Hiv/STI-prevention – Verksamhetsbidrag till ideella regionala och lokala ideella organisationer 2023

Lyssna

MEDEL FÖRDELADE: Fördelning av verksamhetsbidrag till regionala och lokala ideella organisationer vars verksamhet är inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att fördela 49 114 000 kr i enlighet med regleringsbrevet för budget år 2023.

Sammanställning med fördelning av medel

Tabell. Lista över organisationer, sökt belopp samt beviljat belopp.
ÄrendenrOrganisationSökt belopp (kr)Beviljat belopp (kr)
03157-2022 RFSL Stockholm 7 800 000 7 800 000
02967-2022 Noaks Ark Stockholm 6 125 000 6 125 000
03051-2022 RFSL Rådgivningen Skåne 4 993 000 4 993 000
03131-2022 RFSU Göteborg 3 856 000 3 856 000
03130-2022 Noaks Ark Göteborg & V.G. 3 696 000 3 696 000
03138-2022 RFSU Stockholm 3 564 000 3 564 000
03166-2022 Posithiva Gruppen 3 324 000 3 324 000
03154-2022 Posithiva Gruppen Väst 2 940 000 2 868 000
03055-2022 RFSU Malmö 2 814 000 2 814 000
03171-2022 Posithiva Gruppen Syd 2 662 000 2 662 000
03136-2022 Noaks Ark Mosaik 2 598 000 2 598 000
03122-2022 RFSL Göteborg 2 202 000 2 202 000
03125-2022 Convictus 1 700 000 1 700 000
03121-2022 RFSL Sjuhärad (Liberté) 572 000 572 000
03129-2022 RFSL Skaraborg 220 000 220 000
02726-2022 Homan i Göteborg 120 000 120 000

Redovisning

Organisationer som har fått bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts. Medel som inte förbrukas inom det kalenderår det ekonomiska stödet avser ska återbetalas till Folkhälsomyndigheten.

Bidragsmottagaren ska lämna återrapportering och ekonomisk redovisning i enlighet med de anvisningar som Folkhälsomyndigheten utfärdar senast den 1 mars året efter bidragsåret. Återrapporteringsblankett/länk till återrapportering avseende 2023-års medel skickas ut till organisationerna under december 2023. Tilldelade medel från Folkhälsomyndigheten ska särredovisas i organisationens bokföring, d.v.s. vara åtskilda från övriga medel genom att bokföras på ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer. För många organisationer kan det underlätta att ha bokföringssystem som stödjer den typen av redovisning.

Bidragsmottagaren förbinder sig att följa Folkhälsomyndighetens beslut. Om avvikelser sker kan bidraget återkrävas. Förändringar av budget- och aktivitetsplan som verksamheten beviljats medel för ska kommuniceras med och godkännas skriftligt i förväg av Folkhälsomyndigheten.

Revisorskrav

Den ideella organisationens egen revisor, d v s förtroendevald revisor, räcker så länge bidraget ni fått är mindre än fem prisbasbelopp.

Om ni fått fem prisbasbelopp eller mer i bidrag ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska och godkänna redovisningen och bifoga en revisorsrapport/intyg. Fem prisbasbelopp för år 2023 är 262 500 kr. Godkänd/auktoriserad revisor ska finnas registrerad hos Revisorsinspektionen.