Projektansökan till ideella organisationer som bedriver arbete inom området suicidprevention inklusive insatser till hbtqi-personer 2023

Lyssna

MEDEL FÖRDELADE. Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att fördela projektbidrag till ideella organisationer som bedriver arbete inom området suicidprevention, inklusive ideella organisationer som arbetar med suicidpreventiva insatser riktade till hbtqi-personer.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att fördela 5 053 250 kronor till sju ideella organisationer. Av dessa är 3 143 750 kronor specifikt inriktade till insatser för hbtqi-personer.

Sammanställning med fördelning av medel

Tabell över organisationer som beviljats projektbidrag 2023.
Organisation Sökt belopp Beviljat belopp Varav beviljat belopp för hbtqi
Ericastiftelsen 835 000 835 000
RFSL Stockholm 797 750 797 750 797 750
Spes - Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandestöd 785 000 785 000
RFSL 716 000 716 000 716 000
Sane - Förbundet autoimmuna encefaliter med psykiatrisk presentation 3 344 000 289 500
Spes - Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandestöd 617 000 617 000 617 000
Stiftelsen Kyrkans SOS 1 013 000 1 013 000 1 013 000

Återrapportering till Folkhälsomyndigheten

De organisationer som tar emot statsbidrag ska senast den 31 januari 2024 komma in med en återrapportering till myndigheten.

Organisationer som beviljas statsbidrag ska redovisa hur pengarna har använts.

Folkhälsomyndigheten kommer att skicka ut anvisningar och underlag för verksamhetsredovisning och ekonomisk redovisning under början av 2024 till de som beviljats medel.

Tilldelade medel från Folkhälsomyndigheten ska särredovisas i organisationens bokföring, dvs. vara åtskilda från övriga medel genom att bokföras på ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer.

Bidragsmottagaren förbinder sig att följa Folkhälsomyndighetens beslut. Om avvikelser sker kan bidraget återkrävas.

För mer information: Redovisning av medel

Revisorskrav

Den ideella organisationens egen revisor, det vill säga förtroendevald revisor, räcker så länge bidraget ni beviljats är mindre än fem prisbasbelopp.

Om ni beviljats fem prisbasbelopp eller mer i bidrag ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska och godkänna redovisningen och bifoga en revisorsrapport/intyg. Fem prisbasbelopp för år 2023 är 262 500 kronor. Godkänd/auktoriserad revisor ska finnas registrerad hos Revisorsinspektionen.