Mikrobiell övervakning av ehec 2020 – Kvartal 2

Lyssna

Detta är en rapport som publiceras 4 gånger per år med fokus på den epidemiologiska typning av ehec som utförs på Folkhälsomyndigheten. Justering av data kan förekomma på grund av viss eftersläpning av anmälningar i SmiNet.

Sammanfattning

Generellt har färre isolat inkommit för epidemiologisk typning vid Folkhälsomyndigheten i och med den rådande situationen med coronapandemin. Totalt inkom 48 isolat för typning under kvartal 2 2020. Under de senaste fem åren, 2015 – 2019, har det som jämförelse inkommit i genomsnitt 65 isolat under detta kvartal. 86 procent av fallen som anmälts kvartal 2 2020 var inhemskt smittade, vilket är en ovanligt hög andel. Detta speglar mest troligt Corona-pandemin och dess påverkan på resvanor.

Under perioden 1 april till 30 juni 2020 anmäldes 85 fall av ehec-infektion. 73 fall var rapporterade som inhemskt smittade, 6 fall som okänt smittland och endast 6 fall var rapporterade som utlandssmittade.

Totalt har 48 isolat från 47 patienter inkommit till Folkhälsomyndigheten för epidemiologisk typning. Isoleringsfrekvensen för kvartal 2 2020 låg på 56 procent, vilket är i likhet med andra kvartalet 2019 (55 procent).

I fyra av de inkomna proven kunde ehec detekteras men inte isoleras. Övriga isolat fördelade sig i 20 olika serotyper (figur 1, tabell 1). Mest förekommande var O26:H11 (27 procent) följt av O103:H2 och O157:H7 (11 procent vardera).

O26:H11 är den mest frekventa så kallade non-O157:H7 serotypen i Europa.

Den vanligast förekommande shigatoxinsubtypen var stx1a (36 procent) följt av stx2a (11 procent) (figur 2). O26:H11 kan bära på olika varianter av shigatoxinsubtyper, antingen är de stx1a, stx1a + stx2a eller stx2a, vilket högst troligt indikerar variation i hur pass patogen denna serotyp kan vara. Vanligast är att de bär på gener för stx1a, så även under detta kvartal, se tabell 1.

HUS

Hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS) är en allvarlig komplikation vid ehec- infektion. Förekomst av stx2 är associerad med svårare sjukdomsbild än stx1 och framför allt stx-subtypen stx2a (med eller utan stx2c) är starkt associerad med utveckling av HUS.

Under kvartal 2 2020 har ett fall av HUS anmälts, detta fall rapporterades som utlandssmittad. Vid PCR-analys av fecesprovet vid kliniskt mikrobiologiskt laboratorium påvisades både stx1- och stx2-gener i provet med PCR, dock var signalen för stx2 väldigt låg vilket tyder på att den fanns i låg koncentration i

provet. Vid renodling av isolat försvann stx2-positiviteten, och vid analys på Folkhälsomyndigheten typades isolatet till O26:H11 stx1a. Anledningen till denna diskrepans kan bero på att patienten hade en co-infektion av ehec med två olika varianter, där den ena bar på stx1a och den andra på stx2, men där denna fanns i låg koncentration. Det kan också bero på att stammen förlorat stx2-genen.

Shigatoxingenerna sitter på fager som kan både förloras och plockas upp av olika E. coli.

Sedan november 2016 bistår Folkhälsomyndigheten vid isolering av HUS-fall.

Utredning vid misstänkt gårdskoppling

Inga gårdsutredningar har skett under andra kvartalet 2020.

Hybridisolat

Två fall bar på isolat som är hybrider av ehec och etec (enterotoxinproducerande E. coli). Dessa isolat var positiva för stx2g och sta1, en virulensmarkör för etec som kodar för värmestabilt toxin (ST). Båda fallen var rapporterade som inhemskt smittade. De två hybridisolaten typades till O168:H8 och O187:H28. Serotypen O187:H28 står för cirka 20 procent av hybridisolaten med just sta1-genen i Sverige. Den vanligaste toxinsubtypen förknippad med sta1 är stx2g (cirka 40 procent).

Figur 1. Fördelning av serotyper och smittland bland isolat inkomna under perioden 1 april till 30 juni 2020 (n= 44).

stapeldiagram över Fördelning av serotyper och smittland bland isolat inkomna under perioden 1 april till 30 juni 2020 (n= 44).

Notering till bilden: Övriga serotyper med ett isolat representerade: O27:H30, O54:H45, O55:H12, O70:H11, O78:H4, O88:H25, O91:H14, O128:H2, O145:H28, O168:H8, O174:H8 och ONT:H9.

Figur 2. Fördelning av shigatoxinsubtyper och eae för inkomna isolat under perioden 1 april till 30 juni 2020 (n= 44).

Stapeldiagram som visar Fördelning av shigatoxinsubtyper och eae för inkomna isolat under perioden 1 april till 30 juni 2020 (n= 44).

Notering till bilden: HUS-fallet som typades på Folkhälsomyndigheten blev stx1a, dock påvisades även gener för stx2 vid primärlaboratoriet. Isolatet räknas här in som stx1a.

Tabell 1. Fördelning serotyper och stx-subtyper för isolat inkomna under perioden 1 april till 30 juni 2020 (n=44).
SerotypShigatoxinsubtypeaeAntal isolat per shigatoxinsubtypAntal isolat per serotyp
O26:H11 stx1a Positiv 9 -
O26:H11 stx1a Negativ 1 -
O26:H11 stx1a, stx2a Positiv 1 -
O26:H11 stx2a Positiv 1 12
O27:H30 stx2b Negativ 1 1
O54:H45 stx2b Negativ 1 1
O55.H12 stx1a Negativ 1 1
O70:H11 stx2a Positiv 1 1
O78:H4 stx1c Negativ 1 1
O88:H25 Stx1d Negativ 1 1
O91:H14 stx1a, stx2b Negativ 1 1
O91:H21 stx1a, stx2d Negativ 1 -
O91:H21 stx2d Negativ 1 2
O103:H2 stx1a Positiv 5 5
O121:H19 stx2a Positiv 2 2
O128:H2 stx1c, stx2b Negativ 1 1
O145:H28 stx2a Positiv 1 1
O146:H21 stx1c, stx2b Negativ 2 2
O157:H7 stx1a, stx2c Positiv 3 -
O157:H7 stx1a, stx2c Positiv 2 (klad 8) 5
O168:H8 Stx2g Negativ 1 1
O174:H8 Stx1c, stx2b Negativ 1 1
O187:H28 Stx2g Negativ 2 2
ONT:H9 Stx2e Negativ 1 1
ONT:H20 stx2d Negativ 2 2
Tabell 2. Anmälda HUS-fall från 1 januari till 30 juni 2020.
KvartalFallSerotypSubtyp av ShigatoxineaeSmittlandÖvrig information
1 Fall 1 Ej isolerad Uppgift saknas Uppgift saknas Utland -
1 Fall 2 O121:H19 stx2a Positiv Inhemsk -
1 Fall 3 ONT:H6 stx2b Negativ Inhemsk -
2 Fall 4 O26:H11 stx1a Positiv Inhemsk Även stx2-pos vid primärdiagnostik

Läs mer