Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 rapporterades 313 fall av yersiniainfektion motsvarande en incidens av 3,0 fall per 100 000 invånare (figur 1). Andelen som smittats i Sverige ökade under 2021 och utgjorde 90 procent av samtliga fall (n=283). Fler kvinnor än män insjuknade (55 procent; n=172), medianåldern bland fallen var 27 år (spridning 0–94 år) och incidensen var högst i åldersgrupperna 0–4 år (främst pojkar) samt 15–29 år (främst kvinnor) (figur 2).

Yersiniainfektion följer normalt en svag säsongsvariation med något fler fall under sommarmånaderna (figur 3). Under 2021 insjuknade flest personer under januari på grund av ett utbrott som framförallt drabbade personer i åldrarna 15–39 år. Med hjälp av helgenomssekvensering kunde totalt 16 fall bekräftas tillhöra utbrottet men det verkliga antalet fall var sannolikt högre då isolat samlades in från kliniska mikrobiologiska laboratorier i ett begränsat antal regioner. Smittkällan misstänktes vara kontaminerad isbergssallad som distribuerats till en restaurangkedja.

Under 2021 anmäldes totalt 211 fall av Y. enterocolitica (76 fall av serotyp O:3 och sex fall av serotyp O:9) och 29 fall av Y. pseudotuberculosis medan 73 fall saknade information om art (figur 4).

Sammanfattningsvis ökade incidensen av yersiniainfektion under 2021 jämfört med 2020. Ökningen berodde på fler fall smittade i Sverige som till del kunde associeras med ett utbrott.

Figur 1. Incidensen av yersiniainfektion avseende smittade i Sverige, utanför Sverige, där uppgift saknas och totalt under åren 2012–2021.

Figuren visar att den totala årliga incidensen har varierat mellan 2,1 och 3,8 fall per 100 000 invånare under tidsperioden samt att andelen som smittats i Sverige hela tiden varit i klar majoritet. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 2. Incidensen av yersiniainfektion per åldersgrupp och kön under 2021.

Figuren visar att incidensen har varierat mellan 0,9 och 9,6 fall per 100 000 invånare för de olika åldersgrupperna samt att incidensen varit högre för pojkar i de yngsta åldersgrupperna och högre för kvinnor bland vuxna. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 3. Antalet rapporterade fall av yersiniainfektion per månad uppdelat på smittade i Sverige, utanför Sverige och där uppgift saknas under år 2021 jämfört med medeltal för respektive månad för samtliga sjukdomsfall under åren 2011–2020.

Figuren visar att flest personer insjuknade med yersiniainfektion under början av året medan det normalt brukar vara flest som insjuknar under sommarmånaderna. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 4. Antalet rapporterade fall av yersiniainfektion per species och smittland under2021.

Figuren visar att Yersinia enterocolitica är betydligt mer vanligt förekommande än Yersinia pseudotuberculosis, både bland fall smittade i och utanför Sverige. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer