Salmonella (S.) är en zoonotisk bakterie som är vanlig i stora delar av världen hos många olika djurslag, till exempel nötkreatur, grisar, hönsfåglar, vilda fåglar, hund, katt, orm och sköldpadda. Bakterien utsöndras i avföringen och kan sedan spridas vidare via vatten, livsmedel eller kontakt med smittade djur. Vanligen ses ett akut insjuknande (inkubationstid ca 1–3 dygn) med buksmärtor, feber, diarréer och ibland kräkningar.

Utfall

Incidensen är oförändrad jämfört med föregående år. Incidensen 2016 var 22 fall per 100 000 invånare och år och det totala antalet fall 2 246 under året. Incidensen var 6,5 fall per 100 000 invånare för fall smittade i Sverige och 16 fall per 100 000 invånare för fall smittade utomlands. Den totala incidensen har sedan 2007 halverats (figur 1), den nedåtgående trenden är störst för fall smittade utomlands (p < 0,001) men ses även för fall smittade i Sverige (p = 0,04). Den minskande trenden ses även i övriga Europa och tros förklaras av förbättrade kontrollprogram inom kycklingindustrin. Detta spelar troligen roll för den svenska incidensen av fall smittade utomlands.

Figur 1. Incidensen av salmonella uppdelad på smittade i Sverige och utomlands 2007–2016 med tillhörande trendlinjer (linjär regression)

Figur 1. Incidensen av salmonella uppdelad på smittade i Sverige och utomlands 2007–2016 med tillhörande trendlinjer (linjär regression)

Ålder och kön

Liksom tidigare rapporterades en medianålder kring 40 år. Av samtliga rapporterade fall 2016 var medianålder 35 år med spridning 0 till 96 år. Åldersgrupperna 0 år och 1–4 år hade högst incidens av fall smittade i Sverige respektive fall smittade utomlands (figur 2). Detta beror troligen på att den åldersgruppen visar tydligare symptom och oftare söker sjukvård. Liksom tidigare rapporterades ungefär lika många kvinnor som män med salmonellainfektion. Av fallen var 1 157 män (52 procent), 1 089 kvinnor (48 procent). Medianålder för fall smittade i Sverige var 41 år (spridning 0 till 96 år) och 33 år (spridning 0 till 85 år) för fall smittade i utlandet.

Figur 2. Incidensen av fall med salmonella per åldersgrupp, 2016

Figur 2. Incidensen av fall med salmonella per åldersgrupp, 2016.

Smittland

Under året rapporterades 645 fall som smittade i Sverige och 1 594 fall som smittade utomlands. Under året rapporterades flest fall från Thailand, Turkiet och Grekland.

Geografisk fördelning i Sverige

2016 hade Kalmar högst incidens av fall smittade i Sverige (11 fall per 100 000 invånare) och Halland högst incidens av fall smittade utomlands (27 fall per 100 000 invånare). Skillnader mellan landsting kan troligen förklaras av varierande provtagningsmönster och resvanor.

Säsongsvariation

Av fall som smittas i Sverige rapporteras vanligen ett större antal under juli och augusti. För fall smittade utomlands rapporteras flest fall i januari och augusti. Under 2016 var mönstret detsamma (figur 3).

Figur 3. Antal fall av salmonella per månad, 2016

Figur 3. Antal fall av salmonella per månad, 2016

Utbrott

I mars–april insjuknade totalt minst 46 personer i ett utbrott som sträckte sig från Skåne i söder och upp till Dalarna och Gävleborg i norr. Salami var smittkällan. I augusti–oktober noterades ett utbrott i Skåne, med totalt minst 11 insjuknade. Samtliga hade ätit korv från samma delikatessbutik.

Med start i april uppmärksammades i Stockholm, Kalmar, Skåne och Västmanland utbrott där importerade polska ägg misstänks vara smittkälla. Totalt rör det sig om minst ett tiotal fall i Sverige under 2016. Utbrottet en del av ett multinationellt utbrott i Europa med totalt fler än 250 fall.

Se fördjupad information om utbrott 2016.

Mikrobiologi

Epidemiologisk typning av Salmonella utförs på Folkhälsomyndigheten med fokus på fall smittade i Sverige. För 2016 typades isolat från 803 fall; 91 procent av alla fall smittade i Sverige (n = 590) och 13 procent av alla fall smittade i utlandet (n = 210). För tre fall var smittland okänt. Flera utbrott identifierades och en fördjupad analys av resultaten finns beskriven i länkarna.

Se fördjupad information om mikrobiologi.

Sammanfattande bedömning och förslag på åtgärder

Incidensen av fall smittade utomlands var betydligt högre än incidensen av fall smittade i Sverige, precis som tidigare. Antalet fall smittade i Sverige varierar dock från år till år beroende på antalet utbrott. I jämförelse med de flesta europeiska länder rapporteras dock relativt få fall av salmonella i Sverige. Det speglar den låga salmonellabördan hos husdjur och mat, som är ett resultat av det svenska kontrollprogrammet för salmonella. Kontrollprogrammet har funnits i decennier och innebär ett omfattande och kontinuerligt arbete mot salmonella i svenska djurbesättningar och i livsmedel.

Sedan början av 2000-talet har de utlandssmittade fallen minskat i antal, framförallt för de personer som rest inom EU. Den minskning i antal salmonellafall som har setts i länder inom EU anses vara ett resultat av genomförandet av kontrollprogram för salmonella hos fjäderfä. Det är dock fortfarande nödvändigt att informera resenärer om riskerna att smittas av salmonella och andra smittsamma sjukdomar i syfte att ytterligare minska förekomsten. Även när de återvänder hem till Sverige är det viktigt att ge information för att förebygga sekundär överföring till andra personer, livsmedel och djur.

Molekylärbiologiska typningsmetoder såsom MLVA eller helgenomsekvensering för att jämföra isolat från människor, djur, livsmedel, foder och miljö har visat sig vara ett mycket användbart verktyg för att upptäcka kluster av fall och för att utreda utbrott. Trots detta är det ofta svårt att hitta smittkällan eftersom det misstänkta livsmedlet ofta hunnit lämna marknaden då utbrottet upptäcks. Under 2016 orsakades två utbrott av importerade korvprodukter där utbrottsutredningen lyckades hitta samma typ av salmonella i produkten som hos de som insjuknat i salmonella.

Läs mer

Tabellsamling – årsrapporter 2016

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Sjukdomsinformation om salmonellainfektion

ECDC: Salmonellosis

Mikrobiella och immunologiska övervakningsprogram

Salmonella – ett nationellt strategidokument