Vägledning om miljöbalkens regler

Lyssna

Följande sidor riktar sig främst till tillsynsmyndigheter, till exempel kommuner och länsstyrelser, som arbetar med tillsyn enligt miljöbalken.

I inledningen till miljöbalken, 1 kap. 1 §, anges att reglerna syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer ska tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Ett flertal förordningar och föreskrifter med mer detaljerade bestämmelser har tagits fram med stöd av miljöbalken.

Miljöbalk (1998:808) (riksdagen.se)

Vägledning

 • Allmänna hänsynsregler enligt miljöbalken

  Hänsynsreglerna i 2 kap. utgör en central del av miljöbalken och reglerar all verksamhet och alla åtgärder som kan påverka miljöbalkens mål i 1 kap. 1 § miljöbalken. Dessa regler gäller parallellt med annan lagstiftning om det inte anges särskilt att de inte ska tillämpas.

 • Anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken

  Förskolor, skolor och bassängbad är anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken. Den som ska bedriva en sådan verksamhet ska anmäla det till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

 • Egenkontroll enligt miljöbalkens regler

  Egenkontroll innebär att en verksamhetsutövare ska planera, kontrollera och följa upp sin verksamhet.

 • Miljöbalkens förhållande till annan lagstiftning

  Huvudregeln är att miljöbalken och annan lagstiftning ska tillämpas parallellt. Det innebär att miljöbalken och andra lagar kan tillämpas samtidigt på verksamheter och åtgärder. Men ibland anges det uttryckligen att speciallagstiftning ska tillämpas framför miljöbalken, till exempel gäller detta vissa bestämmelser i strålskyddslagen.

 • Sanktioner enligt miljöbalken

  Av 26 kap. 9 § miljöbalken, om förelägganden och förbud, följer att en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet får besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk, samt föreskrifter, domar och andra beslut som har tagits fram med stöd av balken, ska följas. Ett föreläggande kan förenas med vite enligt miljöbalken 26 kap 14 §.

 • Särskilda regler om hälsoskydd enligt 9 kap. miljöbalken

  Här beskrivs vad en olägenhet för människors hälsa är.

 • Tillsyn och tillsynsvägledning enligt miljöbalken

  Tillsynen ska främja miljöbalkens syfte att uppnå en hållbar utveckling. Tillsyn innebär kontrollerande åtgärder som direkt syftar till att enskilda följer reglerna.

 • Tillsynsärende om problem i inomhusmiljön enligt miljöbalken

  Här beskrivs i korthet miljö- och hälsoskyddsnämndens respektive verksamhetsutövarens ansvar i ett tillsynsärende om problem i inomhusmiljön.