Hälsoeffekter av värmeböljor

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har sammanställt kunskap om hälsoeffekter av höga temperaturer och tagit fram vägledning och informationsmaterial som stöd i samhällets hantering.

Kunskapssammanställning om hälsoeffekter av värme

Höga temperaturer kan ge direkta effekter på hälsan, och leda till högre dödlighet och sjuklighet i befolkningen. En ökad medeltemperatur och värmeböljor kan också ge indirekta hälsoeffekter, till exempel genom en ökad förekomst av marknära ozon, luftburna partiklar och pollen samt tillväxt av smittämnen i mat, dricksvatten och badvatten.

Ihållande värme kan medföra olika stora risker för olika individer beroende på deras hälsotillstånd. Grupper med nedsatt förmåga att reglera kroppstemperaturen eller att reagera på risker är särskilt sårbara.

Vägledning till handlingsplaner vid värmebölja

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning som stöd för organisationers arbete med att utveckla handlingsplaner för värmeböljor. Vägledningen är skriven för kommuner, regioner och privata aktörer som ansvarar för vård och omsorg. Vägledningen lämnar exempel på hur man kan arbeta för att ta fram handlingsplaner samt viktiga aspekter att tänka på i framtagandet. Till vägledningen finns målgruppsanpassade råd, broschyrer och filmer.

Vägledning till handlingsplaner och informationsmaterial som stöd i arbetet

Åtgärder som kan förebygga hälsoeffekter av värmebölja

Förebyggande insatser kan minska ohälsotal och dödlighet som orsakas av värmeböljor. Folkhälsomyndigheten har kunskapsstöd för kommuner och fastighetsägare i deras förebyggande åtgärdsarbete. Detta innefattar beskrivning av hälsorisker och samhällets sårbarheter för värmeböljor, faktorer i bebyggd miljö som kan orsaka höga temperaturer, samt fysiska åtgärder som kan vidtas både utomhus och inomhus för att minska risken för hälsoskadlig värme i befintlig bebyggelse.

Kartläggning av tätorters riskområden vid värmebölja

Folkhälsomyndigheten har utvecklat en GIS-metod för kartläggning av bebyggelse som riskerar att utveckla höga temperaturer. Metoden utgår ifrån de geografiska data om marktäckning som finns lättillgängliga för kommuner och länsstyrelser. Metoden beskrivs steg för steg och utmynnar i en kartbild som översiktligt illustrerar vilka områden i tätorten som i högre grad riskerar att utveckla hälsoskadlig värme, och där åtgärder behöver sättas in först.

Övervakning av hälsopåverkan av höga temperaturer

Folkhälsomyndigheten arbetar för att utveckla övervakningen av hälsoläget i befolkningen kopplat till värmeböljor, bland annat avseende:

  • Överdödlighet genom övervakningssystemet EuroMOMO.
  • Sjuklighet utifrån samtal till Vårdguiden 1177.
  • Webbpanelen Hälsorapport för att följa upp upplevda hälsoeffekter och hur befolkningen har anpassat sig vid värmeböljor.
  • Det finns även möjlighet att beakta temperatur i analyserna av sjukdomsfall för vissa smittsamma sjukdomar.

Hälsorapport – Folkhälsomyndighetens webbpanel