Statsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar 2023

Lyssna

MEDEL FÖRDELADE: Folkhälsomyndigheten fördelar statsbidrag i form av verksamhetsbidrag till juridiska personer som genomför telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar enligt förordning (2017:811) om statsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att fördela 17 500 000 kr i enlighet med regleringsbrevet för budgetår 2023.

Sammanställning med fördelning av medel

Tabell. Lista över organisationer, sökt belopp samt beviljat belopp.
OrganisationSökt belopp 2023Beviljat belopp 2023
Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO 18 000 000 17 500 000

Redovisning

De organisationer som har fått bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts. Medel som inte förbrukas inom det kalenderår det ekonomiska stödet avser ska återbetalas till Folkhälsomyndigheten.

Bidragsmottagaren ska lämna återrapportering och ekonomisk redovisning i enlighet med de anvisningar som Folkhälsomyndigheten utfärdar senast den 30 april året efter bidragsåret. Återrapporteringsblankett/länk till återrapportering avseende 2023-års medel skickas ut till organisationerna under januari 2024. Tilldelade medel från Folkhälsomyndigheten ska särredovisas i organisationens bokföring, d.v.s. vara åtskilda från övriga medel genom att bokföras på ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer. För många organisationer kan det underlätta att ha ett bokföringssystem som stödjer den typen av redovisning.

Bidragsmottagaren förbinder sig att följa Folkhälsomyndighetens beslut. Om avvikelser sker kan bidraget återkrävas. Förändringar av budget- och aktivitetsplan som verksamheten beviljats medel för ska kommuniceras med och godkännas skriftligt i förväg av Folkhälsomyndigheten.

Revisorskrav

Den ideella organisationens egen revisor, det vill säga förtroendevald revisor, räcker så länge bidraget ni beviljats är mindre än fem prisbasbelopp.

Om ni beviljats fem prisbasbelopp eller mer i bidrag ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska och godkänna redovisningen och bifoga en revisorsrapport/intyg. Granskningen ska göras enligt standard SNT 4400 oavsett bidragsnivå. Fem prisbasbelopp för år 2023 är 262 500 kronor. Godkänd/auktoriserad revisor ska finnas registrerad hos Revisorsinspektionen.