Psykisk hälsa och suicidprevention – Verksamhetsbidrag för ideella organisationer 2023

Lyssna

MEDEL FÖRDELADE: Folkhälsomyndigheten fördelar medel i form av verksamhetsbidrag till ideella organisationer som bedriver arbete i syfte att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid, enligt förordning (2020:429) om statsbidrag till ideella organisationer inom området för psykisk hälsa och suicidprevention.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att fördela 60 860 000 kronor i enlighet med regleringsbrevet för budget år 2023 varav 860 000 kronor är öronmärkta för målgruppen asylsökande och nyanlända.

Sammanställning med fördelning av medel

Tabell. Lista över organisationer, sökt belopp samt beviljat belopp.

Sökande organisation Sökt belopp 2023 Beviljat belopp 2023 Asylsökande och nyanlända
Föreningen SHEDO 1 373 000 1 000 000
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner 6 069 000 2 100 000 215 000
Riksföreningen Äldres Hälsa 1 479 000 450 000
Svenska Röda Korsets Ungdomsförbund 1 542 000 900 000
Sveriges Fontänhus Riksförbund 3 786 000 1 900 000
Riksförbundet HOBS 2 310 000 1 900 000
Schizofreniförbundet 974 000 700 000
Anhörigas Riksförbund 2 283 000 1 600 000
Spädbarnsfonden 1 469 000 900 000
Hela Människan 504 000 504 000
Barnrättsbyrån Sverige 856 000 700 000
Ersta Vändpunkten, Ersta diakoni 1 000 000 1 000 000
Tjejzonen 1 759 000 1 400 000
RFSL 2 917 000 1 000 000
Sane - Förbundet autoimmuna encefaliter med psykiatrisk presentation 2 711 000 1 300 000
Elevernas riksförbund 373 000 373 000
Svenska Röda Korset 3 263 000 1 833 000
Frivilligorganisationen Agape Göteborg 2 140 000 1 600 000 215 000
Mamma till Mamma 2 286 000 800 000
Föreningen Mansjouren i Stockholms län 380 000 380 000
Scouterna 2 386 000 1 200 000
Riksförbundet Hjärnkoll 2 520 000 1 500 000
Ericastiftelsen 2 310 000 1 300 000
Suicide Zero 3 425 000 1 700 000
Föreningen Tillsammans 1 165 000 500 000 215 000
Riksförbundet För Social och Mental Hälsa, RSMH 854 000 800 000
Riksorganisationen Män för jämställdhet (MÄN) 1 795 000 1 000 000
Insamlingsstiftelsen Futebol dá força Sverige (FDF) 796 000 796 000
Equmenia 2 283 000 800 000
Bris, Barnens rätt i samhället 2 093 000 2 093 000
Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare 2 205 000 1 400 000
Maskrosbarn 2 342 000 1 500 000
SPIV 2 255 000 1 400 000
Föreningen Tilia 5 835 000 1 000 000
Under Kevlaret 2 500 000 700 000
Riksförbundet för Sexuell Upplysning, RFSU 1 200 000 1 200 000
Reacta 5 435 000 500 000
Läkare i Världen 1 922 000 1 600 000 215 000
Stiftelsen Fryshuset 1 771 000 1 771 000
Mind 11 403 000 4 000 000
Stiftelsen Trygga Barnen 1 665 000 900 000
Stiftelsen Kyrkans SOS 3 323 000 1 000 000
Drömmen om det goda 2 534 000 700 000
Betaniastiftelsen 1 738 000 1 200 000
Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar 3 229 000 1 800 000
Existera 903 000 200 000
SPES - Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandestöd 5 204 000 2 000 000
Förbundet S:t Lukas 8 273 000 2 000 000
Ideella föreningen En Frisk Generation 1 096 000 700 000
Rise 1 343 000 400 000

Redovisning

Organisationer som har fått bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts. Medel som inte förbrukas inom det kalenderår det ekonomiska stödet avser ska återbetalas till Folkhälsomyndigheten.

Bidragsmottagaren ska lämna återrapportering och ekonomisk redovisning i enlighet med de anvisningar som Folkhälsomyndigheten utfärdar senast den 30 april året efter bidragsåret. Återrapporteringsblankett/länk till återrapportering avseende 2023-års medel skickas ut till organisationerna under början av 2024. Tilldelade medel från Folkhälsomyndigheten ska särredovisas i organisationens bokföring, d.v.s. vara åtskilda från övriga medel genom att bokföras på ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer. För många organisationer kan det underlätta att ha bokföringssystem som stödjer den typen av redovisning.

Bidragsmottagaren förbinder sig att följa Folkhälsomyndighetens beslut. Om avvikelser sker kan bidraget återkrävas. Förändringar av budget- och aktivitetsplan som verksamheten beviljats medel för ska kommuniceras med och godkännas skriftligt i förväg av Folkhälsomyndigheten.

Revisorskrav

En extern, oberoende och kvalificerad revisor ska granska den ekonomiska redovisningen och bifoga en revisorsrapport/intyg. Granskningen ska göras enligt standard ISRS 4400. Godkänd/auktoriserad revisor ska finnas registrerad hos Revisorsinspektionen.