmonellafallen var liksom tidigare år jämnt fördelade mellan kvinnor och män. Ökningen av fall gick att observera observera i de flesta åldersgrupper, men var särskilt markant i den yngsta, under tio år, där antalet fall mer än dubblerades jämfört med året innan, då de var ovanligt få.

Smittväg

Den stora majoriteten av salmonellainfekterade personer (87 % av de anmälningar där smittväg angavs) antogs ha smittats av mat eller vatten.

Salmonella smittar huvudsakligen genom livsmedel
Salmonella smittar huvudsakligen genom livsmedel

Årstidsvariation

Variationen i anmälningsfrekvens under olika delar av året följde samma kurva som tidigare år, bortsett från en topp i november, då antalet anmälningar plötsligt ökade igen. Detta speglade troligtvis de tre utbrott av olika typer av Salmonella Typhimurium som inträffade då under en kortare period.

Övriga Europa

I Europa är trenden av salmonellafall nedåtgående, mycket på grund av minskningen av infektioner med Salmonella Enteritidis.

Utbrott

  • Tio inhemska och ett multinationellt utbrott, där personerna besökt Mallorca, har rapporterats. Ett par utbrott med intressant smittspridning beskrivs nedan. I maj och juni smittades sex personer från Stockholmstrakten med inhemsk Salmonella Stourbridge. Två av de sjuka sade sig ha ätit opastöriserad getost från franska Pyrenéerna och från rester av denna kunde Salmonella Stourbridge isoleras. En förfrågan skickades via det europeiska nätverket för salmonellainfektioner för att få veta om några fler länder observerat en liknande ökning av denna salmonellatyp. På så sätt uppdagades det att över 50 personer infekterats med Salmonella Stourbridge i ytterligare sex länder i Europa. I Frankrike inspekterades getosttillverkaren och Salmonella Stourbridge isolerades från både osten och mjölk från getbesättningen.
  • I november och december insjuknade 15 personer med Salmonella Typhimurium NST (en unik form som aldrig setts i Sverige tidigare) efter att ha ätit en salami från Italien. Under utredningsarbetet isolerades samma typ, samt även Salmonella Infantis, från salamin. När smittan verifierats återkallades produkten raskt från samtliga butiker och lager. Ytterligare ett utbrott med ( Typhimurium NT (U302)) med importerad salami har rapporterats denna gång från Tyskland.