Hiv/STI-prevention – Organisationsbidrag ideella riksorganisationer 2023

Lyssna

MEDEL FÖRDELADE. Fördelning av organisationsbidrag till ideella riksorganisationer vars verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar

Folkhälsomyndigheten har beslutat att fördela 730 000 kr i enlighet med regleringsbrevet för budget år 2023.

Tabell. Lista över organisationer, sökt belopp samt beviljat belopp.
Ärendenr.OrganisationSökt belopp (SEK)Beviljat belopp (SEK)
03029-2022 Riksförbundet Kamratföreningarna Oasen 450 000 450 000
03170-2022 Posithiva Gruppen 200 000 200 000
02804-2022 Riksföreningen hepatit C 80 000 80000

Redovisning

Organisationer som har fått bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts. Medel som inte förbrukas inom det kalenderår det ekonomiska stödet avser ska återbetalas till Folkhälsomyndigheten.

Bidragsmottagaren ska lämna återrapportering och ekonomisk redovisning i enlighet med de anvisningar som Folkhälsomyndigheten utfärdar senast den 1 mars året efter bidragsåret. Återrapporteringsblankett/länk till återrapportering avseende 2023-års medel skickas ut till organisationerna under december 2023. Tilldelade medel från Folkhälsomyndigheten ska särredovisas i organisationens bokföring, d.v.s. vara åtskilda från övriga medel genom att bokföras på ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer. För många organisationer kan det underlätta att ha bokföringssystem som stödjer den typen av redovisning.

Bidragsmottagaren förbinder sig att följa Folkhälsomyndighetens beslut. Om avvikelser sker kan bidraget återkrävas. Förändringar av budget- och aktivitetsplan som verksamheten beviljats medel för ska kommuniceras med och godkännas skriftligt i förväg av Folkhälsomyndigheten.

Revisorskrav

Den ideella organisationens egen revisor, d v s förtroendevald revisor, räcker så länge bidraget ni fått är mindre än fem prisbasbelopp.

Om ni fått fem prisbasbelopp eller mer i bidrag ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska och godkänna redovisningen och bifoga en revisorsrapport/intyg. Fem prisbasbelopp för år 2023 är 262 500 kr. Godkänd/auktoriserad revisor ska finnas registrerad hos Revisorsinspektionen.