Mikrobiell övervakning av ehec 2021 – Kvartal 1

Lyssna

Detta är en rapport som publiceras 4 gånger per år med fokus på den epidemiologiska typning av ehec som utförs på Folkhälsomyndigheten. Justering av data kan förekomma på grund av viss eftersläpning av anmälningar i SmiNet.

Sammanfattning

Under perioden 1 januari till 31 mars 2021 anmäldes 58 fall av ehec-infektion jämfört med 137 fall under samma period 2020. Fortfarande märks covid-19 pandemins effekt på ehec övervakningsprogrammet. Majoriteten av de anmälda fallen, 81 procent, var smittade i Sverige, i 17 procent var smittland okänd och ett fall var smittat utomlands.

Totalt har 39 isolat inkommit till Folkhälsomyndigheten för epidemiologisk typning. Isoleringsfrekvensen för kvartal 1 2021 var 67 procent, vilket är högre än isoleringsfrekvensen för första kvartalet 2018 (38 procent) och 2019 (42 procent) och 2020 (45 procent). Av de 39 typade isolaten var 37 från inhemskt smittade fall.

Isolaten fördelade sig i 22 olika serotyper (figur 1, tabell 1). Mest förekommande var O157:H7 (18 procent) följt av O26:H11 (13 procent). O26:H11 är den mest frekventa så kallade non-O157:H7 serotypen i Europa. Fallen med O157:H7 från första kvartalet 2021 var ett familjekluster och övriga var spridda över hela landet och klustrade inte.

Den vanligast förekommande shigatoxinsubtypen var stx1a (26 procent) följt av stx2b (21 procent) och stx1a i kombination med stx2a (15 procent) (figur 2). Det är ovanligt att stx2b är näst vanligaste shigatoxinsubtyp under ett kvartal. En anledning kan vara att färre isolat har inkommit för typning. År 2020 uppdaterades vår databas med tre nya shigatoxinsubtyper stx2l, stx2k och stx2m. En av dessa nya shigatoxinsubtyperna detekterades under första kvartalet, stx2l med serotyp O8:H28 (tabell 1, figur 2).

HUS

Hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS) är en allvarlig komplikation vid ehec-infektion. Under kvartal 1 2021 har endast ett fall av HUS anmälts i SmiNet, vilket smittades i Sverige. Fallet har typats på Folkhälsomyndigheten till serotyp O26:H11, toxinsubtyperna stx1a och stx2a och eae (tabell 2).
Sedan november 2016 bistår Folkhälsomyndigheten med hjälp vid isolering av dessa fall.

Utredning vid misstänkt gårdskoppling

Inga gårdsutredningar har skett under första kvartalet 2021.

Hybridisolat

Inga hybridisolat påvisades under det första kvartalet 2021.

Figur 1. Fördelning av serotyper och smittland bland isolat inkomna under perioden 1 januari till 31 mars 2021 (n=39)

Figur 1. Fördelning av serotyper och smittland bland isolat inkomna under perioden 1 januari till 31 mars 2021 (n=39)

Figur 2. Fördelning av shigatoxinsubtyper och eae för inkomna isolat under perioden 1 januari till 31 mars 2021 (n=39)

Figur 2. Fördelning av shigatoxinsubtyper och eae för inkomna isolat under perioden 1 januari till 31 mars 2021 (n=39)

Tabell 1. Fördelning serotyper och stx-subtyper samt eae för isolat från fall under första kvartalet 2021 (n=39).
Serotypshigatoxin-subtypeaeisolat per subtyp
ONT:H28 stx1a eae+ 1
O103:H2 stx1a eae+ 3
O103:H2 stx1a, stx2a eae+ 1
O150:H2 stx1a eae+ 1
O156:H25 stx1a eae+ 1
O26:H11 stx1a eae+ 3
O26:H11 stx1a, stx2a eae+ 2
O183:H18 stx1a, stx2a eae- 1
O185:H28 stx1a, stx2a eae- 1
O84:H2 stx1a, stx2a eae+ 1
O157:H7 stx1a, stx2c eae+ 1
O157:H7 stx2c eae+ 4
O157:H7 stx2a eae+ 1
O157:H7 stx2a, stx2c eae+ 1 (klad 8)
O146:H21 stx1c eae- 1
O146:H21 stx1c, stx2b eae- 1
O174:H8 stx1c eae- 1
O128:H2 stx1c, stx2b eae- 1
O22:H28 stx1d eae- 1
O45:H2 stx2a eae+ 1
ONT:H8 stx2b eae- 2
O146:H28 stx2b eae- 1
O2/O50:H6 stx2b eae- 1
O27:H30 stx2b eae- 3
O43:H2 stx2b eae- 1
O25:H38 stx2d eae- 1
O8:H28 stx2l eae- 1
O182:H25 stx1a eae+ 1
Tabell 2. Anmälda HUS-fall från första kvartalet 2021. Endast ett fall är anmält.
KvartalFallSerotypSubtyp av ShigatoxineaeSmittlandÖvrig information
1 Fall 1 O26:H11 stx1a, stx2a Positiv Inhemsk -