Mätmetoder för buller inomhus och höga ljudnivåer

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har låtit ta fram mätmetoder som kan användas tillsammans med våra allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) och om höga ljudnivåer (FoHMFS 2014:15).

Mätmetoder för buller inomhus

Vägledning för mätning av ljudnivå i bostadsrum och skola (SP Rapport 2015:02)

SP Rapport 2015:02 är en vägledning för mätning av ljudnivå i bostadsrum och skollokaler som baseras på gällande standarder för buller. Den beskriver metoder för ljudmätning av ekvivalent ljudnivå, maximal ljudnivå och lågfrekvent buller i bostäder och lokaler som förskolor och skolor. Syftet med en mätning enligt rapporten är att fastställa om ljudnivåer från exempelvis hissar, ventilation eller bullrande verksamheter klarar gällande riktvärden för buller inomhus. Rapporten ger specifik vägledning för att minska osäkerheter avseende variationer i ljudnivå. Mätanvisningarna i rapporten är uppdelade i två delar, en översiktsmetod och en teknisk metod. I tillsynsärenden är det i första hand översiktsmetoden som bör användas. Till vägledningen finns ett kalkylblad för att förenkla beräkningar av mätningarnas resultat.

Vägledning för mätning av ljudnivå i rum med stöd av SS-EN ISO 10052/16032 (ri.diva-portal.org)

Mall för utvärdering av mätresultat (Excel, 20 kB)

Mätmetoder för höga ljudnivåer

Vägledning för mätning av höga ljudnivåer på diskotek, konserter och andra arrangemang med publik

Mätmetoden för hur man ska mäta höga ljudnivåer från musik är uppdelad i två delar, en för tillsyn och en för egenkontroll. Till båda delarna finns ett kalkylblad för att förenkla vid beräkningen av ljudnivån. Metoden har utvecklats av Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP) och uppdaterades december 2014.

Mätning av höga ljudnivåer, Del 1: Operativ tillsyn (PDF, 1,8 MB)

Mall för beräkning av ljudnivåer, Del 1: Operativ tillsyn (Excel-dokument, 48 kB)

Mätning av höga ljudtrycksnivåer, Del 2: Egenkontroll (PDF, 1,8 MB)

Mall för beräkning av ljudnivåer, Del 2: Egenkontroll (Excel-dokument, 52 kB)

Förenklad metod för mätning och beräkning av höga ljudnivåer

Det finns också en snabbguide som underlättar mätning och beräkning av höga ljudnivåer för både verksamhetsutövare (egenkontroll) och för miljö- och hälsoskyddskontor (tillsyn).

Snabbguide för tillsyn av höga ljudnivåer (PDF, 299 kB)

Snabbguide för egenkontroll av höga ljudnivåer (PDF, 312 kB)

Mall för beräkning och mätning av höga ljudnivåer (Excel-dokument, 406 kB)

Läs mer

Mät- och beräkningsmetoder för buller inomhus i e-publikationen Om ljud och buller. Där finns även information om mät- och beräkningsmetoder för buller från trafik.

  • Om ljud och buller

    Publicerad:

    Denna e-publikation kan användas som kunskapsstöd för de som vill veta mer ljud och buller samt olika metoder för att mäta och beräkna buller och höga ljud. Här finns fakta om ljud och buller; hur det…