Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades 826 fall av salmonellainfektion motsvarande en incidens av 8 fall per 100 000 invånare. Det är mer än en halvering jämfört med 2019 (19,3 fall per 100 000 invånare). Minskningen var särskilt uttalad för utlandssmittade (n=382) där antalet fall för första gången sedan 1998 var färre än antalet fall som smittades i Sverige (n=422; figur 1). Av de utlandssmittade fallen rapporterades flest från Thailand (n=145) och Spanien (n=33). För det totala antalet fall var medianåldern 41 år (spridningen 0–96 år) och 51 procent var män. Bland smittade i Sverige var incidensen, i likhet med tidigare år, högst för barn under fem år (figur 2).

Säsongsvariationen för både utlandssmittade och smittade i Sverige skiljde sig från tidigare år. Det första kvartalet stod för 55 procent (n=457/826) av det totala antalet fall (figur 3). Under resten av året rapporterades de flesta som smittades i Sverige under sommarmånaderna medan antalet personer som smittades utomlands var så få att ingen säsongsvariation kunde ses, beroende på ett minskat resande under året.

Under 2020 bekräftades två större utbrott med totalt 37 fall (tabell 1) och genom helgenomsekvensering identifierades betydligt fler kluster med misstänkt smittspridning. Av de 413 sekvenserade isolaten tillhörde 196 (47 procent) något av 73 kluster med två till 87 isolat som typats under 2020 eller tidigare. För 66 kluster innefattande 181 isolat under 2020 bedömdes smittspridningen ha varit inhemsk (figur 4). De flesta av dessa kluster tillhörde serotypen S. Enteritidis (n=14) följt av S. Typhimurium (n=12) samt monofasisk S. Typhimurium (n=9). Ytterligare 21 serotyper innefattade ett till fyra inhemska kluster.

Totalt under 2020 serotypades isolat från 431 fall, färre än hälften av de 868 som serotypades under 2019. Bland fall smittade i Sverige (n=362) identifierades 58 serotyper där de vanligaste var S. Typhimurium (21 procent), S. Enteritidis (16 procent) och monofasisk S. Typhimurium (14 procent). Dessa serotyper hör till de vanligast förekommande och orsakar oftast jämförelsevis större utbrott, så även under 2020. Av de typade isolaten från fall smittade utomlands (n=69) var S. Enteritidis, liksom tidigare år, vanligast (40 procent).

Sammanfattningsvis rapporterades betydligt färre fall med salmonella under 2020 jämfört med tidigare år. Minskningen blev påtaglig efter årets första månader och var särskilt kraftig avseende utlandssmittade. Helgenomsekvensering indikerar att nära hälften av fallen som smittades i Sverige ingår i kluster och alltså har smittats av en källa som orsakat sjukdom hos en eller flera andra personer.

Figur 1. Incidensen av salmonellainfektion bland smittade i Sverige, utomlands, totalt och där uppgift saknas 1998–2020.

Linjediagram över incidensen av salmonella. Stadigt sjunkande siffror till rekordlågt 2020.

Figur 2. Incidensen av salmonellainfektion per åldersgrupp smittade i Sverige och utomlands under 2020.

Stapeldiagram över antalet fall av salmonella per åldersgrupp. Unga barn smittade i Sverige dominerar.

Figur 3. Antalet fall med salmonellainfektion smittade i Sverige och utomlands per månad under 2020.

Stapeldiagram över fall av salmonella per månad. Första kvartalet dominerar.

Tabell 1. Inhemska utbrott av salmonella med minst tio bekräftade fall under 2020.

UtbrottAntal fallRegionerTidsperiodSmittkällaTyp
1 20 Gävleborg, Kalmar, Kronoberg, Stockholm, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västra Götaland, Örebro, Östergötland jan–okt 2020 Misstänkt katt- och fågelrelaterad S. Typhimurium
2 17 Blekinge, Gävleborg, Skåne, Stockholm, Södermanland, Värmland, Västerbotten, Västra Götaland, Örebro sep–nov 2020 Okänd Monofasisk S. Typhimurium
3-9-5-4-1

Figur 4. Antalet kluster, klustrande fall och totalt antal fall smittade i Sverige uppdelat på serotyp 2020.

Stapeldiagram över fall av salmonella per serotyp. Enteritidis och Typhimurium dominerar.

Läs mer