Att söka statsbidrag

Lyssna

En utlysning av ett statsbidrag innebär att en bestämd summa pengar går att söka inom ett specifikt område under en viss tid. Det är viktigt att den organisation som vill skicka in en ansökan gör det senast det datum som finns i utlysningen av uppdraget. Om ansökan kommer in för sent kommer den att avvisas.

Det är regeringen som fördelar medel, pengar, till Folkhälsomyndigheten. Utifrån ansökningar som ideella organisationer, regioner, kommuner och myndigheter gör till myndigheten fördelar vi medlen i vår tur efter att vi har bedömt ansökan. Tänk på att läsa anvisningar och villkor för respektive statsbidrag för att skicka in de handlingar som vi behöver.

Mer information: Medel att söka

Vad händer när en ansökan skickats in?

Granskning

Vi granskar ansökan för att kontrollera att den uppfyller formella krav. Vi begär in kompletteringar om det saknas någon handling, information eller om vi vill att någon del i ansökan ska förtydligas. Ansökan måste vara komplett när vi beslutar om fördelning av medel.

Bedömning

Vi bedömer hur det som beskrivs i ansökan uppfyller de övergripande och specifika kriterier som finns i uppdraget.

Skattekontroll

Vi gör skattekontroll av ideella organisationer innan medel beviljas och inför varje utbetalning. Beviljat belopp betalas inte ut om det finns en registrerad skatteskuld vid skattekontroll innan utbetalning. Om det finns en skatteskuld tar vi kontakt med aktuell organisation. Organisationen får inte heller ha obetalda avgifter hos Kronofogden, vara i likvidation eller försatt i konkurs.

Beslut fattas

Folkhälsomyndigheten fattar beslut om vilka organisationer eller projekt som ska beviljas medel. Det är regeringen som beviljar statsbidrag till myndigheten. Det innebär att medel inte kan fördelas till de organisationer som vi har beviljat medel till förrän regeringen har fördelat medlen till oss.

Utbetalning

Vi betalar ut pengar till de organisationer som har fått medel beviljade utifrån den planering som framgår av informationsbilagan till beslutet.

Återrapportering av använda medel

De organisationer och projekt som fått medel beviljade ska året efter redovisa, återrapportera, hur medlen har använts. Vi mejlar information och anvisning till organisationerna om hur återrapporteringen ska göras samt publicerar information på vår webbplats.

Återrapporteringen innebär att den verksamhet som har genomförts ska redovisas till oss och att en ekonomisk redovisning ska skickas in. De medel som har beviljats ska vara särredovisade i bokföringen. Det innebär att pengarna ska bokföras på ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer. Den ekonomiska redovisningen ska granskas och bestyrkas av en revisor. Om vi behöver utdrag ur organisationernas ekonomisystem och kopior som styrker kostnaderna så kan vi begära att få det.

Information om återrapportering: Redovisning av medel

Granskning av återrapportering

Vi granskar återrapporteringen. Medel som inte har använts under det år bidraget skulle ha använts ska organisationen återbetala till oss.

Återrapportering till regeringen

Vi återrapporterar uppdraget till regeringen.

Bidragsformer

Projektbidrag

Projektbidrag är ett specifikt bidrag som är till för att finansiera en verksamhet som är tydligt avgränsad, både i form av slutprodukt och tidsperiod. Tidsperioden kan vara max tre år, men ansökan och beslut sker för ett år i taget. Projektbidraget ska vara noggrant planerat och återrapporterat i relation till mål, genomförande och resultat. Projektbidraget passar särskilt bra för att testa en ny eller kreativ idé. Efter tre år går det bra att gå från att söka projektbidrag till verksamhetsbidrag för en verksamhet som är tänkt att bli långsiktig.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag är ett specifikt bidrag som är till för att finansiera en eller flera målinriktade verksamheter. Med målinriktad verksamhet menas att aktiviteterna på längre sikt ska bidra till den aktuella förordningens eller det aktuella regeringsuppdragets syfte. Verksamheten kan pågå under en längre tid. Verksamhetsbidraget ska vara noggrant planerat och återrapporterat i relation till mål, genomförande och resultat.

Organisationsbidrag

Organisationsbidrag är ett generellt bidrag som är till för att finansiera organisationers basverksamhet, det vill säga sådant som är nödvändigt för organisationens existens eller grundläggande verksamhet. Det kan till exempel innebära kostnader för kansli, administration och anställda.

Kontroll av skuld, likvidation eller konkurs

Folkhälsomyndigheten lämnar inte bidrag till ideella organisationer som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatta i konkurs. Kontroll sker inför beslut om beviljande av medel och vid varje utbetalning under bidragsåret.

Styrdokument och övergripande villkor

Det finns olika dokument som styr hur Folkhälsomyndigheten får fördela medel. Myndigheten har därför formulerat ett antal övergripande kriterier som alltid ska beaktas vid fördelning av medel, om inget annat anges i regeringsbeslut gällande ett enskilt uppdrag vilket då framgår av underlaget för ansökan.

Förordningar för specifika uppdrag

Information om digital signering

En elektronisk signatur, eller e-signatur, är ett sätt att få samtycke eller godkännande av elektroniska dokument eller formulär. Folkhälsomyndigheten kan i dagsläget enbart validera e-underskrivna handlingar som är PDF-filer.

Information om e-underskrifter

Det framgår i informationen under respektive statsbidrag om e-signatur är tillåten.