Mikrobiell övervakning av ehec 2021 – Kvartal 3

Lyssna

Detta är en rapport som publiceras 4 gånger per år med fokus på den epidemiologiska typning av ehec som utförs på Folkhälsomyndigheten. Justering av data kan förekomma på grund av viss eftersläpning av anmälningar i SmiNet.

Sammanfattning

Under perioden 1 juli till 30 september 2021 anmäldes 326 fall av ehec-infektion. 233 fall (72 procent) var rapporterade som inhemskt smittade, 25 fall (8 procent) hade okänt smittland, och 65 fall (20 procent) var rapporterade som smittade utomlands. Under motsvarande period 2020 hade 175 fall anmälts varav 155 (89 procent) var rapporterade som smittade i Sverige.

Totalt har 162 isolat inkommit till Folkhälsomyndigheten för epidemiologisk typning. Ehec påvisades i 155 av isolaten. Isoleringsfrekvensen för kvartal 3 låg på 49 procent, vilket är lite lägre jämfört med tredje kvartalet för både 2020 (56 procent) och 2019 (52 procent).

Isolaten fördelade sig i 43 olika serotyper (figur 1, tabell 1). Mest förekommande var O103:H2 (21 procent) följt av O157:H7, klad 8 (20 procent), O26:H11 (16 procent). O26:H11 är den mest frekventa så kallade non-O157:H7 serotypen i Europa.

I Sverige har serotypen O103:H2 positiv för stx1a länge varit vanligast och så är fallet även för detta kvartal. Det är mycket ovanligt att O103 är positiv för stx1a och stx2a, fyra sådana isolat identifierades under denna period och alla fyra var inhemskt smittade. I Folkhälsomyndighetens databas, som sträcker sig till 2011, är enbart 3 procent (n=17) av denna serotyp positiv för både stx1a och stx2a där det första isolatet identifierades 2012. Knappt häften av dessa (n=8) isolerades under 2019, där alla var rapporterade som smittade i Sverige. Det har ännu inte visat sig att denna variant har orsakat mer allvarliga symtom än O103 som enbart bär på stx1a. Det är dock ett begränsat antal fall med denna variant och information om den samlade symtombilden rapporteras inte systematiskt till SmiNet. Det är väldigt ovanligt att serogrupp O103 enbart är positiv för stx2, i Sverige har vi under åren detekterat färre än 2 procent (n=8) hos O103. Den tredje vanligaste serotypen under denna period, O26:H11, kan bära på olika shigatoxinsubtyper, antingen är de positiva för stx1a, stx1a i kombination med stx2a eller enbart stx2a, vilket högst troligt indikerar variation i hur pass patogen denna serotyp kan vara. Vanligast är att de bär på gener för stx1a, så även under detta kvartal (68 procent).

Den vanligast förekommande shigatoxinsubtypen, totalt sett, var stx1a (35 procent) följt av stx2a enbart (17 procent) eller i kombination med stx2c (15 procent) (figur 2). Under detta kvartal hade vi 20 isolat som bär på shigatoxinsubtypen stx2f, fördelat på 6 olika serotyper. 11 av dessa isolat (55 procent) d.v.s. majoriteten hade serotypen O63:H6. 15 av isolaten (75 procent) var inhemskt smittade. Ett av dessa 20 fall hade utvecklat hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS) som är en allvarlig komplikation vid ehec-infektion. Shigatoxinsubtypen stx2f skiljer sig sekvensmässigt avsevärt från andra stx2-subtyper vilket kan påverka förmågan att påvisa denna vid regionala laboratorier.

Figur 1. Fördelning av serotyper och smittland bland isolat inkomna under perioden 1 juli till 30 september 2021 (n= 162).

Figuren visar alla serotyper som vi har minst två isolat av med information om smittland under denna kvartal. Förklaring finns i texten.

Notering om bilden: Övriga serotyper med ett isolat av varje är; O1:H7, O5:H9, O6:H10, O6:H31, O8:H19, O18:H7, O25:H4, O27:H30, O55:H12, O71:H6, O91:H14, O98:H21, O100:H30, O103:H2, O109:H16, O116:H48, O125:H6, O128:H2, O130:H11, O146:H28, O147:H7, O148:H8, O156:H25, O183:H18, O187:H28, ONT:H4, ONT:H8 och ONT:H16.

Tabell 1. Tabellen visar alla serotyper som identifierats under kvartal 3 med deras shigatoxinsubtyp och eae identifikation. Vi redovisar även antal isolat per subtyp. Fördelning serotyper och stx-subtyper för isolat inkomna under perioden 1 juli till 30 september 2021 (n=162).
Serotypshigatoxin-subtypeaeisolat per subtyp
O103:H2 stx1a eae+ 27
O157:H7, clade 8 stx2a, stx2c eae+ 22
O26:H11 stx1a eae+ 16
O157:H7, clade 8 stx2a eae+ 8
O63:H6 stx2f eae+ 8
O121:H19 stx2a eae+ 6
O157:H7 stx2c eae+ 6
O146:H21 stx1c, stx2b eae- 5
O145:H28 stx2a eae+ 5
O103:H2 stx1a, stx2a eae+ 4
O26:H11 stx1a, stx2a eae+ 4
O78:H4 stx1c eae- 3
O128:H2 stx1c, stx2b eae- 3
O26:H11 stx2a eae+ 3
O145:H34 stx2f eae+ 3
O81:H6 stx2f eae+ 3
O117:H7 stx1a eae- 2
O157:H7 stx1a, stx2c eae+ 2
O113:H4 stx1c, stx2b eae- 2
O55:H12 stx1a eae- 1
O91:H14 stx1a eae- 1
O111:H8 stx1a eae+ 1
O156:H25 stx1a eae+ 1
O5:H9 stx1a eae+ 1
O98:H21 stx1a eae+ 1
ONT:H18 stx1a, stx2a eae- 1
O111:H8 stx1a, stx2a eae+ 1
O6:H10 stx1c eae- 1
ONT:H4 stx1c eae- 1
O148:H8 stx2a eae- 1
O128:H2 stx2b eae- 1
O146:H28 stx2b eae- 1
O27:H30 stx2b eae- 1
ONT:H8 stx2b eae- 1
O100:H30 stx2e eae- 1
ONT:H9 stx2e eae- 1
O8:H19 stx2e eae- 1
O71:H6 stx2f eae+ 1
ONT:H16 stx2f eae+ 1
O109:H16 stx2g eae- 1
O187:H28 stx2g eae- 1
ONT:H9 stx2i eae- 1

Figur 2. Fördelning av shigatoxinsubtyper och eae för inkomna isolat under perioden 1 juli till 30 september 2021 (n= 162).

Figuren visar alla shigatoxinsubtyper och eae för inkomna isolat under denna kvartal. Förklaring finns i texten. Förklaring finns i texten.

HUS

Hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS) är en allvarlig komplikation vid ehec-infektion. Förekomst av stx2 är associerad med svårare sjukdomsbild än stx1 och framför allt stx-subtypen stx2a (med eller utan stx2c) är starkt associerad med utveckling av HUS.

Under kvartal 3, har 13 fall av HUS anmälts, alla fallen förutom ett (okänd) rapporterades som smittade i Sverige. 12 av isolaten från dessa fall inkom och typades på Folkhälsomyndigheten och sex av dem typades till O157:H7 klad 8, (tabell 2). Sedan november 2016 bistår Folkhälsomyndigheten vid isolering av EHEC-stammar hos patienter med HUS vid behov.

Tabell 2. Anmälda HUS-fall från 1 januari till 30 september 2021. Observera att HUS-fall 1 och 2 är från kvartal 1, resten är från kvartal 3 2021.
KvartalFallSerotypShigatoxin-subtypeaeSmittlandÖvrig information
1 Fall 1 O26.H11 stx1a, stx2a Positiv Inhemsk
1 Fall 2 O157:H7 stx2a Positiv Inhemsk
3 Fall 3 O157:H7 stx2a, stx2c Positiv Inhemsk Klad 8
3 Fall 4 O26.H11 stx2a Positiv Inhemsk
3 Fall 5 O157:H7 stx2a Positiv Inhemsk Klad 8
3 Fall 6 O26.H11 stx1a, stx2a Positiv Inhemsk
3 Fall 7 O157:H7 stx2a, stx2c Positiv Inhemsk Klad 8
3 Fall 8 O157:H7 stx2a Positiv Inhemsk Klad 8
3 Fall 9 Ej isolerad stx2 Positiv Inhemsk
3 Fall 10 O157:H7 stx2a, stx2c Positiv Inhemsk Klad 8
3 Fall 11 O26.H11 stx1a, stx2a Positiv Inhemsk
3 Fall 12 :H16 stx2f Positiv Inhemsk
3 Fall 13 O145:H28 stx2a Positiv Inhemsk
3 Fall 14 O157:H7 stx2a, stx2c Positiv Inhemsk Klad 8
3 Fall 15 Ej isolerad stx2 Positiv Inhemsk

Utredning vid misstänkt gårdskoppling

Tre gårdsutredningar genomfördes under tredje kvartalet 2021. Den första gården gällde nötkreatur och utföll negativt vid provtagningen. Den andra gårdsutredningen, också med nötkreatur, gällde en O157:H7 klad 8. Där blev det match mellan gårdsisolatet och humanisolaten och smittkällan kunde anses vara bekräftad. Den sista utredningen gällde en gård med nötkreatur och får som utföll negativt vid provtagningen.

Hybridisolat

Två fall bar på isolat som är hybrid av ehec och etec (enterotoxinproducerande E. coli). Detta isolat var positivt för stx2g, och sta1, en virulensmarkör för etec som kodar för värmestabilt toxin (ST). Ett av fallen var rapporterat som inhemskt smittat och den andra hade okänd smittland. Hybridisolaten typades till O187:H28 och O109:H16, eae- (tabell 3). Den vanligaste shigatoxinsubtypen förknippad med sta1 är stx2g (cirka 40 procent).

Tabell 3. Tabellen visar vi de två isolaten som var hybrider under kvartal 3 med deras serotyp och shigatoxinsubtyp samt eae.
FallSerotypshigatoxin-subtypeaesta
1 O187:H28 stx2g Negativ Positiv
2 O109:H16 stx2g Negativ Positiv

Läs mer