Om statsbidrag

 • Vad är ett statsbidrag?

  Statsbidrag är ett verktyg för att uppnå politiska mål. Statsbidrag kan vara riktade till olika mottagare. Vissa statsbidrag fördelas till det civila samhällets organisationer, medan andra statsbidrag fördelas till offentliga aktörer som till exempel kommuner och landsting. Du kan inte ansöka om statsbidrag som enskild person eller företag.

  Statsbidragen är indelade i projektbidrag, verksamhets- och organisationsbidrag. Läs mer om de olika bidragsformerna här.

 • Vad är det för skillnad på olika bidragsformer?

  Projektbidrag ges till tidsbegränsade projekt som är definierade, avgränsade och som ger någon form av slutprodukt.

  Verksamhetsbidrag kan sökas för att bedriva målinriktad verksamhet inom ett särskilt angivet område.

  Organisationsbidrag finansierar organisationers huvudsakliga verksamhet och är ett basbidrag för organisationens existens.

 • Vilka kan få statsbidrag?

  Folkhälsomyndigheten fördelar statsbidrag till ideella organisationer, landsting, kommuner och myndigheter inom ramen för olika regeringsuppdrag som anges i regleringsbrev, särskilda beslut eller förordning. Var noga med att läsa vad som gäller för varje enskilt statsbidrag.

 • Vad är en riksorganisation?

  Ett riksförbund/riksorganisation är en central organisation som verkar i hela landet, i motsats till, exempelvis, ett länsförbund. Namnet riksförbund används av många större organisationer i Sverige som fungerar som paraplyorganisationer för lokala medlemsföreningar.

 • Om vi har pengar över vid årsskiftet, kan vi föra över dessa medel till nästa år?

  Nej, beviljade medel ska förbrukas under det år som bidraget avser. Medel som inte förbrukas ska återbetalas i samband med återrapportering. Folkhälsomyndigheten skickar ut anvisning om hur medel ska återbetalas efter att vi granskat återrapporteringen.

Om ansökan

Om återrapportering och redovisning