Hälsoeffekter av radon

Lyssna

Radon ökar risken för lungcancer efter lång tids exponering för höga radonhalter. Särskilt stor är risken om man röker.

Undersökningar visar ett tydligt samband mellan radonhalt i bostaden och risk för lungcancer. Det finns kraftiga samverkanseffekter mellan radon och rökning. Därför löper rökare betydligt större risk än icke-rökare att få lungcancer till följd av radon.
Man beräknar att radon orsakar cirka 500 lungcancerfall per år i Sverige, varav cirka 50 fall bland personer som aldrig varit rökare. Befolkningens rökvanor är därför avgörande för antalet lungcancerfall till följd av radon.

Kontinuerlig exponering utgör risk

En människa behöver exponeras dagligen och kontinuerligt för höga halter radon under en mycket lång tid för att radonet ska utgöra en hälsorisk. Därför är radonhalten i bostaden viktig att hålla nere. I inomhusmiljön på arbetet, förskolan eller skolan bör radonhalten också vara så låg som möjligt för att inte bidra för mycket till den livslånga sammanlagda stråldosen.

Läs mer