Mikrobiell övervakning av ehec 2020 – Kvartal 3

Lyssna

Detta är en rapport som publiceras 4 gånger per år med fokus på den epidemiologiska typning av ehec som utförs på Folkhälsomyndigheten. Justering av data kan förekomma på grund av viss eftersläpning av anmälningar i SmiNet.

Sammanfattning

Under perioden 1 juli till 30 september 2020 anmäldes 175 fall av ehec-infektion. 155 fall var rapporterade som inhemskt smittade (89 procent), sju fall hade okänt smittland och endast 13 fall var rapporterade som smittade utomlands. Under motsvarande period 2019 hade 290 fall anmälts varav drygt hälften (56 procent) var rapporterade som smittade i Sverige. Den markanta minskningen av rapporterade fall och framför allt av fall rapporterade som smittade utomlands kan antas framför allt bero på den rådande pandemin och exempelvis dess påverkan på utlandsresor.

Totalt har 98 isolat inkommit till Folkhälsomyndigheten för epidemiologisk typning. Isoleringsfrekvensen för kvartal 3 låg på 56 procent, vilket är lite högre jämfört med tredje kvartalet 2019 (52 procent).

Isolaten fördelade sig i 34 olika serotyper (figur 1, tabell 1). Mest förekommande var O26:H11 (19 procent) följt av O157:H7 (18 procent). O26:H11 är den mest frekventa så kallade non-O157:H7 serotypen både i Sverige och i Europa.
Den tredje vanligaste serotypen i Sverige har länge varit O103:H2 och positiv för stx1a. Den var den tredje vanligaste också i den aktuella kvartalsrapporten. Det är mycket ovanligt att O103 är positiv för stx1a och stx2a, ett sådant isolat identifierades under denna period. I Folkhälsomyndighetens databas är enbart 3 procent (n=17) av denna serotyp positiva för både stx1a och stx2a där det första isolatet identifierades 2012. Knappt häften av dessa (n=8) isolerades under 2019), där alla var rapporterade som smittade i Sverige. Det har ännu inte visat sig att denna variant har orsakat mer allvarliga symtom än de O103 som enbart bär på stx1a. Det är dock ett begränsat antal fall med denna variant och information om den samlade symtombild rapporteras inte systematiskt till SmiNet. Under kvartalet identifierades även ett isolat som O103:H25 stx2a, detta är samma variant som Norge hade i ett utbrott 2006, med extremt många HUS fall hela 59 procent (n=10) av fallen utvecklade HUS, detta utbrott kopplades samman med en korv tillverkad av fårkött (Ref 2). Det är väldigt ovanligt att serogruppen O103 enbart är positiv för stx2, i Sverige har vi under åren detekterat färre än 2 procent (n=8) hos O103.

Ett sorbitolfermenterande (SF) isolat av O157:H7, stx2a, eae+, vilket är en ovanlig variant av denna serotyp, identifierades detta kvartal. Fallet är rapporterat som smittat i Sverige. Denna variant anses mycket virulent och är oftare förekommande i övriga Europa jämfört med i Sverige (Ref 1).

Den vanligast förekommande shigatoxinsubtypen var stx1a (34 procent) följt av stx2a (13 procent) (figur 2). Den vanligaste serotypen under denna period, O26:H11, kan bära på olika varianter av shigatoxinsubtyper, antingen är de positiva för stx1a, stx1a i kombination med stx2a eller enbart stx2a, vilket högst troligt indikerar variation i hur pass patogen denna serotyp kan vara. Vanligast är att de bär på gener för stx1a, så även under detta kvartal.

Figur 1. Fördelning av serotyper och smittland bland isolat inkomna under perioden 1 juli till 30 september 2020 (n= 98).

Stapeldiagram som visar Fördelning av serotyper och smittland bland isolat inkomna under perioden 1 juli till 30 september 2020 (n= 98).

Notering till bilden: Övriga serotyper med ett isolat av varje är; O103:H25, O108:H25, O113:H4, O145:H28, O146:H21, O154:H31, O156:H25, O168:H8, O174:H21, O174:H8, O176:H4, O179:H8, O182:H25, O22:H14, O55:H7, O71:H2, O8:H19, O80:H2, O81:H31, O82:H4, O91:H14, ONT:H10, ONT:H8, ONT:H20.

Tabell 1. Fördelning serotyper och stx-subtyper för isolat inkomna under perioden 1 juli till 30 september 2020 (n=98).
Serotypshigatoxin-subtypeaeisolat per subtypisolat per serotyp
O103:H2 stx1a eae+ 14 -
O103:H2 stx1a, stx2a eae+ 1 15
O103:H25 stx2a eae+ 1 1
O108:H25 stx1a eae+ 1 1
O113:H4 stx2d eae- 1 1
O121:H19 stx2a eae+ 4 4
O128:H2 stx1c, stx2b eae- 4 4
O145:H28 stx2a eae+ 1 1
O146:H21 stx1c, stx2b eae- 1 1
O146:H28 stx2b eae- 2 2
O154:H31 stx1d eae- 1 1
O156:H25 stx1a eae+ 1 1
O157:H7 stx1a, stx2a eae+ 1 -
O157:H7 stx1a, stx2c eae+ 4 -
O157:H7 stx2a eae+ 3 (1 klad 8, 1 SF) -
O157:H7 stx2a, stx2c eae+ 9 (9 klad 8) -
O157:H7 stx2c eae+ 1 18
O168:H8 stx2g eae- 1 1
O174:H21 stx2c eae- 1 1
O174:H8 stx1c, stx2b eae- 1 1
O176:H4 stx1c eae- 1 1
O179:H8 stx2a eae- 1 1
O182:H25 stx1a eae+ 1 1
O183:H18 stx1a, stx2a eae- 1 -
O183:H18 stx1a, stx2d eae- 1 2
O22:H14 stx2b eae- 1 1
O26:H11 stx1a eae+ 13 -
O26:H11 stx1a, stx2a eae+ 5 -
O26:H11 stx2a eae+ 1 19
O27:H30 stx2b eae- 5 5
O43:H2 stx1c, stx2b eae- 2 2
O55:H7 stx1a eae+ 1 1
O71:H2 stx1a eae+ 1 1
O78:H4 stx1c eae- 3 3
O8:H19 stx2e eae- 1 1
O80:H2 stx2d eae+ 1 1
O81:H31 stx2a eae- 1 1
O82:H4 stx2a eae- 1 1
O91:H14 stx1a eae- 1 1
ONT:H8 stx2b eae- 1 1
ONT:H10 stx1c, stx2b eae- 1 1
ONT:H20 stx2d eae- 1 1

Figur 2. Fördelning av shigatoxinsubtyper och eae för inkomna isolat under perioden 1 juli till 30 september 2020 (n= 98).

Stapeldiagram som visar Fördelning av shigatoxinsubtyper och eae för inkomna isolat under perioden 1 juli till 30 september 2020 (n= 98).

HUS

Hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS) är en allvarlig komplikation vid ehec- infektion. Förekomst av stx2 är associerad med svårare sjukdomsbild än stx1 och framför allt stx-subtypen stx2a (med eller utan stx2c) är starkt associerad med utveckling av HUS.

Under kvartal 3, har fyra fall av HUS anmälts, alla fall rapporterades som smittade i Sverige. Endast ett isolat från dessa fall inkom och typades på Folkhälsomyndigheten och blev O157:H7 klad 8, (tabell 2). Sedan november 2016 bistår Folkhälsomyndigheten vid isolering av HUS-fall vid behov.

Tabell 2. Anmälda HUS-fall från 1 januari till 30 september 2020.
KvartalFallSerotypSubtyp av ShigatoxineaeSmittlandÖvrig information
1 Fall 1 Ej isolerad Uppgift saknas Uppgift saknas Utland -
1 Fall 2 O121:H19 stx2a Positiv Inhemsk -
1 Fall 3 ONT:H6 stx2b Negativ Inhemsk -
2 Fall 4 O26:H11 stx1a Positiv Inhemsk Även stx2-pos vid primärdiagnostik
3 Fall 5 Ej isolerad stx2 Positiv Inhemsk -
3 Fall 6 Ej isolerad stx2 Positiv Inhemsk -
3 Fall 7 O157:H7 stx2a, stx2c Positiv Inhemsk Klad 8
3 Fall 8 Ej isolerad stx2 Uppgift saknas Inhemsk -

Utredning vid misstänkt gårdskoppling

I samarbete med andra myndigheter kunde en gård med getter identifieras som smittkälla för ett fall smittat med O157:H7 stx2a, under kvartalet. Ytterligare tre gårdsutredningar genomfördes där man inte lyckades koppla ihop fallen med gårdarna.

Hybridisolat

Ett fall bar på isolat som är hybrid av ehec och etec (enterotoxinproducerande E. coli). Detta isolat var positivt för stx2g, och sta1, en virulensmarkör för etec som kodar för värmestabilt toxin (ST). Fallet var rapporterat som inhemskt smittat.

Hybridisolatet typades till O168:H8, eae-. Den vanligaste shigatoxinsubtypen förknippad med sta1 är stx2g (cirka 40 procent).

Läs mer

Statistik – Samtliga fall av ehec-infektion