Ta del av allmän handling

Lyssna

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och förvaras på Folkhälsomyndigheten. Offentlighetsprincipen är en grundlagsskyddad rättighet som finns reglerad i tryckfrihetsförordningen.

Vad är en allmän handling?

En allmän handling kan till exempel vara en text, en bild, en ljudinspelning eller en film. En handling är allmän om den förvaras hos Folkhälsomyndigheten och har inkommit eller upprättats hos myndigheten.

Myndigheten har en viss skyldighet att göra sammanställningar av uppgifter, det vill säga framställa en ny handling. Om sammanställningen kan göras tillgänglig med rutinbetonade åtgärder är sammanställningen att betrakta som förvarad hos myndigheten och därmed en allmän handling.

Alla allmänna handlingar är inte offentliga

Rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas av sekretess. En allmän handling kan helt eller delvis omfattas av sekretess och uppgifterna får då inte lämnas ut. I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser om sekretess.

Vid en begäran om allmän handling görs alltid en sekretessgranskning för att se om handlingen innehåller sekretessbelagda uppgifter. Om vissa uppgifter i en handling omfattas av sekretess maskeras uppgifterna innan handlingen lämnas ut.

Rätten till anonymitet

Du har rätt att vara anonym när du begär en allmän handling. Du behöver med andra ord inte uppge ditt namn eller vilket syfte du har med din begäran. Myndigheten får inte heller fråga efter dessa uppgifter om de inte behövs för att göra en sekretessprövning.

Om du vill vara anonym bör du därför inte använda en e-postadress där ditt namn eller andra personuppgifter framgår. Du kan även begära ut allmänna handlingar anonymt genom att ringa myndighetens växel eller besöka något av våra kontor i Solna eller Östersund.

Avgifter

Du kan kostnadsfritt ta del av allmänna handlingar på något av myndighetens kontor i Solna eller Östersund. Om du vill ha en kopia på handlingen kan det däremot medföra en avgift enligt avgiftsförordningen.

För kopior av pappershandlingar innebär det att 9 sidor är gratis och 10 sidor kostar 50 kr och 2 kr för varje sida därutöver.

För kopior av elektroniska handlingar är 9 filer gratis och 10 filer kostar 50 kr och 2 kr för varje fil därutöver.

För handlingar som framställs vid begäran om allmän handling, till exempel e-postloggar och viss statistik, tar myndigheten betalt för den tid det tar att framställa handlingen. Avgiften är 125 kr per påbörjad kvart.

Överklagbart beslut

Om du nekas att ta del av en allmän handling kan du begära ett myndighetsbeslut från Folkhälsomyndigheten. Beslutet kan överklagas till Kammarrätten.

Om du vill begära ut en allmän handling från myndigheten

Om man vill ta del av allmän handling som är förvarad på Folkhälsomyndigheten har man flera kontaktalternativ.

E-post

Kontakta myndigheten genom att maila till info@folkhalsomyndigheten.se

Myndighetens postadresser

Folkhälsomyndigheten
171 82 Solna

Folkhälsomyndigheten
Box 505
831 26 Östersund

Myndighetens besöksadresser

Nobels väg 18
171 82 Solna

Campusvägen 20
831 40 Östersund

Telefon

010-205 20 00

Mer om våra telefontider

Fax

08-32 83 30