Skötsel av vattensystem

Lyssna

Genom bra underhåll av vattensystemen kan man förhindra att legionellabakterier växer till. Får man problem med legionella kan systemet behöva saneras.

Fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren ska utföra egenkontroll av systemen för att förebygga tillväxt av legionella. Viktiga punkter i ett egenkontrollprogram för vattensystem är:

  • rutiner för att kontrollera temperaturen
  • rutiner för att genomföra regelbunden spolning vid tappställe
  • rutiner för spolning av tappställen om delar av en byggnad har stått tom under en längre tid
  • rutiner för åtgärder vid konstaterade förhöjda nivåer av legionella

Temperaturen är avgörande

Temperaturen bör vara lägst 60 °C i varmvattenberedare och lägst 50 °C vid alla tappställen och i eventuell cirkulationsledning.

För nybyggnation samt äldre byggnader gäller att installationer för varmvatten ska vara utformade så att varmvattentemperaturen som lägst är 50 °C vid tappstället. Där det krävs cirkulationsledning för varmvatten ska installationerna utformas så att temperaturen på det cirkulerande varmvattnet inte understiger 50 °C. Det är även viktigt att utforma systemet så att tappkallvatten inte värms upp oavsiktligt.

Skyddet mot legionellabakterier måste ges ökad prioritet i byggnader som betjänar riskgrupper och på sådana system med fasta duschar eller blandare med en temperatur på 38 °C. Exempel på sådana byggnader är sjukhus och bostäder för äldre. Även byggnader som periodvis inte används, eller där en del av byggnaden inte används, bör ha en utökad egenkontroll för att förebygga legionellatillväxt.