Mikrobiell övervakning av ehec 2020 – Kvartal 1

Lyssna

Detta är en rapport som publiceras 4 gånger per år med fokus på den epidemiologiska typning av ehec som utförs på Folkhälsomyndigheten. Justering av data kan förekomma pga. viss eftersläpning av anmälningar i SmiNet.

Sammanfattning

Under perioden 1 januari till 31 mars 2020 anmäldes 137 fall av ehec-infektion. Majoriteten av dessa, 52 procent, var anmälda som smittade i Sverige.

Totalt har 63 isolat från 62 patienter inkommit till Folkhälsomyndigheten för epidemiologisk typning. Det är något högre antal inkomna isolat än samma period 2019, då 56 isolat från 54 patienter typades vid Folkhälsomyndigheten.

Isoleringsfrekvensen för kvartal 1 2020 låg på 45 procent, vilket är lite högre jämfört med första kvartalet 2018 (38 procent) och 2019 (42 procent). Det är dock 2020 fortfarande stora skillnader i isoleringsfrekvens för fall smittade i Sverige (59 procent) jämfört med fall smittade utomlands (32 procent).

I tre av de inkomna proven kunde ehec inte detekteras. Övriga isolat fördelade sig i 28 olika serotyper (figur 1, tabell 1). Mest förekommande var O26:H11 (19 procent) följt av O157:H7 (8 procent). O26:H11 är den mest frekventa så kallade non-O157:H7 serotypen i Europa. Fallen med O26:H11 från första kvartalet 2020 var spridda i Sverige och hade ingen känd epidemiologisk koppling till varandra.

De molekylärepidemiologiska resultaten konfirmerade detta.

Den vanligast förekommande shigatoxinsubtypen var stx1a (34 procent) följt av stx2a (14 procent) och stx2b (14 procent) (figur 2). O26:H11 har historiskt varit stx1a positiva, men på senare år har en skiftning setts mot de stammar som bär på både stx1a i kombination med stx2a och därefter de som enbart bär på stx2a. Detta ses runt om i världen, liksom i Sverige. Majoriteten av alla O26:H11 isolat i Sverige bär på stx1a, som exempel bar 9 av de 11 isolaten på stx1a medan resterande bar på stx2a för O26:H11 isolaten från första kvartalet 2020.

HUS

Hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS) är en allvarlig komplikation vid ehec- infektion. Under kvartal 1 2020 har 3 fall av HUS anmälts i SmiNet, 2 fall rapporterade som smittade i Sverige och ett fall utomlands. Av de två fallen som smittades i Sverige hade isolat erhållits och dessa kunde typas. Det ena isolatet blev O121:H19 stx2a och det andra blev ONT:H6 stx2b (tabell 2). Oftast associeras stx2b med mildare symptom. Okända värdfaktorer spelar troligen en stor roll för utgången av infektionen. Denna stx-subtyp har också varit identifierad vid co- infektioner, det vill säga infektioner där flera olika ehec-varianter identifierats i samma fecesprov. Dock är det ovanligt att många kolonier av ehec karaktäriseras från ett och samma patientprov, så det finns begränsade underlag för att utröna hur vanliga dessa co-infektioner är.

Sedan november 2016 bistår Folkhälsomyndigheten vid isolering av HUS-fall.

Utredning vid misstänkt gårdskoppling

Inga gårdsutredningar har skett under första kvartalet 2020.

Hybridisolat

Inga hybridisolat påvisades under det första kvartalet 2020.

Figur 1. Fördelning av serotyper och smittland bland isolat inkomna under perioden 1 januari till 31 mars 2020 (n=59).

Stapeldiagram som visar Fördelning av serotyper och smittland bland isolat inkomna under perioden 1 januari till 31 mars 2020 (n=59).

* Övriga serotyper med ett isolat representerade: O21:H21, O54:H45, O100:H20, O110:H31, O113:H4, O121:H19, O123:H2, O130:H11, O146:H10, O146:H28, O150:H2, O181:H16, ONT:H2, ONT:H6, ONT:H7, ONT:H8 och ONT:H11.

Figur 2. Fördelning av shigatoxinsubtyper och eae för inkomna isolat under perioden 1 januari till 31 mars 2020 (n=59).

Stapeldiagram som visar Fördelning av shigatoxinsubtyper och eae för inkomna isolat under perioden 1 januari till 31 mars 2020 (n=59).

Tabell 1. Fördelning serotyper och stx-subtyper för isolat från fall under perioden 1 januari till 31 mars 2020 (n=59)
SerotypShigatoxinsubtypeaeAntal isolat per shigatoxinsubtypAntal isolat per serotyp
O8:H19 stx2e Negativ 2 2
O21:H21 stx2b Negativ 1 1
O26:H11 stx1a Positiv 9 -
O26:H11 stx2a Positiv 2 11
O27:H30 stx2b Negativ 2 2
O54:H45 stx1c Negativ 1 1
O81:H21 stx1c Negativ 2 2
O91:H14 stx1a Negativ 2 2
O100:H20 stx2e Negativ 1 1
O103:H2 stx1a Positiv 4 4
O110:H31 stx2b Negativ 1 1
O111:H8 stx1a Positiv 3 3
O113:H4 stx1c, stx2b Negativ 1 1
O121:H19 stx2a Positiv 1 1
O123:H2 stx1a, stx2c Positiv 1 1
O128:H2 stx1a Negativ 1 -
O128:H2 stx1c, stx2b Negativ 2 -
O128:H2 stx2b Negativ 1 4
O130:H11 stx1a, stx2a Negativ 1 1
O145:H28 stx2a Positiv 4 4
O146:H10 stx1c Negativ 1 1
O146:H28 stx2b Negativ 1 1
O150:H2 stx1a Positiv 1 1
O157:H7 stx1a, stx2c Positiv 2 -
O157:H7 stx2a, stx2c Positiv 1
O157:H7 stx2c Positiv 2 5
O181:H16 stx1c Negativ 1 1
O183:H18 stx1a, stx2a Negativ 2 -
O183:H18 stx2a Negativ 1 3
ONT:H2 stx1a, stx2c Positiv 1 1
ONT:H6 stx2b Negativ 1 1
ONT:H7 stx1c, stx2b Negativ 1 1
ONT:H8 stx2b Negativ 1 1
ONT:H11 stx2a, stx2d Negativ 1 1
Tabell 2. Anmälda HUS-fall från 1 januari till 31 mars 2020
KvartalFallSerotypSubtyp av ShigatoxineaeSmittlandÖvrig information
1 Fall 1 Ej isolerad Uppgift saknas Uppgift saknas Utland -
1 Fall 2 O121:H19 stx2a Positiv Inhemsk -
1 Fall 3 ONT:H6 stx2b Negativ Inhemsk -

Läs mer