År 2015 rapporterades totalt 2297 fall av salmonellainfektion, vilket var på ungefär samma nivå som 2014 (2211). Andelen inhemska fall ökade med 22 % (från 546 fall 2014 till 689 fall 2015) vilket förklaras av ett stort utbrott som inträffade under 2015 (se nedan). Incidensen av inhemska fall under 2015 var 7 per 100 000 invånare, vilket kan jämföras med 5,6 under 2014.

Reserelaterade fall

Majoriteten av 2016 års salmonellafall (69 %) smittades utomlands, som tidigare år. Antalet reserelaterade fall har minskat sedan början av 2000-talet, trots att antalet internationella resor har ökat. Den observerade minskningen har varit tydligast bland dem som reser i Europa. Liksom tidigare år var de vanligaste smittländerna för salmonellainfektion Thailand (356 fall), Turkiet (238), Spanien (114), Egypten (58), Grekland (47) och Indonesien (44).

Ålder och kön

Bland de inhemska fallen var medianåldern 37 år (0-103 år). Barn i gruppen 0-10 år stod för 7 % (158) av alla rapporterade fall (både inhemska och reserelaterade fall). Könsfördelningen var relativt jämn bland de inhemska fallen, men något fler kvinnor än män (52 %) rapporterades bland de utlandssmittade.

Typningsresultat

Totalt serotypades 86 % av isolaten från inhemska fall och 16 % av isolaten från de utlandssmittade fallen.

I Sverige brukar Typhimurium vara den vanligaste serotypen bland de rapporterade inhemska fallen. Nummer två och tre brukar vara Enteritidis och monofasisk Typhimurium. I andra länder i EU, är Enteritidis normalt vanligare än Typhimurium. Det stora utbrottet 2015 ledde till att Enteritidis (fagtyp 13a) blev den mest rapporterade serotypen i Sverige 2015 (Tabell 1). Utbrottet resulterade även i att fagtyp 13a blev den vanligaste fagtypen att påvisas. Andra vanliga fagtyper bland inhemska fall av Enteritidis var fagtyp 8 (24 fall) och fagtyp 21 (6 fall).

Andel av de tre vanligaste serotyper bland fall som smittats i Sverige.
Serotyp20152014
Enteritidis 35 % 19 %
Typhimurium 23 % 23 %
monofasisk Typhimurium 10 % 14 %

Under 2013 ersattes fagtypning av Typhimurium helt av MLVA. De tre vanligaste MLVA-profilerna bland de inhemska isolaten av Typhimurium och monofasisk Typhimurium under 2015 redovisas i tabell 2.

Andel av de tre vanligaste MLVA-profilerna under 2015
Monofasisk Typhimurium (58 inhemska fall)Andel
3-11-9-N-211 17 %
3-12-9-N-211 16 %
3-11-10-N-211 10 %
Andel av de tre vanligaste MLVA-profilerna under 2015
Typhimurium (135 inhemska fall)Andel
4-12-17-9-211 10 %
3-15-N-N-311 5 %
3-16-N-N-311 5 %

Säsongsvariation

De flesta inhemska salmonellafallen rapporteras under sommarmånaderna. År 2015 var det dock en ovanlig hög ökning under juni och juli, med dubbelt så många fall som normalt observeras. Förklaringen till detta var det stora utbrott av Enteritidis fagtyp 13a, som nådde en topp under dessa månader.

De flesta utlandssmittade fallen av salmonella rapporteras normalt från januari till mars då många svenskar reser till varmare destinationer. Dessutom syns ofta en tydlig topp av utlandssmittade fall även under sommarmånaderna när många människor har semester. Dessa två säsongstoppar observerades också 2015, men antalet reserelaterade fall fortsätter att uppvisa en nedåtgående trend.

Utbrott

Utbrottet som nämndes ovan var ett av de största inhemska utbrott av salmonella som någonsin har rapporterats i Sverige. Från 24 december 2014 till 24 juli 2015 rapporterades 174 fall i detta nationella utbrott. Av utbrottsfallen var 108 relaterade till en enskild restaurang. En kryddblandning, innehållandes torkade grönsaker, visade sig innehålla utbrottsstammen Enteritidis fagtyp 13a. Ytterligare kryddblandningar med liknande innehåll från olika leverantörer blev också positiva för salmonella. För mer information om utbrottet, se länkar nedan.

Förutom det stora utbrottet utreddes sju andra mindre utbrott.

Kommentarer

Molekylärbiologiska typningsmetoder (t.ex. MLVA) för att jämföra av isolat från människor, djur, livsmedel, foder och miljö har visat sig vara mycket användbara verktyg för att upptäcka kluster och för att utreda utbrott. Trots detta är utbrottsutredningar svåra att genomföra eftersom det misstänkta livsmedlet ofta har hunnit lämna marknaden då utbrottet upptäcks. Det stora utbrottet under 2015 berodde på ett livsmedel (kryddmix) med lång hållbarhet, vilket gjorde att de kontaminerade batcherna fortfarande fanns kvar att analysera då de började misstänkas. En annan viktigt anledning till att utbrottet löstes var att det kom så många fall från samma restaurang, vilket underlättade både intervjuer och provtagningar av livsmedel.

Hur många inhemska salmonellafall som rapporteras årligen varierar från år till år beroende på antalet utbrott. I jämförelse med de flesta europeiska länder rapporteras dock relativt få fall av inhemsk salmonella i Sverige, Norge och Finland. Den totala incidensen 2015 (23 fall per 100 000 invånare) är betydligt högre än incidensen för inhemska fall (7 fall per 100 000 invånare). Att så få fall av inhemsk salmonella rapporteras varje år speglar den låga salmonellabördan hos husdjur och mat, som är ett resultat av det svenska kontrollprogrammet för salmonella. Kontrollprogrammet har funnits i decennier och har inneburit, och innebär, ett omfattande och kontinuerligt arbete mot salmonella i svenska djurbesättningar och i livsmedel.

Sedan början av 2000-talet har de utlandssmittade fallen minskat i antal, framförallt för de personer som rest inom EU, medan antalet inhemska fall verkar ha stabiliserats något på en relativt låg nivå (Figur 1). Den minskning i antal salmonellafall som har setts i länder inom EU anses vara ett resultat av genomförandet av kontrollprogram för salmonella hos fjäderfä. Det är dock fortfarande nödvändigt att informera resenärer om riskerna att smittas av salmonella och andra smittsamma sjukdomar i syfte att ytterligare minska förekomsten. Även när de återvänder hem till Sverige är det viktigt att ge information för att förebygga sekundär överföring till andra personer, miljö och djur.

Länkar till utbrottstext och artikel

Outbreak of Salmonella Enteritidis phage type 13a infection in Sweden linked to imported dried-vegetable spice mixes, December 2014 to July 2015

Rapporterade fall av salmonellainfektion i Sverige

Figur 1. Antal rapporterade fall av salmonellainfektion under åren 1997-2015. För fall smittade utomlands observeras en nedåtgående trend som ser ut att fortsätta, medan de inhemskt smittade fallen ligger på en relativt stabil nivå.