Visselblåsa om missförhållanden inom myndigheten

Lyssna

Om du känner till missförhållanden inom Folkhälsomyndigheten kan du anmäla det via vår interna rapporteringskanal. Om du istället vill framföra klagomål så är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

Syftet med visselblåsarlagen är att främja att missförhållanden och oegentligheter inom en organisation upptäcks i högre utsträckning.

Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen) ger ett skydd för personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden av allmänt intresse och rapporterar den.

Vem kan visselblåsa?

Den som är eller har varit anställd vid Folkhälsomyndigheten samt arbetssökanden, praktikanter, konsulter, volontärer med flera, kan rapportera om missförhållanden.

Vad kan man visselblåsa om?

Det du rapporterar ska vara arbetsrelaterat och du ska bedöma att det har allmänintresse att det kommer fram. Det behöver inte vara ett pågående missförhållande, utan du kan även rapportera missförhållande som sannolikt kommer att uppstå eller har avslutats. Du ska även anta att det du visselblåser om är sant.

En visselblåsning kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller på annat sätt olämpliga. Det kan till exempel gälla misstänkt korruption, tagande och givande av muta, andra ekonomiska oegentligheter, jäv, förtroendeskadliga bisysslor eller ageranden samt kränkningar av grundläggande fri- och rättigheter, brister i säkerheten på arbetsplatsen eller allvarliga former av diskriminering eller trakasserier inom Folkhälsomyndigheten.

Hur gör man för att visselblåsa?

Brev

Du kan rapportera om misstänkta missförhållanden på Folkhälsomyndigheten genom att skicka brev till

Interna visselblåsarfunktionen, Folkhälsomyndigheten

171 82 Solna

eller

Interna visselblåsarfunktionen, Folkhälsomyndigheten

Box 505, 831 26 Östersund

Telefon

Du kan muntligen rapportera om misstänkta missförhållanden på Folkhälsomyndigheten. Ring till myndighetens växel 010-205 20 00 och be att få prata med interna visselblåsarfunktionen.

Fysiskt möte

Du kan begära att muntligen få rapportera om misstänkta missförhållanden på Folkhälsomyndigheten vid ett fysiskt möte. Ett fysiskt möte kan då bokas med en behörig person på myndighetens lokaler i Solna eller Östersund.

Vilket skydd har den som visselblåser?

Folkhälsomyndigheten får inte hindra eller försöka hindra rapportering, eller på grund av rapportering vidta repressalier.

Hur hanteras ett visselblåsarärende?

Din rapport tas emot av behöriga personer inom Folkhälsomyndighetens visselblåsarfunktion. Om du har lämnat kontaktuppgifter, ska du få bekräftelse på mottagen rapport inom sju dagar. Du kommer sedan att få återkoppling om vad som händer med din rapport senast inom tre månader från den dag då rapporten lämnades till visselblåsarfunktionen.

Sekretess vid visselblåsning

Absolut sekretess gäller för uppgift som kan avslöja den rapporterande personens identitet i ett uppföljningsärende och i ärenden om åtgärder med anledning av visselblåsningen. Det innebär att sådana uppgifter inte får lämnas ut även om den rapporterande personen inte skulle lida skada av att uppgiften lämnas ut.

Hantering av personuppgifter

Rapportering till visselblåsarfunktionen kommer att innefatta att personuppgifter behöver behandlas i ett uppföljningsärende. Även personuppgifter som är av känslig karaktär kan behöva hanteras. Det är endast behöriga personer som är utsedda att ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter som får ha tillgång till personuppgifter som behandlas i ett uppföljningsärende. Personuppgifter som uppenbart inte är relevant för handläggningen av en rapport ska raderas om de har samlats in av misstag.

Extern rapporteringskanal

Det finns även en extern rapporteringskanal för visselblåsning. Där kan man rapportera missförhållanden inom området folkhälsa som avser tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter samt produktsäkerhet och produktöverensstämmelse som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.

Läs mer om den externa rapporteringskanalen