Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 anmäldes 209 fall av VRE motsvarande en incidens av 2,0 fall per 100 000 invånare. Det är en ökning med 64 procent jämfört med 2020 (n=79) och ökningen sågs främst bland personer smittade i Sverige (figur 1). Av fallen rapporterades 64 procent (n=130) som smittade i Sverige. Medianåldern bland fallen var 64 år (spridning 2–99 år) och liksom tidigare år rapporterades fler män (57 procent, n=120) än kvinnor. VRE diagnostiseras oftast i samband med sjukhusvård (70 procent) och fall rapporterades från 19 av 21 regioner. VRE isolerades framförallt från feces (77 procent; n=161), men också från urin och sår (7 procent; n=15) samt blod (n=2).

Fem större sjukhusrelaterade smittspridningar identifierades under 2021, vilka omfattade 11-36 fall samt sex mindre spridningar med 2-7 fall, alla orsakade av E. faecium (figur 2). Två av smittspridningarna som rapporterades från region Östergötland respektive Gävleborg, identifierades under det sista kvartalet 2021 och var fortfarande pågående vid årsskiftet. Totalt bedömdes 56 procent av alla E. faecium under 2021 tillhöra någon av de elva smittspridningarna – en ökning jämfört med 2020 (30 procent). Sex sekvenstyper (ST) påvisades i de olika smittspridningsklustren (figur 2) och de unika E. faecium-isolaten fördelades på 16 olika ST (figur 3). Totalt sett minskade antalet olika ST något under 2021 (n=17) jämfört med 2020 (n=20) och ST117 var vanligast förekommande under året till skillnad från tidigare år då ST80 varit vanligast (figur 4).

Två invasiva fall rapporterades under 2021 jämfört med fyra fall år 2020. De två fallen orsakades av E. faecium, ett med vanA-genen och det andra med vanB-genen. Isolatet med vanB-genen bar också på optrA, en gen som kan ge upphov till linezolid-resistens.

Av totalt 209 fall typades 202 isolat av vilka E. faecium var vanligast (n=198). Hos några patienter påvisades flera olika typer av VRE. Ett fall orsakades av E. faecalis och tre fall rapporterades med dubbelinfektion (med både E. faecium och E. faecalis). VanA-genen förekom oftare än vanB-genen både hos E. faecium (n=142 respektive n=56) och E. faecalis (n=3 respektive n=1). Under 2021 identifierades också två isolat av E. faecium med vanD-genen. De fyra E. faecalis-isolat som påvisades var alla unika och tillhörde tre olika sekvenstyper.

Sammanfattningsvis ökade antalet anmälda fall med över 64 procent under 2021 jämfört med 2020. De sjukhusrelaterade spridningarna var den främsta orsaken till ökningen.

Figur 1. Incidensen av VRE smittade i Sverige, utanför Sverige och där smittland är okänt samt totalt antal smittade under åren 2012–2021.

Linjediagram som visar incidensen av fall med VRE för fall smittade i Sverige respektive utomlands samt totalt. Tydliga toppar ses vissa år då det skett större smittspridningar. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 2. Antalet rapporterade VRE-fall som ingick i de elva sjukhusrelaterade smittspridningarna under år 2021 samt respektive sekvenstyp.

Liggande stapeldiagram som visar fördelning av sekvesntyp för respektive smittspridningskluster samt antal fall. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 3. Fördelningen av sekvenstyper hos unika VRE-isolat av E. faecium under år 2021 (n=76).

Liggande stapeldiagram som visar antal fall av respektive ST för unika isolat av VRE. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 4. Fördelning av de vanligaste sekvenstyperna (ST) under åren 2016–2021 hos vankomycinresistenta E. faecium.

Stående stapeldiagram som visar de vanligaste förekommande sekvenstyperna bland vankomycinresistenta E. facium. Till skillnad från tidigare år är ST117 vanligast 2021. Tidigare år har ST 80 varigt mvanligast förekommande. Källa: Follkhälsomyndigheten.

Läs mer