Bostaden är en viktig plats för återhämtning, vila och rekreation. En sund, trygg och trivsam boendemiljö är ett grundläggande mänskligt behov och den som inte har rimligt goda boendeförhållanden har svårare att klara övriga delar av livet, såsom utbildning och arbete, som i sin tur har stor betydelse för hälsan.

Vårt boende och de miljöer som vi till vardags vistas i påverkar den sociala miljön, som i sin tur påverkar de människor som bor där. Fysiska egenskaper med påverkan på den sociala miljön är bland annat tillgång till gång- och cykelvägar, luftkvalitet inomhus och utomhus, god ljudmiljö, tillgång till naturvärden nära bostaden samt kultur och service. Exempel på sociala aspekter är segregation, trygghet, delaktighet och inkludering i samhället, brottslighet, trångboddhet, hemlöshet och brist på bostäder.

Miljöns påverkan på hälsan

Konferensen Towards Greener, Healthier and Resilient Cities

Den 1-2 december 2022 genomfördes den nordiska konferensen Towards Greener, Healthier and Resilient Cities i Nacka. Folkhälsomyndigheten medverkade som en av flera arrangörer. Nu kan du ta del av föreläsningar och panelsamtal från konferensens första dag på Boverkets webbplats.

Nordisk konferens om stadsgrönska 2022 (boverket.se)