Under 2006 anmäldes totalt 4 056 fall med salmonellainfektion, vilket är en ökning från föregående år. Antalet inhemska salmonellafall (1 010) har inte varit så högt sedan 1999 (947 fall), men dock inte så högt som 1991 då 1 215 fall rapporterades. Årets ökning kan förklaras med flera utbrott under året och en förbättrad information om smittland.

Salmonella
Figur 1: Antal fall av salmonellainfektion 1997–2006

De fem vanligaste inhemska salmonellaserotyperna var: Salmonella Typhimurium (35 %), S. Virchow (14 %), S. Enteriditis (10 %), S. Give (7 %) och S. Stanley (4 %). Dessa serotyper har samtliga förekommit i de utbrott som rapporterats under året.

Under året rapporterades 12 utbrott med totalt 359 insjuknade personer. Det största utbrottet under hösten utgick från en restaurang i Stockholm med 115 rapporterade fall och med många fler magsjuka som inte blev provtagna. Misstänkt smittkälla var mungbönor. Mellan april och juni rapporterades flera S. Give-fall med spridning över hela landet. En fall/kontroll-studie gjordes men ingen smittkälla kunde identifieras och utbrottet slutade med totalt 50 fall.

Molekylär epidemiologisk teknik som PFGE (Pulsfälts-gelelektrofores) och MLVA (VNTR-analys med användning av multipla loci) har använts vid drygt tiotalet utbrottsutredningarna under året. Detta underlättar identifiering och verifiering av fall både i Sverige och i andra europeiska länder (genom det europeiska övervakningssystemet Enter-net) som kan tillhöra samma utbrott med gemensam smittkälla.