Övergripande villkor

Lyssna

Myndigheten har formulerat ett antal övergripande villkor som alltid ska beaktas vid fördelning av medel om inget annat anges i regeringens uppdrag, särskilda beslut eller förordning.

 • Ansökan ska uppfylla de specifika kriterier som anges i varje uppdrag och vara relevant i förhållande till regeringsuppdraget, särskilda beslut eller förordning och bedöms utifrån myndighetens uppdrag, prioriteringar och ekonomiska utrymme.
 • De anvisningar som anges vid utlysning för att söka respektive bidrag ska följas.
 • För att en ansökan ska kunna behandlas ska den ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast det datum som anges i utlysningen. Försent inkommen ansökan avvisas alltid.
 • Bedömning av ansökan sker med utgångspunkt från grunderna om god förvaltning bland annat legalitet, objektivitet, saklighet och likabehandling.
 • Bedömning av ansökan sker i konkurrens med övriga ansökningar om inget annat anges i uppdraget.
 • Folkhälsomyndighetens beslut i ärenden om fördelning av statsbidrag, bidrag eller annat ekonomiskt stöd kan överklagas. Mer om hur ett beslut kan överklagas finns som bilaga till beslutet som skickas till sökande.
 • Ekonomiskt stöd kan avse hel- eller delfinansiering.
 • Bidrag lämnas inte till ideell organisation som har en registrerad skatteskuld för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.
 • Ekonomiskt stöd får inte ges till privatpersoner eller företag/bolag.
 • Ansökan och återrapportering ska alltid skrivas under av behörig företrädare/firmatecknare och handling ska bifogas som styrker att behörig företrädare/firmatecknare har rätt att skriva under.
 • Beviljade medel ska förbrukas under det år som bidraget avser om inget annat anges i regeringens uppdrag, särskilda beslut eller förordning och medel som inte förbrukas ska återbetalas i samband med återrapportering.
 • Bidrag söks för ett år i taget och beviljas under maximalt tre år till samma projekt om inget annat anges i uppdraget.
 • Organisation som erhåller ekonomiskt stöd ska respektera demokratins idéer vilket inkluderar jämställdhet, jämlikhet och förbud mot diskriminering.
 • Bidragsmottagaren förbinder sig att följa Folkhälsomyndighetens beslut. Om avvikelser sker kan bidraget återkrävas.
 • Förändringar av plan som verksamheten eller projektet beviljats medel för ska kommuniceras med och godkännas skriftligt i förväg av Folkhälsomyndigheten.
 • Bidragsmottagaren ska redovisa erhållna medel enligt Folkhälsomyndighetens anvisningar och även lämna de underlag som myndigheten begär in för att kunna granska redovisningen.
 • Tilldelade medel till ideella organisationer som överstiger fem prisbasbelopp ska granskas och bestyrkas av auktoriserad/godkänd revisor om inget annat anges i förordning.
 • I genomförandet av projekt/verksamhet ska för uppdraget relevant lagstiftning följas och det gäller alla verksamheter inklusive ideella organisationer.
 • Om det föreligger behov av upphandling för genomförande av projekt har mottagaren av ekonomiskt stöd ansvar för att detta sker och för att reglerna om offentlig upphandling följs.
 • Ansökningar, korrespondens, beslut med mera i ett bidragsärende är allmän handling och kan lämnas ut till den som begär det.