Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades 155 sorkfeberfall motsvarande en incidens av 1,5 fall per 100 000 invånare - en minskning sedan 2018 (n=243). Antalet fall kan variera stort mellan olika år och 2019 var ett relativt milt sorkfeberår (figur 1). Medianåldern för fallen var 57 år (spridning 4–89 år) och andelen män var 63 procent (n=97). Få personer under 25 år rapporterades med sorkfeber (figur 2). Samtliga fall, utom 1 fall som smittats i Finland och 15 med okänt smittland, rapporterades som smittade i Sverige. Norrbotten och Västerbotten var de regioner som uppvisade högst incidens (24 respektive 18 fall per 100 000 invånare; figur 3). De fall som rapporterades från landets södra delar hade alla smittats längre norrut, i områden där det sedan tidigare är känt att sorkfeber förekommer.

Figur 1. Antal fall av sorkfeber 2010–2019.

Figur 2. Antal fall av sorkfeber per kön och åldersgrupp 2019.

Figur 3. Geografisk fördelning av sorkfeber 2019.

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Nephropathia epidemica 2019 Surveillance report SVA
Sjukdomsinformation om sorkfeber

Tabellsamling – årsrapporter 2019