Hiv/STI-prevention – Verksamhetsbidrag till ideella riksorganisationer 2023

Lyssna

MEDEL FÖRDELADE: Fördelning av verksamhetsbidrag till ideella riksorganisationer vars verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att fördela 31 331 000 kr i enlighet med regleringsbrevet för budget år 2023.

Tabell. Lista över organisationer, sökt belopp samt beviljat belopp.
ÄrendenrOrganisationSökt belopp (SEK)Beviljat belopp (SEK)
03155-2022 RFSL 8 473 000 8 473 000
03167-2022 Posithiva Gruppen 6 710 000 6 710 000
03150-2022 Riksförbundet Noaks Ark 4 950 000 4 950 000
03174-2022 Hiv-Sverige 3 580 000 3 500 000
03087-2022 RFSU 2 411 000 2 411 000
03184-2022 RFSL Ungdom 2 138 000 2 138 000
03084-2022 Läkare i Världen 1 358 000 1 358 000
03002-2022 Riksförbundet Kamratföreningarna Oasen 600 000 600 000
03183-2022 Stockholm Gay Life 581 000 581 000
03172-2022 Kvinnocirkeln Sverige (KCS) 485 000 485 000
02991-2022 Föreningen GayCamp 75 000 75 000
03043-2022 Förbundet Blödarsjuka i Sverige 50 000 50 000

Redovisning

Organisationer som har fått bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts. Medel som inte förbrukas inom det kalenderår det ekonomiska stödet avser ska återbetalas till Folkhälsomyndigheten.

Bidragsmottagaren ska lämna återrapportering och ekonomisk redovisning i enlighet med de anvisningar som Folkhälsomyndigheten utfärdar senast 31 januari året efter bidragsåret. Återrapporteringsblankett/länk till återrapportering avseende 2023-års medel skickas ut till organisationerna under december 2023. Tilldelade medel från Folkhälsomyndigheten ska särredovisas i organisationens bokföring, d.v.s. vara åtskilda från övriga medel genom att bokföras på ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer. För många organisationer kan det underlätta att ha bokföringssystem som stödjer den typen av redovisning.

Bidragsmottagaren förbinder sig att följa Folkhälsomyndighetens beslut. Om avvikelser sker kan bidraget återkrävas. Förändringar av budget- och aktivitetsplan som verksamheten beviljats medel för ska kommuniceras med och godkännas skriftligt i förväg av Folkhälsomyndigheten.

Revisorskrav

Den ideella organisationens egen revisor, d v s förtroendevald revisor, räcker så länge bidraget ni fått är mindre än fem prisbasbelopp.

Om ni fått fem prisbasbelopp eller mer i bidrag ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska och godkänna redovisningen och bifoga en revisorsrapport/intyg. Fem prisbasbelopp för år 2023 är 262 500 kr. Godkänd/auktoriserad revisor ska finnas registrerad hos Revisorsinspektionen.