Vårt samhälle är planerat och uppbyggt utifrån ett visst klimat. Klimatanpassning innebär att rusta samhället och olika verksamheter till de nya utmaningar som den globala uppvärmningen ger.

Folkhälsomyndigheten har satt upp fem mål och en handlingsplan för vilka åtgärder som behöver genomföras de närmaste åren. Förutom att generellt integrera klimatförändringens påverkan på folkhälsan i vår verksamhet så arbetar vi med hälsorisker av värmeböljor, klimatrelaterade hälsorisker i inomhusmiljön, smittämnen i ett förändrat klimat och hälsorisker i Sverige av klimatförändring i andra länder.