Statsbidrag för medmänskligt stöd via telefon och chatt 2023

Lyssna

MEDEL FÖRDELADE: Folkhälsomyndigheten fördelar 10 000 000 kronor i statsbidrag för verksamhet till ideella organisationer som bedriver medmänskligt stöd via telefon och chatt i enlighet med förordningen om statsbidrag till ideella organisationer inom området för psykisk hälsa och suicidprevention (2020:429).

Syfte med statsbidraget

Verksamhetsbidrag kan enligt förordningen (2020:429) sökas för verksamhet som syftar till att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid. Bidraget syftar även till att förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad. Verksamheten ska förstärka och komplettera statens, regionernas och kommunernas insatser inom området genom stöd till organisationernas arbete med utbildning, information och olika former av socialt stödjande arbete.

Återrapportering till Folkhälsomyndigheten

Organisationer som beviljas bidrag ska redovisa hur pengarna har använts.

Folkhälsomyndigheten kommer att skicka ut anvisningar och underlag för verksamhetsredovisning och ekonomisk redovisning under hösten 2023 till de som beviljats medel.

Tilldelade medel från Folkhälsomyndigheten ska särredovisas i organisationens bokföring, dvs. vara åtskilda från övriga medel genom att bokföras på ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer.

Bidragsmottagaren förbinder sig att följa Folkhälsomyndighetens beslut. Om avvikelser sker kan bidraget återkrävas.

Sammanställning med fördelning av medel

Statsbidrag (extramedel) till ideella organisationer inom psykisk hälsa och suicidprevention för år 2023.
Organisation Sökt belopp Beviljat belopp
Föreningen SHEDO 80 000 50 000
Svenska Röda Korsets Ungdomsförbund 900 000 900 000
Riksförbundet HOBS 560 000 545 000
Schizofreniförbundet 128 000 53 655
Sane - Förbundet autoimmuna encefaliter med psykiatrisk presentation 122 000 122 000
Föreningen Mansjouren i Stockholms län 529 000 179 000
Riksorganisationen Män för jämställdhet (MÄN) 800 000 800 000
Maskrosbarn 1 167 000 654 000
Föreningen Tilia 966 000 500 000
Läkare i Världen 636 000 636 000
Mind 5 000 000 4 021 345
Stiftelsen Trygga Barnen 568 000 568 000
Stiftelsen Kyrkans SOS 744 000 300 000
Existera 146 000 146 000
SPES - Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandestöd 652 000 50 000
Rise 475 000 475 000