Frågor och svar om statsbidrag

Lyssna

Här listar vi svar på vanligaste frågorna vi får om statsbidrag.

Om statsbidrag

Lyssna

Statsbidrag är ett verktyg för att uppnå politiska mål. Statsbidrag kan vara riktade till olika mottagare. Vissa statsbidrag fördelas till det civila samhällets organisationer, medan andra statsbidrag fördelas till offentliga aktörer som till exempel kommuner och regioner. Du kan inte ansöka om statsbidrag som enskild person eller företag.

Statsbidragen är indelade i projektbidrag, verksamhets- och organisationsbidrag.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Projektbidrag

Projektbidrag är ett specifikt bidrag som är till för att finansiera en verksamhet som är tydligt avgränsad, både i form av slutprodukt och tidsperiod. Tidsperioden kan vara max tre år, men ansökan och beslut sker för ett år i taget. Projektbidraget ska vara noggrant planerat och återrapporterat i relation till mål, genomförande och resultat. Projektbidraget passar särskilt bra för att testa en ny eller kreativ idé. Efter tre år går det bra att gå från att söka projektbidrag till verksamhetsbidrag för en verksamhet som är tänkt att bli långsiktig.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag är ett specifikt bidrag som är till för att finansiera en eller flera målinriktade verksamheter. Med målinriktad verksamhet menas att aktiviteterna på längre sikt ska bidra till den aktuella förordningens eller det aktuella regeringsuppdragets syfte. Verksamheten kan pågå under en längre tid. Verksamhetsbidraget ska vara noggrant planerat och återrapporterat i relation till mål, genomförande och resultat.

Organisationsbidrag

Organisationsbidrag är ett generellt bidrag som är till för att finansiera organisationers basverksamhet, det vill säga sådant som är nödvändigt för organisationens existens eller grundläggande verksamhet. Det kan till exempel innebära kostnader för kansli, administration och anställda.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Folkhälsomyndigheten fördelar statsbidrag till ideella organisationer, regioner, kommuner och myndigheter inom ramen för olika regeringsuppdrag som anges i regleringsbrev, särskilda beslut eller förordningar. Var noga med att läsa vad som gäller för varje enskilt statsbidrag.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Ett riksförbund/riksorganisation är en central organisation som verkar i hela landet, i motsats till, exempelvis, ett länsförbund. Namnet riksförbund används av många större organisationer i Sverige som fungerar som paraplyorganisationer för lokala medlemsföreningar.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Nej, beviljade medel ska förbrukas under det år som bidraget avser. Medel som inte förbrukas ska återbetalas i samband med återrapportering. Folkhälsomyndigheten skickar ut anvisning om hur medel ska återbetalas efter att vi granskat återrapporteringen.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Om ni t.ex. vill ta bort delmål/aktiviteter, förändra delmål eller aktiviteter eller omfördela medel i budgeten så ska detta kommuniceras med oss innan ni gör det. Ni behöver ett skriftligt beslut från Folkhälsomyndigheten innan ni kan genomföra förändringen.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Ni behöver inte kommunicera om ni förändrar er tidsplan, d.v.s. flyttar fram och genomför en aktivitet vid ett annat tillfälle än planerat eller om t ex en utbildning blir digital istället för att köras live. Men aktiviteten måste genomföras under det år som ni blivit beviljade medel.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Eventuell begäran om förändringar i verksamhet skickas via e-post statsbidrag@statsbidrag.se. Kom ihåg att ange ärendenummer för ert beviljade bidrag i ämnesraden.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Om ansökan

Lyssna

Du ansöker om statsbidrag på sidan Medel att söka.

Varje statsbidrag är öppet för ansökan under en viss period. Tänk på att läsa anvisningar/hjälptexter och villkor för respektive statsbidrag samt skicka in de handlingar som vi behöver. Det är viktigt att du skickar in din ansökan i tid.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Ni går in på den ansökningslänk som finns i utlysningen. Ansökningar finns på sidan Medel att söka.

Är det första gången ni ansöker så ska ni skapa ett nytt konto, där skapar ni även ett lösenord. Om ni ansökt tidigare kan ni använda det konto och lösenord ni använde vid förra ansökningstillfället.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Om ni har tekniska frågor vänder ni er till vår tekniska support bidrag@folkhalsomyndigheten.se.

Det finns också hjälptexter i anslutning till respektive fråga i det elektroniska formuläret.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Anvisningar finns publicerad på vår webb i anslutning till utlysningen. Om du ansöker elektroniskt finns hjälptext i anslutning till frågan i det elektroniska formuläret.

Har du specifika frågor vänder du dig till statsbidrag@folkhalsomyndigheten.se.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Om ni ansökt elektroniskt får ni automatiskt ett svarsmeddelande om att ansökan kommit in till Folkhälsomyndigheten. I annat fall får ni ett meddelande via mejl. Vi kontaktar er om underlaget inte är komplett. Samma gäller vid återrapportering.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Sökt belopp ska anges per delmål. Det summerade beloppet kopieras automatiskt till budgeten.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Det är först sedan myndigheten fått regleringsbrevet för det kommande året som vi vet hur mycket anslag vi kan fördela i bidrag för olika ändamål. Generaldirektören fattar därför beslut efter årsskiftet, vanligtvis i början av januari. Enskilda beslut expedieras med mejl till bidragssökaren. Vi publicerar även information om fördelningen på vår webb.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Om återrapportering och redovisning

Lyssna

Information om redovisning hittar du på sidan Redovisning av medel.

Information om återrapportering för de specifika uppdragen hittar du på sidan Beviljade medel.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Logga in med de inloggningsuppgifter som användes vid ansökningstillfället. Behöver du hjälp, ta kontakt med vår tekniska support bidrag@folkhalsomyndigheten.se.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Erhållna medel från Folkhälsomyndigheten ska vara särredovisade i organisationens bokföring, d.v.s. åtskilda från övriga medel.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Faktiska kostnader ska redovisas, oavsett om kostnaderna över- eller understiger beviljat belopp. Faktiska kostnader är de kostnader som leder till en utgift, d.v.s. den summa ni betalat och som framgår av en faktura är den faktiska kostnaden. Oavsett om kostnaden är högre eller lägre än det ni budgeterat för så är det den faktiska utgiften som ska anges.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Du hittar information på vår webbsida Redovisning av medel.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan

Lyssna

Om en aktivitet inte har genomförts under bidragsåret ska ni rapportera det i återredovisningen och återbetala de medel som därmed inte använts.

Uppdaterad:
Direktlänk till frågan